Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Nadležnosti i organizacione jedinice Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Objavljeno: 02.01.2021. 09:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta vrši poslove uprave koji se, u oblasti prosvjete, odnose na: kreiranje, uspostavljanje i razvoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje, rad i licenciranje ustanova u oblasti obrazovanja; organizaciju rada obrazovno-vaspitnih ustanova; normative i standarde za finansiranje ustanova obrazovanja i vaspitanja; dopunsku nastavu djeci crnogorskih državljana koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu; mobilnost studenata i akademskog osoblja i međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja; priznavanje inostranih obrazovnih isprava o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju; donošenje, odnosno odobravanje obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte obrazovanje, stručno obrazovanje, vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i obrazovanje odraslih; upisnu politiku na javnim ustanovama visokog obrazovanja; obrazovanje komisije za praćenje maturskog, odnosno stručnog ispita; izbor direktora u javnim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; imenovanje članova školskih i upravnih odbora u javnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja; donošenje normativa o profilu i obrazovanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi; utvrđivanje liste nastavnika koji nemaju normu časova za školsku godinu; raspored nastavnika koji nemaju normu časova za školsku godinu; donošenje programa privatno-javnog partnerstva za oblast obrazovanja; opremu, smještaj i ishranu učenika i studenata; normative troškova rada obrazovno-vaspitnih ustanova; davanje saglasnosti na visinu participacije za pokriće troškova obrazovanja u javnim ustanovama; utvrđivanje visine naknade za vanredne učenike; normative vannastavnog osoblja u obrazovno-vaspitnim ustanovama; davanje saglasnosti na opšta akta javnih ustanova iz oblasti obrazovanja; pripremu predloga propisa iz oblasti prosvjete; izdavanje udžbenika i udžbeničke literature; nadzor nad zakonitošću rada ustanova u oblasti obrazovanja; ostvarivanje prosvjetno- kulturne djelatnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji žive u Crnoj Gori; razvoj i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija i usklađenost sa Evropskim kvalifikacionim okvirom; planiranje i programiranje, ostvarivanje i usklađivanje međunarodne prosvjetne saradnje Crne Gore sa drugim državama, regionalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama; edukaciju i stručno usavršavanje stranaca u Crnoj Gori i crnogorskih državljana u inostranstvu, posebno mladih i talentovanih učenika i studenata; prikupljanje, obradu i distribuciju predloga i odgovarajućih podataka, informacija i programa u oblastima međunarodne prosvjetne saradnje; dodjeljivanje nagrade "Oktoih", nagrada učenicima i nastavnicima iz Fonda za kvalitet i talente.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta vrši poslove uprave koji se, u oblasti nauke, odnose na: Realizaciju programa od opšteg interesa kojima se naučnoistraživačke ustanove i istraživači uključuju u Evropski istraživački prostor i međunarodne naučne i inovativne programe; usavršavanje i mobilnost crnogorskih istraživača sa ciljem omogućavanja njihovog rada i sticanja 2 novih znanja u istraživačkim centrima, naučnim institutima u Crnoj Gori i inostranstvu; povezivanje naučnih ustanova sa privrednim subjektima; povezivanje sa krupnim istraživačkim infrastrukturama i umrežavanje sa međunarodnim istraživačkim timovima (program internacionalizacije); regionalnu saradnju i infrastrukturno povezivanje u istraživanjima; realizaciju naučnoistraživačkih i inovativnih nacionalnih i međunarodnih projekata; centre izvrsnosti; unapređenje infrastrukture neophodne za realizaciju istraživanja; stimulisanje mladih istraživača za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti; podsticanje razvoja e-infrastrukture neophodne za nauku i istraživanje; podsticanje naučne produktivnosti; uključivanje dijaspore u naučnoistraživačku djelatnost u Crnoj Gori; uključivanje međunarodno priznatih naučnika iz drugih zemalja u naučnoistraživačke programe i projekte u Crnoj Gori; promociju nauke i istraživanja u društvu; programe od nacionalnog značaja koji imaju interdisciplinarni karakter, a realizuju se uz učešće više ministarstava; izradu planova i programa naučnoistraživačke djelatnosti; izradu naučnoistraživačke politike i strategija; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti nauke i istraživanja;usklađivanje domaćih propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti nauke i istraživanja; izradu