Odjeljenje za tehnički pregled i registar jahti

Objavljeno: 14.12.2023. 10:15

Zakonom o jahtama je definisano da je jahta plovni objekat na motorni pogon ili jedra, koji može imati više od jednog trupa, namijenjen i opremljen za duži boravak na moru, za razonodu, sport i rekreaciju, čija dužina je veća od 7 m i koji se koristi za lične potrebe ili privrednu djelatnost.

Pod pojmom »namijenjen i opremljen za duži boravak na moru« podrazumijevaju se odgovarajući uslovi smještaja i boravka koji osobama na jahti omogućuju duži autonomni boravak na moru prvenstveno s aspekta zaštite i sigurnosti. Jahta mora da bude zatvorenog tipa s nadgrađem, da ima osiguran kabinski i/ili posteljni smještaj za sve osobe na jahti, da ima fiksnu VHF radio stanicu, ventilaciju, rasvjetu, da posjeduje tank sa pitkom vodom i tank fekalija, kuhinju, sanitarne čvorove, mjesta za odlaganje sredstava za spašavanje i ličnih stvari za osobe na jahti.

Potrebna dokumenta za upis u Registar
Za upis jahte u Registar potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:


1. Zahtjev za upis u Registar sa predlogom imena jahte,
2. lična karta ili pasoš na uvid, radi utvrđivanja identiteta stranke za fizička lica ili potvrda o registraciji pravnog lica koje je vlasnik jahte,
3. punomoćje za zastupanje vlasnika, ovjereno u skladu sa zakonom,
4. polisa o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom kojim je uređeno obavezno osiguranje u saobraćaju,
5. rješenje o brisanju iz Registra ukoliko je predhodno bila upisana u Registar,
6. dokaz o vlasništvu jahte,
7. sertifikat o baždarenju ili o gradnji jahte,
8. dokaz o plaćenoj naknadi za upis.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?