Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Nikšić

Objavljeno: 28.06.2021. 05:41 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, 04-2936 sa sjednice održane dana 11. juna 2021. godine, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI NIKŠIĆ

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, i to:

 • katastarska parcelabroj 5057/3, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini od 32 m²;
 • katastarska parcelabroj 5057/4, po kulturi „pašnjak 5. klase“ u površini od 20 m²;
 • katastarska parcelabroj 5057/5, po kulturi „neplodna zemljišta“, u površini od 173 m²;
 • katastarska parcelabroj 2834/2, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini od 225 m²;
 • katastarska parcelabroj 2713/2, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini od 225 m²;
 • sve upisane u list nepokretnosti broj 727, KO Ćeranića Gora, Opština Nikšić;
  • katastarska parcelabroj 2942/3, po kulturi „pašnjak 7. klase“, u površini od 1127 m²,
  • katastarska parcelabroj 2942/4, po kulturi „pašnjak 7. klase“,  u površini od 120 m²
  • katastarska parcelabroj 2942/5, po kulturi „pašnjak 7. klase“, u površini od 225 m²,
 • sve upisane u list nepokretnosti broj 879, KO Ćeranića Gora, Opština Nikšić;
  • katastarska parcelabroj 2941/2, po kulturi „neplodna zemljišta“, u površini od 225 m², upisane u list nepokretnosti broj 801, KO Ćeranića Gora, Opština Nikšić;
  • katastarska parcela784/2, po kulturi „pašnjak 7. klase“, u površini od 513 m²
  • katastarska parcela784/3, po kulturi „pašnjak 7. klase“, u površini od 1011 m²,
 • obje upisane u list nepokretnosti broj 280, KO Gradačka poljana, Opština Nikšić;
  • katastarska parcela765/2, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 2156 m²;
  • katastarska parcela766/2, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 604 m²
 • obje upisane u list nepokretnosti broj 54, KO Gradačka poljana, Opština Nikšić;
  • katastarska parcelabroj 566/16, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini od 5399 m²;
  • katastarska parcelabroj 566/12, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini od 395 m²,
  • katastarska parcelabroj 566/13, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini 225 m²,
  • katastarska parcelabroj 566/14, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini 225 m²,
  • katastarska parcelabroj 566/15, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini 739 m²
  • katastarska parcelabroj 566/8, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini 57 m²;
  • katastarska parcelabroj 566/17, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini od 278 m²;
  • katastarska parcelabroj 566/18, po kulturi „pašnjak 5. klase“, u površini od 221 m²;
  • katastarska parcelabroj 568/7, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 1878 m²
  • katastarska parcelabroj 568/8, po kulturi „krš kamenjar“, 808 m²;
  • katastarska parcelabroj 565/10, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 5326m²,
  • katastarska parcelabroj 565/8, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 129 m²,
  • katastarska parcelabroj 565/4, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 27 m²,
  • katastarska parcelabroj 565/5, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 80 m²,
  • katastarska parcelabroj 565/7, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 8 m²,
  • katastarska parcelabroj 565/9, po kulturi „krš kamenjar“, u površini od 1314 m²;
  • sve upisane u list nepokretnosti broj 159, KO Konjsko, Opština Nikšić.

   

   

  2. Početna cijena nepokretnosti koja su predmet javnog nadmetanja

   

  Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi ukupno 47.530,00 €.

  3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

   

  Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 114 (treći sprat), u četvrtak 08. 07. 2021. godine, sa početkom u 9.00 časova.

   

   

  4. Uslovi javnog nadmetanja

  4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti, odnosno iznos od 2.376,50 €.

  4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja 550-5590-94, kod Podgoričke banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

  4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114 (treći sprat), u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva do 05. 07. 2021. godine (od 10-13 časova).

  4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 05. 07. 2021. godine, do 13.00 časova.

  4.5 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl. list RCG“, broj 20/04).

  4.6 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

  U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

  4.7 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

  4.8 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

  5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

  5.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija i socijalnog staranja zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja.

  5.2 Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

  5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

  5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

  5.5 Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na teret kupca.

  5.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja - kancelarija broj 114 (treći sprat), Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

   

  5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti.

   

  Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti:

  Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kancelarija broj 114

  Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

  Telefon: +382 20 225-913

  E-mail: jovana.bojic@mif.gov.me

  Ovaj poziv je objavljen i na Internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja www.mif.gov.me

  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?