akata o naučnoj i tehnološkoj saradnji Crne Gore sa drugim zemljama (memorandumi, sporazumi, ugovori, protokoli, programi); učešće Crne Gore u bilateralnim i multilateralnim programima i projektima koji se odnose na nauku i istraživanje; sprovođenje projekata u oblasti nauke koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije - IPA  projekti; naučnu i tehnološku saradnju Crne Gore sa drugim državama; organizaciju i koordinaciju mreže nacionalnih kontakt osoba (NCP) za Okvirni program za istraživanje i inovacije Evropske unije; praćenje implementacije strategije naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori; utvrđivanje programskih i finansijskih kriterijuma i definisanje prioriteta u naučnoistraživačkoj djelatnosti za finansiranje programa od opšteg interesa iz budžetskih sredstava; analiziranje potrebnih sredstava za realizaciju naučnoistraživačke djelatnosti; licenciranje naučnoistraživačkih ustanova; planiranje i programiranje, ostvarivanje i usklađivanje međunarodne naučne saradnje Crne Gore sa drugim državama, regionalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama; staranje o realizaciji programa iz nadležnosti ovog organa koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore; prikupljanje podataka vezanih zanaučnike iistraživače iz Crne Gore i dijaspore; usaglašavanje statistike u oblasti istraživanja i razvoja sa metodologijom Evropske unije; prikupljanje, obradu i distribuciju predloga i odgovarajućih podataka, informacija i programa u oblastima međunarodne naučne saradnje.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta vrši poslove uprave koji se, u oblasti kulture, odnose na: Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; zaštitu, očuvanje, valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine; razvoj kreativnih industrija; ostvarivanje javnog interesa u kulturi; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti kulture, davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa kulturom; izradu i sprovođenje strategija i programa razvoja kulture; istraživanja u kulturi; obezbjeđivanje materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za razvoj kulture i kreativnih industrija; izgradnju, održavanje, tehničkotehnološko opremanje i korišćenje objekata kulture; osnivanje i rad ustanova kulture (biblioteka, muzeja, kinoteka i drugih ustanova kulture); utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti kulture; književno, prevodilačko, scensko, muzičko-scensko i filmsko stvaralaštvo; umjetničko stvaralaštvo u drugim audio-vizuelnim medijima; izdavačku, pozorišnu i kinematografsku djelatnost; javno prikazivanje kinematografskih djela; statusna pitanja samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi i istaknutih kulturnih stvaralaca; podsticanje rada strukovnih udruženja iz oblasti kulture; konzervatorsku, muzejsku, bibliotečku, arhivsku i kinotečku djelatnost; stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za obavljanje djelatnosti kulture; državna odlikovanja; državne simbole; državne nagrade; državne praznike; spomen- obilježja; pripremu predloga propisa iz oblasti kulturne baštine, drugostepeni postupak i nadzor u oblasti kulturne baštine; stvaranje uslova za prezentovanje crnogorskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inostranstvu i stvaralaštva drugih država i naroda kod nas; obezbjeđivanje i realizaciju stranih donacija za kulturu i medije; pristupanje i korišćenje međunarodnih fondova za razvoj; usklađivanje domaćih propisa iz okvira svoje nadležnosti sa pravnom tekovinom Evropske unije; planiranje i programiranje, ostvarivanje i usklađivanje međunarodne kulturne saradnje Crne Gore sa drugim državama, regionalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama; staranje o realizaciji programa iz nadležnosti ovog 3 organa koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore; predlaganje i obezbjeđivanje realizacije aktivnosti u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, kao i diplomatsko-konzularnim predstavništvima i kulturno-informativnim centrima drugih država u Crnoj Gori u cilju promovisanja kreativnih potencijala; prikupljanje, obradu i distribuciju predloga i odgovarajućih podataka, informacija i programa u oblastima međunarodne kulturne saradnje.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta vrši poslove uprave koji se, u oblasti sporta i mladih, odnose na: Pripremu predloga zakona,drugih propisa i opštih akata iz oblasti sporta i mladih; praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti sporta; pripremu strategija razvoja i drugih mjera kojima se kreiraju politike u oblasti vrhunskog, rekreativnog, dječjeg, školskog i univerzitetskog sporta; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

