JAVNI POZIV za predlaganje tri (3) predstavnike/ce nevladinih organizacija za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-202

Objavljeno: 23.01.2023. 13:41 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list RCG” br. 41/18), Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI POZIV

 za predlaganje tri (3) predstavnike/ce nevladinih organizacija za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije da učestvuju u procesu izbora tri (3) kandidata/kinje NVO za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine.

Nacionalna strategija rodne ravnopravnosti 2021-2025. je krovni strateški dokument koji predstavlja osnov za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti. Centralni strateški cilj Strategije je dostizanje višeg nivoa rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori do 2025. godine kroz snaženje zakonodavnog okvira, unapređenje obrazovanja, kulture i medija, kao i povećanje nivoa učešća žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta u oblastima koje omogućavaju pristup resursima i dobrobit od korišćenja resursa. Zadatak Radne grupe će biti izrada Akcionog plana, kojim će se operacionalizovati glavni ciljevi Strategije za predstojeći period.

Za člana/članicu radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog/u predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog/ju predstavnika/cu u radnom tijelu:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha;

 da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni/e službenici/e, odnosno namještenici/e.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni/e funkcioner/ke, rukovodeća lica ili državni/e službenici/e, odnosno namještenici/e;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjava predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/ju predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 2. februarom 2023. godine.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti OVDJE.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva ljudskih i manjinskih prava radnim danima od 9 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

 

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava 

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br. 130

81000 Podgorica 

sa napomenom “Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025”.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mmp.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/članicu Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku. 

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: djovana.djokaj@mmp.gov.me.  

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti. 

 Broj: 08-078/23-51/2

Podgorica, 23. januar 2023. godine

NAČELNICA

Biljana Pejović

Dokumenta

Javni poziv
Javni poziv
JAVNI POZIV za predlaganje tri (3) predstavnike/ce nevladinih organizacija za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine
Verzija 1.0 Objavljeno: 23.01.2023. 13:35
Preuzmi pdf 924 KB

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 23.01.2023.
Rok za prijavu: 02.02.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?