Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Komisiji za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata iz 2024. godine

Objavljeno: 22.03.2024. 13:11 Autor: UsDI

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima upućuje

JAVNI POZIV 

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima iz 2024. godine

Nevladine organizacije će u Komisiji za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima iz 2024. godine (u daljem tekstu: Komisija) imati jednog predstavnika. Pravo predlaganja kandidata za člana Komisije imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za zadatak Komisije.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće kriterijume:

 • ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
 • ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Komisije;
 • ako je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Komisije;
 • ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

Kao kandidat za člana Komisije može biti predloženo lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Komisije;
 • nije član organa političkih partija (glavnih odbora,izvršnih odbora, predsjedništava i sl, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik);

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Komisije, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodne tri godine u vezi sa zadatkom Komisije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
 • biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Komisije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Rok za dostavljanje predloga je ponedjeljak, 1. april 2024. godine.

Predlaganje kandidata za člana Komisije vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije putem pošte ili lično na adresu Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, sa napomenom: ,,Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima iz 2024. godine“.

Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima će u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga kandidata na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Uz ovu listu, Uprava objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume ili su predložile kandidata koji ne ispunjava kriterijume iz ovog javnog poziva. 

Predlog za članove Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Starješina organa državne uprave će, aktom o obrazovanju Komisije, izabrati za člana Komisije predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava sve navedene uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?