K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE U 2021/2022. GODINI

Objavljeno: 23.07.2021. 08:02 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 i 74/20) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU-STUDIJSKU 2021/2022. GODINU. 

1. USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, kao i studenti osnovnih, specijalističkih i dvogodišnjih master studija koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Ukoliko nakon raspodjele mjesta u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti jednogodišnjih master i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, školuju se van mjesta stanovanja, a koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

2. KRITERIJUMI ZA PRIJEM U DOM

2.1 Kriterijumi za prijem učenika u dom

Učenici  se rangiraju prema ukupnom broju bodova, a rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Ako je broj prijavljenih učenika veći od broja raspoloživih mjesta, izbor se vrši prema sljedećim kriterijumima:

- uspjeh učenika u prethodnom školovanju i

- udaljenost mjesta prebivališta učenika od škole.

U slučaju jednakog broja bodova, prednost imaju učenici koji imaju veći broj bodova na   osnovu uspjeha.

Učenik sa posebnim obrazovnim potrebama ostvaruje pravo na smještaj u domu uz uvažavanje njegovih posebnih potreba. Učenici mogu boraviti u domu u periodu nastave u skladu sa školskim kalendarom.

2.2 Kriterijumi za prijem studenata u dom

Kada veći broj studenata od broja predviđenog za prijem u dom ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za prijem ima student:

- koji je ostvario veći broj ECTS kredita i

- koji ima veći indeks uspjeha.

Dom u okviru svojih smještajnih kapaciteta namjenski opredjeljuje do 5% kapaciteta za smještaj studenata sa invaliditetom, studenata RE populacije i korisnicima materijalnog obezbjeđenja po propisima o socijalnoj zaštiti.

Studenti iz gore navedenih kategorija, osim potrebnih dokumenata podnose dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost određenoj kategoriji.

3. POTREBNA DOKUMENTA ZA UČENIKE 

3.1 Uz prijavu za smještaj u dom, učenik dostavlja:

- Ovjerenu kopiju svjedočanstva iz VIII i IX razreda osnovne škole (za učenike I razreda srednje škole), odnosno ovjerenu kopiju svjedočanstva iz prethodne godine školovanja (za učenike II, III i IV razreda srednje škole);

- Ovjerene kopije diploma i ostalih dokaza o osvojenim nagradama u domu ili van doma;

- Potvrdu o mjestu prebivališta i

- Uvjerenje da je roditelj, odnosno staratelj kandidata primalac materijalnog obezbjeđenja po propisima o socijalnoj zaštiti.

Dokumenta za učenike se podnose na adrese domova, i to za Dom učenika i studenata Podgorici elektronski, poštom ili lično, a za ostale ustanove - domove učenika i studenata poštom ili lično.

3.2 Učenici prilikom useljenja u dom prilažu:

- Uput za smještaj i

- Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno izabranog doktora, da je učenik sposoban za kolektivni život u domu.

Rang lista učenika koji su ostvarili pravo na smještaj i ishranu u domu objavljuje se na oglasnim tablama i na internet stranici doma.

Ukoliko je učenik nezadovoljan odlukom komisije, ima pravo prigovora direktoru doma u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele.

3.3 Rok za podnošenje dokumenata za učenike je od 9. do 20. avgusta 2021. godine.

3.4 Broj raspoloživih mjesta za smještaj učenika u domove u Crnoj Gori:

  • Dom učenika Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 86, 130 mjesta;
  • Dom učenika Kotor, Dobrota b.b., 50 mjesta;
  • Dom učenika Nikšić, Ul. Danila Bojovića b.b., 44 mjesta;
  • Dom učenika Cetinje, 18 mjesta;
  • Dom učenika Berane, 127 mjesta i
  • Dom učenika Bar, 97 mjesta. 

4. POTREBNA DOKUMENTA ZA STUDENTE 

4.1 Uz prijavu za prijem u dom studenti I godine studija treba da dostave:

- Ovjerenu kopiju svjedočanstva III i IV razreda srednje škole;

- Ovjerenu kopiju Diplome »Luča« ili njoj ekvivalentne diplome;

- Ovjerenu kopiju Diplome o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- Potvrdu o redovnom upisu na studijski program;

- Potvrdu o mjestu prebivališta; i

- Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.

