Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava LGBTI osoba

Objavljeno: 22.04.2024. 12:37 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana  13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa  državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“,broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

 JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava,

ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba – predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija
iz Budžeta Crne Gore u 2025. godini

 Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine do i sa 7.05.2024. godine

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 130, (sa naznakom „Javne konsultacije – zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba“) kao i elektronskim putem, na e-mail: tanja.mrakovic@mmp.gov.me .

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organzacijama je Tanja Mraković.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevldinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 22.04.2024.
Rok za prijavu: 07.05.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?