Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Никшић

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључака Владе Црне Горе, 04-2936 са сједнице одржане дана 11. јуна 2021. године, Министарство финансија и социјалног старања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НИКШИЋ

1. Предмет јавног надметања

Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, и то:

 • катастарска парцелаброј 5057/3, по култури „пашњак 5. класе“, у површини од 32 м²;
 • катастарска парцелаброј 5057/4, по култури „пашњак 5. класе“ у површини од 20 м²;
 • катастарска парцелаброј 5057/5, по култури „неплодна земљишта“, у површини од 173 м²;
 • катастарска парцелаброј 2834/2, по култури „пашњак 5. класе“, у површини од 225 м²;
 • катастарска парцелаброј 2713/2, по култури „пашњак 5. класе“, у површини од 225 м²;
 • све уписане у лист непокретности број 727, КО Ћеранића Гора, Општина Никшић;
  • катастарска парцелаброј 2942/3, по култури „пашњак 7. класе“, у површини од 1127 м²,
  • катастарска парцелаброј 2942/4, по култури „пашњак 7. класе“,  у површини од 120 м²
  • катастарска парцелаброј 2942/5, по култури „пашњак 7. класе“, у површини од 225 м²,
 • све уписане у лист непокретности број 879, КО Ћеранића Гора, Општина Никшић;
  • катастарска парцелаброј 2941/2, по култури „неплодна земљишта“, у површини од 225 м², уписане у лист непокретности број 801, КО Ћеранића Гора, Општина Никшић;
  • катастарска парцела784/2, по култури „пашњак 7. класе“, у површини од 513 м²
  • катастарска парцела784/3, по култури „пашњак 7. класе“, у површини од 1011 м²,
 • обје уписане у лист непокретности број 280, КО Градачка пољана, Општина Никшић;
  • катастарска парцела765/2, по култури „крш камењар“, у површини од 2156 м²;
  • катастарска парцела766/2, по култури „крш камењар“, у површини од 604 м²
 • обје уписане у лист непокретности број 54, КО Градачка пољана, Општина Никшић;
  • катастарска парцелаброј 566/16, по култури „пашњак 5. класе“, у површини од 5399 м²;
  • катастарска парцелаброј 566/12, по култури „пашњак 5. класе“, у површини од 395 м²,
  • катастарска парцелаброј 566/13, по култури „пашњак 5. класе“, у површини 225 м²,
  • катастарска парцелаброј 566/14, по култури „пашњак 5. класе“, у површини 225 м²,
  • катастарска парцелаброј 566/15, по култури „пашњак 5. класе“, у површини 739 м²
  • катастарска парцелаброј 566/8, по култури „пашњак 5. класе“, у површини 57 м²;
  • катастарска парцелаброј 566/17, по култури „пашњак 5. класе“, у површини од 278 м²;
  • катастарска парцелаброј 566/18, по култури „пашњак 5. класе“, у површини од 221 м²;
  • катастарска парцелаброј 568/7, по култури „крш камењар“, у површини од 1878 м²
  • катастарска парцелаброј 568/8, по култури „крш камењар“, 808 м²;
  • катастарска парцелаброј 565/10, по култури „крш камењар“, у површини од 5326м²,
  • катастарска парцелаброј 565/8, по култури „крш камењар“, у површини од 129 м²,
  • катастарска парцелаброј 565/4, по култури „крш камењар“, у површини од 27 м²,
  • катастарска парцелаброј 565/5, по култури „крш камењар“, у површини од 80 м²,
  • катастарска парцелаброј 565/7, по култури „крш камењар“, у површини од 8 м²,
  • катастарска парцелаброј 565/9, по култури „крш камењар“, у површини од 1314 м²;
  • све уписане у лист непокретности број 159, КО Коњско, Општина Никшић.

   

   

  2. Почетна цијена непокретности која су предмет јавног надметања

   

  Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог Јавног позива износи укупно 47.530,00 €.

  3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

   

  Продаја непокретности из тачке 1 овог Јавног позива ће се вршити јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија и социјалног старања, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 114 (трећи спрат), у четвртак 08. 07. 2021. године, са почетком у 9.00 часова.

   

   

  4. Услови јавног надметања

  4.1 Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава, односно сва заинтересована правна и физичка лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметне непокретности, односно износ од 2.376,50 €.

  4.2 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија и социјалног старања 550-5590-94, код Подгоричке банке, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

  4.3 Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 114 (трећи спрат), у Министарству финансија и социјалног старања, сваког радног дана од дана објављивања Јавног позива до 05. 07. 2021. године (од 10-13 часова).

  4.4 Рок за подношење пријава је најкасније до 05. 07. 2021. године, до 13.00 часова.

  4.5 Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји акција и имовине путем јавне аукције („Сл. лист РЦГ“, број 20/04).

  4.6 Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене.

  У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

  4.7 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник, а који понуди износ почетне цијене за предметне непокретности.

  4.8 Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину имовине из тачке 1 овог Јавног позива.

  5. Остали услови јавног надметања

  5.1 Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија и социјалног старања закључи Уговор о купопродаји предметних непокретности у року од 60 (шездесет) дана од дана јавног надметања.

  5.2 Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

  5.3 Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

  5.4 Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

  5.5 Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на терет купца.

  5.6 Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарства финансија и социјалног старања - канцеларија број 114 (трећи спрат), Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

   

  5.7 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за продају непокретности.

   

  Адреса и контакт Комисије за продају непокретности:

  Министарство финансија и социјалног старања, канцеларија број 114

  Улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица

  Телефон: +382 20 225-913

  Е-маил: јована.бојиц@миф.гов.ме

  Овај позив је објављен и на Интернет страници Министарства финансија и социјалног старања www.миф.гов.ме

  Да ли вам је садржај ове странице био од користи?