Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima koji se odnose na oblast upravljanja otpadom

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore", br. 41/18) i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Sl. list Crne Gore", br. 119/23), Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA KOJI SE ODNOSE NA OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM

Broj predstavnika nevladinih organizacija u komisiji: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika za komisiju za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima koji se odnose na oblast upravljanja otpadom su sljedeći:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem zaštite životne sredine, odnosno upravljanja otpadom (uz kopiju statuta dostaviti sajt na kome se može izvršiti uvid u statut);

da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat u vezi upravljanja otpadom;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u komisiji su sljedeći:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u realizaciji aktivnosti vezane za oblast upravljanja otpadom;

da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem upravljanja otpadom, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti upravljanja otpadom, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije;

biografija predstavnika nevladine organizacije;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti upravljanja otpadom (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjava predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u komisiji.

Rok i način dostavljanja predloga

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu:  Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, ul. IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima u oblasti upravljanja otpadom”.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Izbor kandidata/kinje za člana/icu komisije će se vršiti shodno članu 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore", br. 41/18).

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo je Direkcija za upravljanje otpadom.

Informacije na tel: 020 446 301 i e-mail: jasmina.jankovic@mert.gov.me

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
Objavljen: 26.03.2024.
Rok za prijavu: 05.04.2024.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima koji se odnose na oblast upravljanja otpadom
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladine organizacije
Može biti investirano u:upravljanje otpadom
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?