ORGANIZACIONE JEDINICE 

I. Direktorat za predškolsko vastpitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje

U Direktoratu za predškolsko vaspitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje vrše se poslovi: analiziranja, praćenja i planiranja stanja u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog vaspitanja i obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; kreiranje politike u oblasti predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblastima predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; praćenja međunarodnog kretanja i inicijativa u ovoj oblasti i predlaganja mjera koje omogućavaju usklađivanje sa ovim kretanjima; pripreme strategije iz oblasti predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; praćenje propisa iz ove oblasti i njihovo sprovođenje; učestvovanje u planiranju potrebnih sredstava u budžetu po pojedinim aktivnostima; učešća u radu Komisije za dodjelu zvanja nastavnicima i stručnim saradnicima; licenciranja ustanova predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja; staranja o postupku izbora i razrješenja direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora u javnim ustanovama predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; staranja o izboru i radu predstavnika Ministarstva u upravnim, odnosno školskim odborima javnih ustanova; saradnje sa Zavodom za školstvo i Nacionalnim savjetom za obrazovanje. Direktorat obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada.

                I.I   Direkcija za predškolsko vaspitanje

                I.II  Direkcija za osnovnu školu 

                 I.III Direkcija za inkluzivno obrazovanje  

II. Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje

U Direktoratu za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje  vrše se poslovi: planiranja, praćenja i analiziranja stanja u oblasti opšteg srednjeg obrazovanja, stručnog obrazovanja (nižeg stručnog obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja u trajanju od tri i četiri godine, višeg stručnog obrazovanja, obrazovanja radi polaganja majstorskog ispita), obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja; učešća u predlaganju mjera unapređenja i razvoja stanja u oblastima opšteg srednjeg obrazovanja, stručnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja; praćenje propisa iz ove oblasti i njihovo sprovođenje; podzakonskih akata i metodoloških dokumenata iz oblasti opšteg srednjeg, stručnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja; pripreme i izrade izvještaja, istraživanja, elaborata, analitičkih i stručnih prijedloga za izradu zakona i drugih propisa iz ovih oblasti; pripreme i davanja mišljenja u vezi sa obraćanjima stranaka, organa i tijela, vezanim za pitanja iz djelokruga rada Direktorata; izrade prijedloga normativa i standarda; učešća u planiranju potrebnih sredstava u budžetu po pojedinim aktivnostima. Direktorat obavlja i druge poslove iz oblasti opšteg srednjeg, stručnog i cjeloživotnog obrazovanja. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

                  II.I  Direkcija za opšte srednje i stručno obrazovanje

                 II.II Direkcija za cjeloživotno obrazovanje

III. Direktorat za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica

U Direktoratu za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica vrše se poslovi: planiranja, praćenja, pružanja podrške i predlaganja mjera za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); učešća u izradi obrazovnih programa, pripreme analiza, informacija i drugih materijala u vezi sa obrazovanjem manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); praćenja međunarodnih standarda i konvencija u vezi sa obrazovanjem manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); praćenja realizacije programa u vezi sa obrazovanjem manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); analize obrazovnih programa vezanih za obrazovanje manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE), sa posebnim naglaskom na izučavanje predmetnih programa crnogorskog jezika i književnosti, umjetnosti i istorije; pribavljanja mišljenja savjeta za manjine na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); pribavljanja mišljenja savjeta za manjine za izbor direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u kojima se nastava izvodi na jeziku manjinskih naroda; pripremanja analiza, informacija i dr. pitanja za vaspitanja i obrazovanja manjinskih naroda; vođenja evidencija o stanju i razvoju obrazovanja manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); osiguravanje koordinacije aktivnosti sa ostalim ogranima uprave na planu obrazovanja pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); vođenja evidencija o vaspitno-obrazovnim ustanovama u kojima se nastava odvija na jeziku manjina; predlaganja mjera za poboljšanje uslova i kvaliteta obrazovanja manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); praćenje i primjenjivanje svih međunarodnih konvencija i preporuka iz ove oblasti, praćenja međunarodnih standarda i konvencija vezanih za obrazovanje nacionalnih i etničkih grupa; praćenja uključenosti i zainteresovanosti stranih partnera za inkluziju RAE. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 

