Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO

Objavljeno: 24.10.2022. 12:43 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo rada i socijalnog staranja obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva rada i socijalnog staranja, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti pomoć starijim licima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti pomoć starijim licima za 2022. godinu: JEDAN.

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

I Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:

 • objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu;
 • objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • utvrđuje rang listu projekata koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, u slučaju kad projekat nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 • dostavlja odluku o raspodjeli sredstava učesnicima konkursa i objavljuje je na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta za koji su dodijeljena sredstva;
 • prati uspješnost realizacije projekata za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 • sačinjava objedinjeni izvještaj o finansiranju projekata nevladinih organizacija koji sadrži podatke o projektima za čije finansiranje su dodijeljena sredstva u odgovarajućoj godini, kao i o uspješnosti njihove realizacije.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

II Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Komisiji

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti pomoć starijim licima;
 • da se ne nalazi  u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, sprovela ili učestvovala u sprovođenju određenih aktivnosti usmjerenih na unapređenju položaja starijih lica;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da je više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

III Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti pomoći starijim licima;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na Javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana/icu Komisije.

IV Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ca nevladine organizacije u Komisiji 

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog kandidata/kinje dostavi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine sprovela ili učestvovala u sprovođenju određenih aktivnosti usmjerenih na unapređenju položaja starijih lica potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • biografija predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti pomoć starijim licima (ovjerena i pečatirana potvrda nevladine organizacije o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti pomoći starijim licima);
 • izjava predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjava predstavnik/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiji.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja, na kojoj je objavljen ovaj poziv.

Obrazac možete preuzeti OVDJE.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se radnim danima arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja, na adresu: 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJARimski trg broj 4681000 Podgoricasa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima za 2022. godinu“.

Predlog kandidata za predstavnika/cu nevladine organizacije u Komisiji biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz listu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju gore navedene uslove ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava uslove iz ovog javnog poziva.

Po isteku ovog roka ministar rada i socijalnog staranja će aktom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2022. godini, izabrati člana Komisije predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove iz ovog javnog poziva i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog javnog poziva.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji, mogu se dostaviti arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja (direktno arhivi radnim danima ili putem pošte) u propisanom roku, n/r Jasminu Lukačeviću.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?