4.2 Studenti II, III, IV, V i VI godine studija, dostavljaju:

- Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne studijske godine (2020/2021. godina);

- Potvrdu o studiranju;

- Potvrdu o mjestu prebivališta;

- Kopiju indeksa i

- Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.

4.3 Studenti dvogodišnjih master studija, dostavljaju:

Uz prijavu za prijem u dom studenti dvogodišnjih master studija treba da dostave:

- Potvrdu o studiranju;

- Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne studijske godine;

- Potvrdu o mjestu prebivališta;

- Kopiju indexa i

- Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.

5. ROKOVI ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA 

5.1 Od 23. avgusta do 10. septembra 2021. godine, za studente I godine studija, na adresu:

- Stari studentski dom Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 86

- Dom učenika i studenata Kotor, Dobrota b. b.

- Dom učenika i studenata Nikšić, Ul. Danila Bojovića b. b.

- Dom učenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoševa b. b.

- Dom učenika i studenata Berane, Ul. Miljana Tomičića

5.2 Od 6. septembra do 1. oktobra 2021. godine, za studente II, III, IV, V i VI godine studija, na adresu:

- Stari studentski dom Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 86

- Dom učenika i studenata Kotor, Dobrota b. b.

- Dom učenika i studenata Nikšić, Ul. Danila Bojovića b. b.

- Dom učenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoševa b. b.

5.3 Od 4. oktobra do 16. oktobra 2021. godine, za studente dvogodišnjih master studija, na adresu:

- Stari studentski dom Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 86

- Dom učenika i studenata Kotor, Dobrota b. b.

- Dom učenika i studenata Nikšić, Ul. Danila Bojovića b. b.

- Dom učenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoševa b. b.

6. BROJ RASPOLOŽIVIH MJESTA ZA SMJEŠTAJ U DOMOVE 

6.1 Broj raspoloživih mjesta za smještaj studenata osnovnih i specijalističkih studija u domove u Crnoj Gori:

- Dom studenata Podgorica, 958 mjesta;

- Novi studentski dom Podgorica, 300 mjesta;

- Dom studenata Nikšić, 180 mjesta;

- Novi studentski dom Nikšić, 260 mjesta;

- Dom studenata Kotor, 170 mjesta;

- Dom studenata Cetinje, 84 mjesta i

- Dom učenika i studenata Berane, 103 mjesta.

6.2 Broj raspoloživih mjesta za smještaj studenata dvogodišnjih master studija u domove u Crnoj Gori:

- Dom studenata Podgorica, 110 mjesta;

- Novi studentski dom Podgorica, 100 mjesta;

- Dom studenata Nikšić, 70 mjesta;

- Dom studenata Kotor, 30 mjesta;

- Dom studenata Cetinje, 12 mjesta.

Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na smještaj i ishranu u domu objavljuje se na oglasnim tablama i na internet stranici doma.

Ukoliko je student nezadovoljan odlukom komisije, ima pravo prigovora direktoru doma u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele.

Useljavanje studenata vrši nadležna služba doma.

Studenti prilikom useljenja u dom prilažu:

- Uput za smještaj;

- Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno izabranog doktora, da je student sposoban za kolektivni život u domu;

- Kopiju indeksa;

- Kopiju biometrijske lične karte;

- Ovjerenu izjavu o preuzimanju duga; i

- Potpisan ugovor o uzajamnim obavezama studenta i uprave doma.

Tekst Konkursa nalazi se na internet stanici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore Dom učenika i studenata u Podgorici (kao najbrojniji) pored predaje dokumentacije lično ili poštom, organizuje i mogućnost elektronskog prijavljivanja na predmetni konkurs, uz obavezu slanja originalnih dokumenata putem pošte.

Procedura elektronskog prijavljivanja za Dom učenika i studenata u Podgorici je koncipirana po fazama i biće precizno objašnjenja na sajtu ustanove Dom učenika i studenata u Podgorici https:// www.studentski dom.com.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?