Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce Reprezentativnog saveza nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Savjet za mlade

Objavljeno: 09.05.2023. 08:23

Na osnovu člana 16, stav 5 Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 025/19 i 027/19) i člana 2 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora članova Savjeta za mlade ("Službeni list Crne Gore", br. 058/20), Ministarstvo sporta i mladih objavljuje

Javni poziv

za predlaganje predstavnika/ce Reprezentativnog saveza nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Savjet za mlade

Radi podsticanja razvoja omladinske politike Ministarstvo sporta i mladih obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo. Savjet za mlade ima predsjednika i osam članova. Reprezentativni savez nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori predlaže dva člana Savjeta za mlade, od kojih je najmanje jedan iz reda mladih, i biraju se na period od jedne godine.

Zainteresovani kandidat/kinja koje predlaže Reprezentativni savez nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Savjet za mlade moraju da ispune sljedeće uslove:

  • da je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
  • da posjeduje najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja;
  • da je najmanje jedan predstavnik kojeg predlaže Reprezentativni savez mlađi od 30 godina.

Uz predlog za izbor članova/ca u Savjet, Reprezentativni savez dostavlja sljedeću dokumentaciju:

  • važeću potvrdu o reprezentativnosti,
  • biografije predloženih kandidata/kinja,
  • dokaze da su predloženi kandidati/kinje crnogorski državljani, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
  • dokaze da predloženi kandidati/kinje posjeduju najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja,
  • dokaz da je najmanje jedan od predloženih kandidata/kinja mlađi od 30 godina života,
  • izjavu predloženih kandidata/kinja da su saglasni da budu izabrani u Savjet za mlade.

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h  i  od 12:00h do 14:00h, putem elektronske pošte na e-adresu ums@ums.gov.me  ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – predlaganje predstavnika/ce Reprezentativnog saveza nevladinih organizacija u Savjet za mlade“.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 16.05.2023.godine.

Predlog kandidata za predstavnika/cu Reprezentativnog saveza nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Savjet za mlade biće razmatran samo ako je dostavljena kompletna dokumentacija.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?