JAVNO OBAVJEŠTENJE O DOSTAVLJANJU MARKO VUKČEVIĆ

            Broj: UPI 01-105-024/21-292/5

            Podgorica, 20.08.2021. godine

            Uprava za sport i mlade, na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, i 37/17) objavljuje:

JAVNO OBAVJEŠTENJE O DOSTAVLJANJU

           Drugostepenog rješenja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta UP II broj 18/4-01-610/21-172/2 od 28. jula 2021. godine advokatu Miomiru Đukiću, punomoćniku Marka Vukčevića, Bulevar Pera Ćetkovića broj 305, Podgorica, donijeto u postupku po žalbi na Rješenje Uprave za sport i mlade UP I 01-006-953/2018-13 od 31. maja 2021. godine.

           Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka je objavljeno dana 21.08.2021. godine i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena, odnosno 01.09.2021. godine.

           Uvid u rješenje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta UP II broj 18/4-01-610/21-172/2 od 28. jula 2021. godine, donijeto u postupkku po žalbi na Rješenje Uprave za sport i mlade UP I 01-006-953/2018-13 od 31. maja 2021. godine se može izvršiti lično u prostorijama Uprave za sport i mlade, koje se nalazi na adresi: ul. Svetlane Kane Radević br. 3, treći sprat, Podgorica.

 

VD D I R E K T O R A

                                                                                                    Vasilije Laloešević

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?