Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu Predloga strategije razvoja poštanske djelatnosti

Objavljeno: 14.03.2023. 13:15 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnim tijelima organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOM TIJELU ZA IZRADU 

PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA POŠTANSKE DJELATNOSTI 

ZA PERIOD 2024-2028. GODINE

 Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima unaprđenja u oblasti poštanske djelatnosti, da dostave predloge za izbor predstavnika/ce u sastav radnog tijela za izradu predloga Strategije razvoja poštanske djelatnosti za period 2024-2028. godine.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: JEDAN

  • Kriterijumi koje treba da ispunjava nevladina organizacija da bi mogla da predloži predstavnika:

   - da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

   - da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koji su u vezi sa poštanskom djelatnošću;

   - da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

   - da je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti poštanske djelatnosti;

   - da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

   - da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Za člana radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik u radnom tijelu nevladine organicije u radnom tijelu:

ima prebivalište u Crnoj Gori,

ima iskustvo u oblasti poštanske djelatnostina,

nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 Nevladina organizacija dužna je da uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika u radnom tijelu dostavi i sljedeću dokumentaciju:

dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopiju statuta nevladine organizacije;

dokaz da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti koja je predmet rada radnog tijela, sa potpisom lica ovlašćenog za zastupanje i pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti koju sagledava i normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

  • Rok i način dostavljanja predloga:

Nevladina organizacija, koja ispunjava navedene uslove, dostavlja Ministarstvu ekonomskog razvoja i turiza – Direkciji za poštansku djelatnost, predlog predstavnika/ce u radnom tijelu potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom, u roku od deset dana od dana objavljivanja javnog poziva na inernet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i portalu e-uprave.

Predlog se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se:

- lično na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, radnim danima od 08 do 13h,

- poštom na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, sa naznakom: „Predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga Strategije razvoja poštanske djelatnosti za period 2024-2028. godine“,

- dostavom potrebne skenirane dokumentacije putem elektronske pošte na e-mail adresu admir.cengic@mek.gov.me.

  • Ostalo

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici http://www.gov.me/mek i na portalu e-upravehttps://www.euprava.me/ objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana/icu radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz predhodnog stava, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjavaju propisane kriterijume, kako je to precizirano iz istog.

Predlog za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnom tijelu vrši Ministar ekonomskog razvoja i turizma.

Pitanja u vezi sa postupkom predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnom tijelu mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu admir.cengic@mek.gov.me.

U prilogu se nalaze obrasci i čine sastavni dio Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga Strategije razvoja poštanske djelatnosti za period 2024-2028. godine.

U nastavku: 

Obrazac 1 - Javni poziv

Obrazac 2 - Predlaganje predstavnika NVO

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?