Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

Objavljeno: 22.04.2024. 13:30 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, u p u ć u j e

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja Zaštita lica sa invaliditetom

ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM – predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija
 iz Budžeta Crne Gore u 2025. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine do i sa 07.05.2024. godine

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 130, (sa naznakom „Javne konsultacije – ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM“) kao i elektronskim putem, na e-mail: milica.rajkovic@mmp.gov.me .

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Milica Rajković.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevldinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast Zaštita lica sa invaliditetom.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 22.04.2024.
Rok za prijavu: 07.05.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?