Odjeljenje zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata

Objavljeno: 01.11.2023. 10:00
  • Odjeljenje zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata odgovorno je za djelatnosti koje se odnose na spriječavanje od i reagovanje na zagađenje mora sa plovnih objekata u skladu sa Naconalnim planom za hitno djelovanje u slučaju zagađenja mora sa brodova, kao i za ažuriranje i unaprijeđivanje Nacionalnog plana. Odjeljenje je odgovorno i za sačinjavanje propisa, uputstava i procedura u okviru svojih nadležnosti; saradnju sa državnim organima, međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država na polju spriječavanja od i reagovanje na zagađenje mora sa plovnih objekata; praćenje i implementacija međunarodnih konvencija i evropskih direktiva iz ove oblasti; pregled i davanje saglasnosti na planove za spriječavanje zagađenja u lukama i marinama;
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?