Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo, opština Danilovgrad

Objavljeno: 27.01.2022. 07:06 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-6186/2 sa sjednice održane dana 26. novembra 2021. godine, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI CRNE GORE, UPISANIH U LIST NEPOKRETNOSTI BROJ 345, KO NOVO SELO, OPŠTINA DANILOVGRAD

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, i to:

- katastarske parcele, broj 1291/44, po načinu korišćenja „pašnjak 6. klase“, u površini od 7541m² ;

- katastarske parcele broj 1291/45, po načinu korišćenja „pašnjak 6. klase“, u površini od 145m² i

 - katastarske parele, broj 1283/4, po načinu korišćenja „pašnjak 6. klase“, u površini od 141m², sve upisane u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo, Opština Danilovgrad.

2. Početna cijena nepokretnosti koja su predmet javnog nadmetanja

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi ukupno 23.481,00 €.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 114 (treći sprat), u srijedu 09.02.2022. godine, sa početkom u 10.00 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja

4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti, odnosno iznos od 1.174,05 €.

4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja 510-1122-69, kod CKB banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114 (treći sprat), u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva do 03.02.2022. godine (od 10-13 časova).

4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 07.02.2022. godine, do 14.00 časova.

4.5 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl. list RCG“, broj 20/04).

4.6 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

4.7 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

4.8 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

5.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija i socijalnog staranja zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja.

5.2 Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 10 (dest) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

5.5 Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na teret kupca.

5.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja - kancelarija broj 114 (treći sprat), Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti. 

Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti:

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kancelarija broj 114

Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

Telefon: +382 20 225-913

E-mail: maja.mitrovic@mif.gov.me

Ovaj poziv je objavljen i na Internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja www.mif.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?