Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO - Zakon o kinematografiji

Objavljeno: 18.03.2024. 13:45 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo kulture i medija objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI

 

Kinematografska djelatnost obuhvata djelatnost proizvodnje, prometa, distribucije javnog prikazivanja, prikupljanja, zaštite i čuvanja kinematografskih djela, razvoj komplementarnih djelatnosti i drugih djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Izmjene i dopune Zakona o kinematografiji doprinijeće unaprjeđenju normativnog okvira, posebno u pogledu podsticajnih mjera za producente, preciznijeg definisanja obveznika izdvajanja sredstava za Filmski fond i regulisanje drugih pitanja od značaja za razvoj kinematografije, a sve u skladu sa direktivama EU i uporednom praksom zemalja iz okruženja.

Zadatak Radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji je da pripremi tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji i dostavi ga Ministarstvu kulture i medija u predviđenom roku.

Nevladine organizacije u Radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti kinematografije;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u oblasti kinematografije sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti kinematografije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti kinematografije sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu 2022. fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti kinematografije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja prijedloga: Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 28. martom 2024. godine, neposredno ili poštom, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa 83, Cetinje, u zatvorenoj koverti sa napomenom „Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana Radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kinematografiji“.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mku i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Prijedlog predstavnika/ce za člana/cu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce za člana/cu Radnog tijela, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: ognjen.damjanovic@mku.gov.me

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za kulturno-umjetničko stvaralaštvo.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kulture i medija
Objavljen: 18.03.2024.
Rok za prijavu: 28.03.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?