K O N K U R S za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2023. godini

Objavljeno: 30.12.2022. 08:54 Autor: Ministarstvo kulture i medija

 Ministarstvo kulture i medija sufinansiraće u 2023. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti:

 • Likovna umjetnost
 • -programi i projekti međunarodne promocije i prezentacije crnogorske likovne umjetnosti;
 • - međunarodni programi stručnog usavršavanja (rezidencije, konferencije, kolonije, radionice);
 • - izdavački projekti u likovnoj umjetnosti (stručne publikacije, leksikoni i monografije o crnogorskim umjetnicima);
 • - retrospektivne izložbe od izuzetnog značaja za crnogorsku kulturu;

 • Muzička i muzičko-scenska djelatnost
 • -nova djela umjetničke muzike;
 • -produkcija i premijera novih muzičko-scenskih programa;
 • -učešće crnogorskim muzičara u međunarodnim projektima saradnje;
 • -međunarodni programi stručnog usavršavanja i majstorske radionice za mlade;
 • -izdavački projekti u umjetničkoj muzici (publikacije i snimanje na nosaču zvuka, CD, DVD);
 •  
 •  Književnost

      -nova književna djela autora iz Crne Gore;

 • - nova djela iz oblasti nauke o književnosti;
 •   Književno prevođenje
 • -prevodi djela crnogorskih autora na strane jezike;
 • - prevodi djela svjetske književnosti na crnogorski jezik;
 •     Časopisi za kulturu i umjetnost
 • Časopisi kojima se promovišu kulturno-umjetničke vrijednosti, naučna ostvarenja od značaja za kulturu i umjetnost, razvija interkulturalni dijalog i protežira kritički osvrt na savremeno stvaralaštvo;
 • Pozorišna djelatnost
 • -nove pozorišne produkcije;
 • -izdavački projekti u pozorišnoj djelatnosti (novi dramski tekstovi koji se tiču aktuelnih društvenih i estetskih kretanja, stručne publikacije, leksikoni i monografije);

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Fizička lica ne mogu realizovati projekte kao samostalne ukoliko se radi o kompleksnim projektima koji uključuju učešće većeg broja lica, odnosno projekte koje u organizacionom i finansijskom smislu prevazilaze kapacitete fizičkog lica.

Pravo učešća nemaju:

-nevladine organizacije;

           - javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu, odnosno, budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljenji na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi:

- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture;

- reference realizatora;

- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti;

- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva;

- međunarodna afirmacija crnogorske kulture;

- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine;

- afirmacija perspektivnih talenat;

- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Kod vrednovanja i izbora projekata za sufinansiranje, prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi ostvarivanju propisanog javnog interesa u kulturi:

- ravnomjernom razvoju kulture;

- međunarodnoj kulturnoj saradnji i razmjeni programa;

- zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza;

- naučnim istraživanjima i stručnim usavršavanjima u kulturi;

- obezbijeđenosti drugih izvora finansiranja;

- očuvanju izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti;

- razvoju amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

- razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom;

- podsticaj stvaralaštva djece i mladih.

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, u skladu sa navedenim kriterijumima.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Projekti i programi koji nemaju obezbijeđena sredstva mimo budžeta Ministarstva kulture i medija, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.gov.me/mku.

Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:

-u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i medija, ul. Njegoševa br.83, 81250 Cetinje, sa naznakom „Konkurs za...(navesti oblast)“;

-i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Prijave se podnose  u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa  02. februarom 2023. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Ministarka će na predlog stručne Komisije donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju, objavljene na internet stranici Ministarstva kulture i medija.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?