Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Objavljeno: 09.06.2022. 08:25 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 04-2929/2 sa sjednice od 20. maja 2022. godine, Ministarstvo finansija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI

U OPŠTINI DANILOVGRAD

1. Predmet javnog nadmetanja

  Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore i to katastarska parcela broj 964/2, površine 357 m2, po načinu korišćenja "pašnjak 5. klase", upisana u list nepokretnosti broj 49, XO Gostilje II, Opština Danilovgrad.

  2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

  Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi 3,00 €/m*, odnosno ukupno 1.071,00€.

  3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

  Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, kancelarija broj 14, u četvrtak, 21. juna 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova.

  4. Uslovi javnog nadmetanja

  4.1. Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetnu nepokretnost, i to 53,55 €.

  4.2. Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija broj 510-1122-69, kod CKB banke, sa naznakom - depozit za učešće na javnom nadmetanju.

  4.3. Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva, do i uključujući 14. jun 2022. godine (od 10-13 časova).

  4.4. Rok za podnošenje prijava je najkasnije do i uključujući 14.jun 2022. godïne, do 14:00 časova.

  4.5. Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji državne imovine putem javnog nadmetanja - aukcije.

  4.6. Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponudene najveće cijene.

  U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

  4.7. Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

  4.8. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

  5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

  • Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja.
  • Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predvidenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zakłjuči ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponudačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.
  • Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese príjavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.
  • Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponudača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.
  • Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.
  • Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija - kancelarija broj 14, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.
  • Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti.

  Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti: Ministarstvo finansija, kancelarija broj 14 Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

  Telefon: +382 20 248 512

  E-mail: milena.zivanovic@mif.gov.me

  Dokumenta

  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?