Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj

Objavljeno: 19.01.2024. 12:07 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

-da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe;

-da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

-da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

-da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

-da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

-dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

-fotokopiju statuta nevladine organizacije;

-dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

-izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva ekonomskog razvoja, radnim danima od 7 do 13 časova na adresu:

VLADA CRNE GORE, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata za člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj".

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: marija.dragovic@mek.gov.me

Javni poziv otvoren je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, tj. do 29.01.2024. godine. 

Prijedlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo:  Ministarstvo ekonomskog razvoja – Direktorat za investicioni i regionalni razvoj / Direkcija za regionalni razvoj 

Trenutno ne postoje tehnički uslovi za objavljivanje Javnog poziva na portal e-uprave. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?