JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Objavljeno: 19.01.2023. 11:39 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

JAVNI POZIVza predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 19. novembra 2014. godine usvojio Rezoluciju CM/Res (2014)43 o pravilima za proceduru izbora članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO). U skladu sa ovom Rezolucijom, države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) su pozvane da podnesu kandidature za GREVIO, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije.

Shodno navedenom, Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva zainteresovane predstavnike/ce akademske zajednice, predstavnike/ce civilnog društva i profesionalce koji se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).

Kandidat/tkinja za Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) može biti lice koje:

  • je državljanin Crne Gore kao potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
  • posjeduje iskustvo u vezi sa pitanjima koja se odnose na oblasti: ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, brobe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pomoći i zaštite žrtava, odnosno lice koje je pokazalo profesionalno iskustvo u oblastima koje pokriva Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
  • posjeduje dobro znanje bar jednog od službenih jezika Savjeta Evrope (engleski ili francuski);
  • je nezavisno i nepristrasno u vršenju svojih funkcija, odnosno nije na pozicijama odlučivanja u pogledu definisanja i/ili sprovođenja politike u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Tekst Rezolucije CM/Res (2014)43 i model biografije koju je potrebno dostaviti na jednom od službenih jezika Savjeta Evrope (engleski ili francuski) su priloženi uz javni poziv.

Kandidat/tkinja za dostavlja:

  • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/tkinje za člana/icu radne grupe;
  • biografiju kandidata/tkinje prema priloženom modelu, sa podacima o iskustvu koje se odnosi na borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
  • izjavu kandidata/tkinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

Predlaganje kandidata sa dokumentacijom dostavlja se isključivo na arhivu:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJARimski trg broj 4681000 Podgorica

sa napomenom „predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)“.

Predlog kandidata/tkinje za člana/icu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Prilog možete preuzeti ovdje: Resolution CM GREVIO Appendix to Resolution CM

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?