IV. Direktorat za tercijalno obrazovanje

U Direktoratu za tercijalno obrazovanje vrše se poslovi: planiranja, praćenja i analiziranja stanja u oblasti tercijalnog obrazovanja; učešća u predlaganju mjera unapređenja i razvoja stanja u oblasti tercijalnog obrazovanja; vođenja registra licenciranih ustanova tercijalnog obrazovanja; podnošenja inicijativa za inoviranje studijskih programa za obrazovanje nastavnika; davanja mišljenja o broju studenata koji se upisuju u I godinu studija za finansiranje iz Budžeta Crne Gore; praćenje propisa iz ove oblasti i njihovo sprovođenje; pripreme kriterijuma za upis studenata na studijske programe; izrade, koordinacije i podrške u oblikovanju politike tercijalnog obrazovanja; praćenja primjene Bolonjskog procesa; licenciranja ustanova tercijalnog obrazovanja i studijskih programa; praćenja sistema obezbjeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju; postupka priznavanja inostranih obrazovnih isprava o stečenom visokom obrazovanju radi zapošljavanja i davanja mišljenja u postupku priznavanja inostranih obrazovnih isprava radi nastavka obrazovanja; vrjednovanja obrazovnih isprava u ovoj oblasti; pripreme i davanja mišljenja u vezi sa obraćanjima vezanim za pitanja iz oblasti visokog obrazovanja; pokretanja, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva, inicijativa za zaključenje bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u ovoj oblasti (deklaracija, konvencija, sporazuma, protokola i dr.); praćenja primjene zaključenih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u ovoj oblasti; realizacije programa stručnog usavršavanja u zemlji; međunarodne razmjene studenata i nastavnika; praćenja i analiziranja inostrane, posebno evropske politike u oblasti visokog obrazovanja; organizovanja naučnih i stručnih skupova o visokom obrazovanju i podsticanja saradnje među ustanovama visokog obrazovanja; pripremanja izvještaja o vrednovanju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa; vođenja baze podataka o upisanim studentima, diplomiranim studentima, nastavnicima i ostalim zaposlenima na ustanovama visokog obrazovanja; pružanja podrške radu Savjeta za visoko obrazovanje. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

             IV.I Direkcija za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta                                          obrazovanja

             IV.II Direkcija za tercijalno obrazovanje i ENIC/NARIC centar

              IV.III Direkcija za učenički i studentski standard

V. Odjeljenje za Nacionalni okvir kvalifikacija

U Odjeljenju za Nacionalni okvir kvalifikacija vrše se poslovi: učešća u razvoju i implementaciji Nacionalnog okvira kvalifikacija; učešća u obezbjeđivanju usklađenosti Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim kvalifikacionim okvirom (EQF); vođenja baze podataka o kvalifikacijama iz svoje nadležnosti; obavljanja poslova kontakt organa za Evropski kvalifikacioni okvir i praćenja međunarodnih preporuka iz oblasti razvoja okvira kvalifikacija; saradnje na internacionalnom nivou u oblasti kvalifikacija i kvalifikacionog okvira; obezbjeđivanja dostupnosti informacija iz oblasti Nacionalnog okvira kvalifikacija; predlaganja i uređivanja procedura za razvoj kvalifikacija; obezbjeđivanja primjene mjera, donijetih ili usvojenih od strane Savjeta za kvalifikacije; stručne poslove za potrebe Savjeta za kvalifikacije i sektorskih komisija; obavljanje drugih poslova od značaja za unaprjeđivanje sistema kvalifikacija i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija. Odjeljenje obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

  VI. Direktorat za nacionalne i EU naučne programe

U Direktoratu za nacionalne i EU naučne fondove vrše se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: uspostavljanje, realizaciju i unapređenje međunarodne saradnje u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti između Crne Gore i Evropske unije (u daljem tekstu: EU) i drugih institucionalnih i suverenih međunarodnih subjekata, kao i stručni i drugi poslovi koji se odnose na unapređenje naučnoistraživačke djelatnosti na nacionalnom nivou, i to: poslovi koji se odnose na integraciju u EU i međunarodnu saradnju od značaja za naučnoistraživačku djelatnost, njeno unapređenje i mobilnost istraživača, a tiču se: Realizacije Programa pristupanja Crne Gore EU u oblasti nauke, realizacije projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova EU (IPA, Instrument for Pre-Accession Assistance), učešće u međunarodnim i određenim EU programima i platformama od značaja za naučnoistraživačku djelatnost, saradnje sa međunarodnim i evropskim naučnoistraživačkim institucijama, institutima, agencijama, organizacijama i drugim tijelima, saradnje sa drugim zemljama na bilateralnom, multilateralnom i/ili regionalnom nivou i saradnje sa drugim relevantim međunarodnim subjektima; poslovi koji se odnose na finansiranje i realizaciju nacionalnih programa, projekata i aktivnosti od značaja za unapređenje ; naučnoistraživačke djelatnosti, naučnoistraživačke infrastrukture, istraživačkih kapaciteta i produktivnosti, strateškog i pravnog okvira za nauku i istraživanje, popularizacije nauke i istraživanja i drugih aktivnosti značajnih za nauku; poslovi koji se odnose na unapređenje naučnoistraživačke djelatnosti putem učešća u EU programima za nauku i istraživanje i evropskim istraživačkim infrastrukturama. Direktorat vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

