Obavještenje o radnom vremenu za rad sa strankama

Objavljeno: 26.10.2021. 12:01 Autor: Ministarstvo odbrane

Odredbom člana 27 Zakona o državnoj upravi (''Službeni list Crne Gore'', br. 78/18 i 70/21) propisano je da Vlada svojim aktom osniva organe državne uprave, utvrđuje upravne oblasti za koje se organi državne uprave osnivaju, kao i organizaciju i način rada državne uprave i uređuje druga pitanja od značaja za organizaciju i rad državne uprave.

Shodno navedenom, objavještavamo javnost o radnom vremenu organa državne uprave, odnosno radnom vremenu za rad sa strankama od 08:00 - 14:00h.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?