K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU

Objavljeno: 09.08.2021. 12:47 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu s mjerom broj 5.11. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije  socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025 za 2021/2022. akademsku godinu, u cilju povećanja upisa pripadnika/pripadnica romske i egipćanske zajednice na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE

ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će u skladu sa uslovima Konkursa dodijeliti stipendije studentima i studentkinjama romske i egipćanske zajednice koji pohađaju osnovne, specijalističke i magistarske studije na fakultetima Univerziteta Crne Gore.

USLOVI KONKURSA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i studentkinje pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju osnovne, specijalističke i magistarske studije. 

POTREBNA DOKUMENTA

Studenti/studentkinje koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:

  • potvrdu o studiranju
  • uvjerenje o položenim ispitima s prethodne godine studija
  • izjavu da su pripadnici romske i egipćanske zajednice (u slobodnoj formi)
  • uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte
  • kontakt e-mail adresu, kontakt broj telefona i poštansku adresu na koju primaju poštu 

KRITERIJUMI 

Da bi ispunili kriterijume za dobijanje stipendije, kandidati/kandidatkinje moraju da ispune sljedeće uslove:

  • da nijesu korisnici stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodjeljuju od strane organizacija koje su direktni ili indirektni korisnici Budžeta Crne Gore;
  • da su redovni studenti/studentkinje osnovnih, postdiplomskih i master studija na akreditovanom univerzitetu u Crnoj Gori tokom akademske 2021/2022. godine;
  • da nijesu studenti/studentkinje studija na daljinu;
  • da studenti/studentkinje ne ponavljaju istu godinu studiranja drugi put;
  • da podnesu kompletan i adekvatno popunjen prijavni formular u roku koji je predviđen konkursom.          

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 1. septembara do 18. oktobra 2021. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Rang lista prihvaćenih aplikacija se pravi na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara.

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Direktorat za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica

Poštanski fah 110

Kontakt telefon: 020 / 410 117,  410 123 i 410 205

U nastavku možete preuzeti prijavni formular

            

      

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?