VI.I Direkcija za nacionalne programe

VI.II Direkcija za EU programe za nauku i istraživanje

VII. Direktorat za evropske integracije, programiranje i implentaciju EU fondova i međunarodnu saradnju

U Direktoratu za evropske integracije, programiranje i  implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju vrše se poslovi koji se odnose na koordinaciju aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva kao i na saradnju, pripremu i pristupne pregovore za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU); saradnju sa nadležnim organima i insitucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i praćenja aktivnosti ovih organa u procesu pridruživanja EU; učešće u praćenju i usklađivanju propisa iz nadležnosti Ministarstva sa odgovarajućim propisima EU; pripremanje programa, informacija i izvještaja iz oblast integracija; izradu Programa pristupanja Crne Gore EU (PPCG) i praćenje sprovođenja aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva; ostvarivanje saradnje sa predstavnicima Ministarstva u: Komisiji za evropske integracije, Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje, Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, pododborima i pregovaračkim grupama iz nadležnosti Ministarstva;koordinacija rada nad sprovođenjem odluka koje donosi Ministarstvo koje se odnose na aktivnosti potrebne za EU integracije; usklađivanje pravnog sistema i praćenja razvoja evropske regulative u cilju harmonizacije zakonodavstva iz nadležnosti Ministarstva; pripremu informacija, analiza, izvještaja i strateških dokumenata neophodnih za proces EU integracija; uspostavljanje, realizaciju i unapređenje međunarodne saradnje iz djelatnosti Ministarstva između Crne Gore i EU i drugih međunarodnih subjekata, predlaganja i obezbjeđivanja realizacije aktivnosti u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, kao i diplomatsko-konzularnim predstavništvima i kulturno-informativnim centrima drugih država u Crnoj Gori po osnovu autentičnih i prepoznatljivih sadržaja, programa i projekata u cilju promovisanja kreativnih potencijala; poslovi koji se odnose na finansiranje i realizaciju programa, projekata i aktivnosti od značaja za unapređenje naučnoistraživačke djelatnosti, istraživačkih kapaciteta i produktivnosti naučnoistraživačkog rada, strateškog i pravnog okvira za nauku i istraživanje, popularizacije nauke i istraživanja; koordinaciju pripreme i realizacije Taiex programa EU podrške na nivou Ministarstva; ostvarivanje saradnje sa drugim organima državne uprave, institucijama EU i ostalim međunarodnim tijelima, u oblasti evropskih integracija; priprema dokumentacije za korišćenje IPA sredstava unutar Ministarstva i institucija u njegovoj nadležnosti; koordinacija procesa programiranja i pripreme programskih dokumenata, kao i pripreme dokumentacije na nivodu sektora/akcija i podnošenje predloga kancelariji nadležnoj za koordinaciju programa za izmjene pomenutih dokumenata i upravljanje istim procesom; obezbjeđivanje inputa za određivanje akcija/aktivnosti programa u saradnji sa implementacijom agencijama u planiranju EU sredstava i nacionalnog kofinansiranja; pružanje neophodnih informacija u vezi sa tehničkim napretkom sprovođenja akcija na nivou ugovora; učešće u radu sektorskih monitoring odbora, prirpremanje izvještaja i praćenje realizacije programa i projekata finansiranih iz sredstava IPA, učešće u izradi projektne dokumentacije u saradnji sa implementacionim agencijama i korisničkim institucijama; pripremu informacija o sprovođenju programa i projekata. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 

