OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA - ISPITNI ROK MAJ/JUN 2024. GODINE

Objavljeno: 07.02.2024. 11:49 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 34 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje pravosudnog ispita u maju/junu 2024. godine.  

Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 29 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, odnosno lice koje ispunjava uslove iz člana 53 ovog zakona.

Uz prijavu za polaganje pravosudnog ispita, kandidat je dužan da priloži:

- dokaz da je završio četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (ovjerena kopija diplome ili original/ovjerena kopija uvjerenja);

- potvrdu o radnom iskustvu ili potvrdu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu o završenom programu stručnog osposobljavanja u sudovima, odnosno u Državnom tužilaštvu.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita podnosi se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.

Pravosudni ispit se polaže u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita.

NAPOMENA: Kandidati koji su studijski program na Pravnom fakultetu završili po Bolonjskom procesu, dužni su da dostave ovjerene kopije diploma ili original/ovjerene kopije uvjerenja o završeniim osnovnim i specijalističkim akademskim studijama. Kandidati koji su pravni fakultet završili u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.

Kontakt telefon: 020/407-520.

Broj: 05-109/22-6031-7

Podgorica, 7. februar 2024. godine

U prilogu možete preuzeti:

Obrazac prijave za polaganje pravosudnog ispita

Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu

Pravilnik o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?