Пажња: Садржај ове странице је дио архивског садржаја и односи се на претходне сазиве Владе Црне Горе. Могуће је да су информације застарјеле или нерелевантне.
Архива

Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Херцег Нови

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључака Владе Црне Горе, број: 04-1556/2 са сједнице од 31. марта 2022. године, Министарство  финансија и социјалног старања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ХЕРЦЕГ НОВИ

1. Предмет јавног надметања

Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе и то катастарска парцела број 1097/3, површине 3.185 м², по начину коришћења “пашњак 3. класе”, уписана у лист непокретности број 47, КО Камено, Општина Херцег Нови.

2. Почетна цијена непокретности

која је предмет јавног надметања

Почетна цијена  непокретности из тачке 1 овог Јавног позива износи 18,00 €/м2, односно укупно 57.330,00 €.

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја непокретности из тачке 1 овог Јавног позива ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија и социјалног старања, ул. Станка Драгојевића бр. 2, канцеларија број 14, у четвртак, 28. априла 2022. године, са почетком у 10:00 часова.

4. Услови јавног надметања

4.1 Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава, односно сва заинтересована лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметну непокретност, и то 2.866,50 €.

4.2 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија и социјалног старања број  510-1122-69, код ЦКБ банке, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

4.3 Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14, у Министарству финансија и социјалног старања, сваког радног дана од дана објављивања Јавног позива, до и укључујући 20. април 2022. године (од 10-13 часова).

4.4 Рок за подношење пријава је најкасније до и укључујући 21. април 2022. године, до 13:00 часова.

4.5 Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји државне имовине путем јавног надметања – аукције.

4.6 Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене.

У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

4.7 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник, а који понуди износ почетне цијене за предметне непокретности.

4.8 Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину имовине из тачке 1 овог Јавног позива.

5. Остали услови јавног надметања

5.1 Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија и социјалног старања закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 60 (шездесет) дана од дана јавног надметања.

5.2 Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

5.3 Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

5.4 Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

5.5 Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

5.6 Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија и социјалног старања - канцеларија број 14, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

5.7 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за продају непокретности.

Адреса и контакт Комисије за продају непокретности:

Министарство финансија и социјалног старања, канцеларија број 14

Улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица

Телефон: +382 20 248 512

Е-маил: весна.симовиц@миф.гов.ме

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?