VII.I   Direkcija za evropske integracije

VII.II  Direkcija za planiranje i implementaciju EU fondova

VII.III Direkcija za međunarodnu saradnju

VIII. Direktorat za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva

U Direktoratu za podsticanje i razvoj kutlturno-umjetničkog stvaralaštva vrše se poslovi koji se odnose na: razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; ostvarivanje javnog interesa u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, izradu i sprovođenje strategija, analiza, informacija, izvještaja, programa razvoja kulture i drugih materijala potrebnih za planiranje i utvrđivanje politike razvoja, istraživanja u kulturi; obezbjeđivanje materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za razvoj kulturno – umjetničkog stvaralaštva (likovnog, književnog, prevodilačkog, muzičkog, muzičko- scenskog, scenskog, filmskog i audiovizuelnog stvaralaštva) ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti kulture; dostavljanje obaveznog primjerka publikacija; statusna pitanja samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi i istaknutih kulturnih stvaralaca; podsticanje rada strukovnih udruženja iz oblasti kulture; izdavanje odobrenja za javno prikazivanje kinematografskih djela u bioskopima; državna odlikovanja; državne simbole; državne nagrade; državne praznike; predlaganje mjera za unapređenje i razvoj regionalne i međunarodne kulturne saradnje; predlaganje inicijativa za prezentovanje crnogorskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inostranstvu i stvaralaštva drugih država i naroda kod nas;; staranje o realizaciji programa iz nadležnosti ovog organa koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore; sprovođenje zakona i drugih propisa iz ove oblasti; praćenje propisa i procjenjivanje njihovog uticaja na stanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva; pripremu mišljenja na zakone i druge propise koji utiču na razvoj kulturno – umjetničkog stvaralaštva; vrši nadzor nad radom državnih ustanova iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva i u tom smislu kontroliše njihova opšta akta i priprema saglasnosti i mišljenja  o  njihovoj usaglašenosti sa zakonima i drugim propisima; izdaje dozvole za izvoz umjetničkih predmeta; priprema mišljenja na pojedinačne zahtjeve i projekte iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva; izdaje dozvole inostranom producentu za snimanje filmova u Crnoj Gori i odobrenja za prikazivanje filmova i drugih kinematografskih djela; vrši poslove koji  se odnose na: izradu nacrta i predloga zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Direktorata; prati propise i procjenjuje njihov uticaj na stanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva; pripremu mišljenja na zakone i druge propise koji utiču na razvoj kulturno – umjetničkog stvaralaštva; pripremu stručnih mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u pogledu njihove usaglašenosti sa međunarodnim standardima i pravilima; pripremu zakona za ratifikaciju odnosno potvrđivanje međunarodnih konvencija i ugovora; praćenje i sprovođenje propisa iz oblasti statusnih pitanja samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi i istaknutih kulturnih stvaralaca, državnih odlikovanja, državnih simbola, državnih nagrada i državnih praznika; nadzor nad radom državnih ustanova iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva  i  u  tom  smislu  kontrolisanje  njihovih  opštih  akata  i  pripremu  saglasnosti  i mišljenja o njihovoj usaglašenosti sa zakonima i drugim propisima; pripremu dokumentacije za slobodan pristup informacija, kontrolu ispunjenosti zakonskih uslova za rad ustanova iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva; izradu analiza, informacija i izvještaja iz svoje nadležnosti; izdavanje dozvola za izvoz umjetničkih predmeta i dozvola za inostrana snimanja filmova u Crnoj Gori, odobrenja za javno prikazivanje kinematografskih djela u bioskopima; saradnju se ostalim direkcijama Direktorata i pružanje neophodne pomoći i podataka u izvršavanju zadataka. Direktorat vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

                 VIII.I.  Direkcija za razvoj djelatnosti u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva

