Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

Objavljeno: 20.01.2022. 07:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

 Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara (,,Službeni list RCG'', broj 23/06 i ,,Službeni list CG'', broj 11/12, 93/20 i 65/21), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava  raspisuje

K O N K U R S

ZA IMENOVANJE NOTARA

 - za područje Osnovnog suda u Beranama, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Andrijevici  i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Petnjici;

- za područje Osnovnog suda u Bijelom Polju, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Mojkovcu;

- za područje Osnovnog suda u Danilovgradu, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Danilovgradu;

- za područje Osnovnog suda u Žabljaku, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Žabljaku i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem Šavniku;

- za područje Osnovnog suda u Kotoru, dva notarska mjesta sa službenim sjedištem u Budvi i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem Tivtu;

- za područje Osnovnog suda u Nikšiću, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Nikšiću i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem Plužinama;

- za područje Osnovnog suda u Plavu, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Plavu i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Gusinju i

- za područje Osnovnog suda u Pljevljima, dva notarska mjesta sa službenim sjedištem u Pljevljima.

U skladu sa članom 12 Zakona o notarima za notara može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

da je državljanin Crne Gore;

da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;

da je diplomirani pravnik;

da ima položen pravosudni i notarski ispit;

da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci, od toga najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita;

da nije osuđivan za djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova notara (Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz);

Prijavu sa prilozima kojima se dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje notara u skladu sa Zakonom o notarima sa kratkom biografijom (CV) kandidat podnosi Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa na adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica.

Napomena: Kandidat se može prijaviti za više notarskih mjesta.

Tekst konkursa biće objavljen na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava http://www.gov.me/mpa, Službenom listu Crne Gore i u dnevnom listu ,,Pobjeda''.

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava:

Senidu Strikoviću

tel: 067/341-741

e-mail: senid.strikovic@mpa.gov.me

Broj: 01-109/22-401

Podgorica, 20.1.2022. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?