K O N K U R S za sufinansiranje projekata i programa od značaja za podsticaj i razvoj kreativnih industrija za 2022. godinu

Objavljeno: 26.07.2022. 07:19 Autor: Ministarstvo kulture i medija

U skladu sa čl. 5, 68 i 88 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), i Odlukom o sufinansiranju projekata i programa kreativnih industrija, koji se odnose na produkciju kulturnih proizvoda i usluga iz oblasti intelektualne svojine, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata i programa od značaja za podsticaj i razvoj kreativnih industrija za 2022. godinu

Konkursom se ostvaruje podrška razvoju sektora kreativnih industrija kroz sufinansiranje projekata iz oblasti produkcije kulturnih proizvoda i usluga intelektualne svojine (proizvodnja, promocija, distribucija i komercijalizacija roba i aktivnosti kulture, koje imaju utemeljenje u umjetnosti i kulturi).

CILJ KONKURSA je podsticaj i razvoj kreativnih industrija, kroz podršku i produkciju kulturnih proizvoda i usluga iz oblasti intelektualne svojine. Podrškom je moguće i poželjno, pomoći kreativnim biznisima u pronalaženju alternativnih izvora prihoda kroz kreiranje novih proizvoda i usluga, kao odgovora na stalno mijenjajuće tržišne uslove. Podrška će posebno vrijednovati višeresorni pristup i pozitivan uticaj na širi sektor kreativnih industrija i regionalnih klastera.

Vaša prijava mora:

 • biti iz oblasti kreativnih industrija ili podržavati kreativne industrije
 • predlagati jasnu inovativnu, ambicioznu i održivu inicijativu
 • prikazati jasan doprinos podrške na planirani razvoj vašeg biznisa
 • kreirati novi izvor prihoda (novi proizvod ili novu uslugu)
 • odgovoriti na promjene i zahtjeve tržišta, kao što su novi načini upotrebe proizvoda, ili usvajanje novih tehnologija unutar sektora
 • pokazati da će predloženi projekat ili proizvod biti isporučen tržištu u okviru 12 mjeseci od dodjele podrške (ukoliko se radi o kompleksnijim procesima, poput onih kod razvoja ICT proizvoda, prikazati mjerljive i planirane rezultate razvoja projekta).

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, produkcije kulturnih proizvoda i usluga iz oblasti intelektualne svojine, osim nevladinih organizacija i javnih ustanova i drugih subjekata čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu.

 

Konkursom se snažno podržava učešće umjetnika različitih profilacija, proizvođača, zanatlija, kreativnih timova, amatera, odnosno fizičkih i pravnih lica koja djeluju u okviru sljedećih struktura:

 • Samostalni autor i proizvođač, gdje je autor projekta ili proizvoda ujedno i proizvođač, odnosno implementator ili realizator novokreiranih usluga iz oblasti intelektualne svojine;
 • Autor sa eksternim proizvođačem, gdje je autor idejni nosilac projekta ili proizvoda, a angažuje eksterno lice za implementaciju, odnosno proizvodnju;

Ukoliko je odabrani autor fizičko lice, za potrebe realizacije ovog konkursa je potrebno da obezbijedi relevantnu kompaniju partnera (pravno lice - producent), koji će u njegovo ime raspolagati dodijeljenom podrškom ili da registruje svoju najkasnije 20 dana od dana objavljivanja rezultata ovog konkursa. Sredstva ne mogu biti opredijeljena prije nego što se obezbijedi jedan od navedenih pravnih okvira.

Autor može kandidovati najviše 3 (tri) projekta ili proizvoda pod svojim imenom.

KATEGORIJE projekata i programa na koje vaš projekat mora biti fokusiran (jedna ili više navedenih kategorija, koje sebe na prirodan i funkcionalan način mogu da dopunjavaju):

 • arhitektura
 • dizajn (grafički, industrijski i modni)
 • digitalne umjetnosti
 • uspostavljanje ICT proizvoda
 • izdavaštvo
 • kreativno zanatstvo, podsticaj očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i vještina.

EVALUACIJA projekata biće vršena od strane stručne komisije koju obrazuje Ministarstvo a u odnosu na sljedeće kriterijume:

 • originalnost u osnovnom idejnom konceptu;
 • multifunkcionalnost i modularnost u primjeni;
 • tržišna orjentisanost uz mogućnost serijske proizvodnje;
 • ekonomska održivost usluge ili proizvoda;
 • afirmativnost prema nacionalnom i kulturnom identitetu Crne Gore;
 • mogućnost produkcije, implementacije ili sklapanja proizvoda na teritoriji Crne Gore;
 • mogućnost korišćenja rezultata projekta na teritoriji Crne Gore;
 • orijentisanost na politike održivog razvoja i inkluzivnost.

SUFINANSIRANJE projekata Ministarstvo će vršiti najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta, shodno Zakonu o kulturi, a prihvatljivi troškovi se odnose na:

 • obezbjeđivanje osnovnih sredstava za rad (alat, oprema i repro materijal)
 • obezbjeđivanje osnovne opreme za proizvodnju (tehnička sredstva koja omogućavaju proizvodnju)
 • podrška obezbjeđivanju kanala prodaje i plasmana
 • podrška za promotivne aktivnosti i oglašavanje
 • štampanje naučno-istraživačkih publikacija

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

1. Elektronskim putem, popunjavanjem forme koja je dostupna na web adresi    www.kreativnacrnagora.co.me ili,

2. popunjavanjem formulara u prilogu ovog konkursa i dostavljanje na sljedeći način:

 • u jednom štampanom primjerku, koji obavezno sadrži i elektronski format prijave na USB-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku prijave sa svim prilozima, poštom ili neposredno na adresu: Ministarstvo kulture i medija, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom “Konkurs za…(navesti kategoriju)”.

PRIJAVE SE PODNOSE 30 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONKURSA.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive. Konkursni materijal se ne vraća.

Ministarstvo će na prijedlog stručne komisije donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa izabranim autorima biti zaključen u roku od 20 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Ministarstvo zadržava pravo da u toku razmatranja prijava zatraži dodatna pojašnjenja i obavi konsultacije sa aplikantima.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Svi odabrani projekti/programi ili proizvodi moraju biti brendirani pod logotipom “Kreativna Crna Gora - Creative Montenegro” i plasirani na za to relevantna tržišta i događaje, sa ciljem promocije i pospješivanja njihovog daljeg razvoja.

Korisnik sredstava se obavezuje da će učestvovati u kampanjama/forumima koje organizuje Ministarstvo kulture i medija, u skladu sa zvaničnIm planom razvoja sektora KI.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu milena.raznatovic@ mku.gov.me ili putem kontakt telefona 041/ 232-583.

ROK: Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno sa 26. avgustom 2022. godine do 15.00 časova (dokaz o predaji prijave putem pošte zaključno sa navedenim datumom je validan dokaz blagovremene prijave). 

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo kulture i medija
Objavljen: 26.07.2022.
Rok za prijavu: 26.08.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?