                 VIII.II. Direkcija za statusna pitanja umjetnika i stručnjaka i državne nagrade

IX. Direktorat za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine

U Direktoratu za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine vrše se poslovi koji se odnose na: zaštitu kulturne baštine, konzervatorsku, muzejsku, arhivsku, kinotečku i bibliotečku djelatnost, državne simbole i spomen-obilježja, i to: priprema strategije, programe, elaborate i projekte razvoja djelatnosti zaštite kulturne baštine i planove upravljanja kulturnom baštinom; priprema analize, izvještaje, informacije i druge materijale potrebne za utvrđivanje i sprovođenje politike; predlaže mjere za realizaciju utvrđene politike; prati stanje zaštite, istraživanja, prezentacije i valorizacije kulturnih dobara i predlaže mjere za njihovo unaprjeđivanje; učestvuje u izradi i realizaciji međunarodnih programa istraživanja, zaštite i revitalizacije kulturne baštine; prati propise i procenjuje njihov uticaj na kulturnu baštinu; ostvaruje saradnju sa NVO koje se bave zaštitom kulturne baštine, prati njihove inicijative i podstiče rad; izrađuje tekstove nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz ove oblasti i stara se o njihovom sprovođenju; priprema mišljenja na zakone i druge propise koji utiču na kulturnu baštinu; vrši nadzor nad radom Državnog arhiva, Uprave za zaštitu kulturnih dobara i javnih ustanova iz oblasti kulturne baštine čiji je osnivač država i u tom smislu: kontroliše njihova opšta akta i priprema saglasnosti i mišljenja o njihovoj usaglašenosti sa zakonima i drugim propisima, kontroliše obavljanje poslova od javnog interesa i predlaže mjere za obezbjeđivanje nihovog vršenja, kontroliše obavljanje poslova u skladu sa njihovim djelokrugom rada i zakonskim obavezama i predlaže mjere za njihovo cjelovito vršenje; utvrđuje ispunjenost uslova za osnivanje i rad javnih ustanova kulture iz oblasti kulturne baštine; vrši poslove u vezi sa polaganjem stručnih ispita i sticanjem stručnih zvanja iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti; priprema dozvole za iznošenje kulturnih dobara i antikviteta i umjetnina; priprema mišljenja i uvjerenja radi oslobađanja od poreza i carine; donosi rješenja po žalbama;; harmonizuje zakonodavstvo sa propisima Evropske Unije i UNESCO; pripremu stručna mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u pogledu njihove usaglašenosti sa međunarodnim standardima i pravilima; priprema zakone za ratifikaciju odnosno potvrđivanje međunarodnih konvencija i ugovora; prati procese priključivanja evropskim integracijama; vrši razvojna istraživanja u oblasti kulturne baštine; organizuje donatorske konferencije; ostvaruje saradnju sa donatorima; prati i obezbjeđuje uslove za realizaciju donacija i drugih poslova i aktivnosti u funkciji implementacije međunarodnih standarda i pravila; donosi odgovarajuća akta po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. Direktorat vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

                 IX.I. Direkcija za razvoj djelatnosti u oblasti kulturne baštine

                 IX.II. Direkcija za drugostepeni postupak

X. Direktorat za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije

U Direktoratu za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije se vrše poslovi koji se odnose na: realizaciju kapitalnih investicija u oblasti kulture, projekata iz oblasti valorizacije kulturne baštine i podrške kreativnim industrijama; priprema neophodne dokumentacije i realizacija kapitalnih investicija iz oblasti izgradnje, investicionog održavanja, tehničko-tehnološkog opremanje i korišćenje objekata kulture; priprema, podrška i praćenje prioritetnih projekata koji se odnose na kapitalne projekte valorizaije lokaliteta kulturne baštine; Priprema i pružanje informacija domaćim i stranim investitorima o mogućnostima ulaganja, usmjeravanje i podsticanje realizacije projekata u cilju valorizacije kulturne baštine. stvaranje uslova za prezentovanje investicionih potencijala u oblasti kulturne baštine u inostranstvu; obezbjeđivanje i realizaciju stranih donacija za kapitalne projekte, pristupanje i korišćenje međunarodnih fondova za valorizaciju kulturne baštine; staranje o realizaciji programa iz nadležnosti ovog organa koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore; predlaganje i obezbjeđivanje realizacije aktivnosti u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, kao i diplomatsko- konzularnim predstavništvima drugih država u Crnoj Gori; obezbjeđivanje materijalne osnove,  uslova  i  podsticajnih  mjera  za  razvoj  kreativnih  industrija;  predlaganje  mjera  i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija; predlaganje mjera u pravcu stvaranja uslova za razvoj kreativnih industrija; predlaganje mjera za povezivanje sektora turizma i kulturnog stvaralaštva; predlaganje mjera za podsticanje razvoja malog i srednjeg preduzetništva u oblasti kulturnog stvaralaštva; praćenje najbolje međunarodne prakse iz oblasti rada direktorata i u skladu sa tim iniciranje razvojnih projekata iz oblasti unapređenja i/ili promovisanja turističkog i investicionog potencijala kulturne baštine; praćenje politike, programa, uslova, postupaka i procedura finansiranja iz izvora EU i drugih međunarodnih izvora finansiranja kapitalnih projekata. Direktorat vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

            X.I.  Direkcija za projekte od kapitalnog značaja za kulturu

            X.II Direkcija za promociju i razvoj kreativnih industrija

XI. Kancelarija za UNESCO

Kancelarija za UNESCO posreduje u implementaciji politika, programa i preporuka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO preko Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine, priprema sastanke, predlaže Komisiji plan aktivnosti.  Kancelarija posreduje i  obezbjeđuje  intenzivnu  komunikaciju  i  razmjenu  informacija između Komisije, stalnog predstavništva Crne Gore pri UNESCO i Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine, resornih ministarstava, drugih organa i organizacija; prati rad vladinih i nevladinih tijela u području UNESCO djelovanja i predlaže Komisiji način uključivanja crnogorskih predstavnika i projekata u radna tijela odnosno programe UNESCO uz saradnju sa resornim Minstarstvom; stara se o saradnji sa Sekretarijatom UNESCO i o redovnoj razmjeni informacija. Kancelarija vrši i druge pslove iz svog djelokruga.

XII. Direktorat za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave

U Direktoratu za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave se vrše poslovi analiziranja i ocjenjivanja svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva; procjenjivanja sistema procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima. Izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije. Obavlja posebnu reviziju na zahtjev Senata ili prema potrebi. Prati sprovođenje preporuka koje su date u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija. Daje savjete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure. Priprema godišnji izvještaj unutrašnje revizije; vrši nadzor rada organa državne uprave koji su u naležnosti Ministarstva iz oblasti nadzora i finansijskih i unutrašnjih kontrola. Direktorat vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

XIII. Direktorat za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne uprave

 Direktoratu za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u oragnima državne uprave vrše se poslovi projektovanja investicija i plan javnih nabavki za tekuću i narednu godinu, davanje saglasnosti na predlog budućeg investicionog održavanja objekata ustanova čiji je osnivač država (adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja), pripremanje godišnjeg plana aktivnosti na unapređenju na unapređenju infrastrukture (objekata, namještaja i opreme) i pratećeg prijedloga budžetskih sredstava potrebnih za realizaciju planiranih aktivnosti, praćenja međunarodnih standarda na planu izgradnje i opremanja objekata infrastrukture; prikupljanja i objedinjavanja dokumentacije koja se odnosi na imovinsko-pravne odnose, pripremanje plana godišnjih nabavki sa Direkcijom za javne nabavke, davanje saglasnosti na izvještaj o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, adaptacijei opremanja objekat i o planiranim, sprovedenim i postupcima javne nabavke koji su u toku; vrši nadzor finansiranja investicija i sprovođenja postupka javnih nabavki u organima državne uprave; nadzor realizacije investicija i javnih nabavki sprovedenih u organima državne uprave, a isto se odnosi na kontrolu 13 organa državne uprave u dva grada Podgorica i Cetinje i svih škola na teritoriji Crne Gore. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

       XIII.I Direkcija za investicije i nadzor u organima državne uprave

      XIII.II Direkcija za javne nabavke i nadzor u organima državne uprave

      XIII.III Direkcija za finasije i računovodstvo i nadzor organa državne  uprave

       XIII.IV Direkcija za finanansije i računovodstvo sa mjestom rada na Cetinju

XIV. Direktorat za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjete, nauke, kulture i sporta

U Direktoratu za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjete, nauke, kulture i sporta vrši se pripreme i izrade nacrta i prijedloga zakona, uredaba, pravilnika, uputstava, odluka i rješenja u oblasti iz djelokruga rada Ministarstva; davanja mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih organa državne uprave, praćenja promjena u zakonodavstvu Crne Gore i usklađivanja propisa iz djelokruga rada Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih organa državne uprave; davanja mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Ministarstva drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; pripremanja odgovora i mišljenja na obraćanja i predstavke građana u vezi primjene propisa iz djelokruga rada Ministarstva; obavlja poslove priznavanja inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanja kvalifikacija u osnovnom, srednjem opštem i stručnom obrazovanju; vođenja prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenja rješenja u skladu sa zakonom iz nadležnosti Ministarstva, koji nijesu u nadležnosti drugih organizacionih jedinica, pripremanja izjašnjenja za zaštitnika imovinsko-pravnih interesa u sporovima pred nadležnim sudovima i organima i pripreme inicijative za pokretanje postupaka kod nadležnih sudova i organa radi zaštite interesa Ministarstva; pripremanja odgovora na tužbe u upravnim sporovima; upravnog nadzora nad zakonitošću rada vaspitno-obrazovnih ustanova i drugih organa državne uprave iz ove oblasti, kao i javnih ustanova koje obavljaju javna ovlašćenja iz oblasti prosvjete; učestvovanja u postupku sprovođenja licenciranja; pružanja stručne pomoći u postupku izrade opštih akata i pripremanju rješenja o davanju saglasnosti na statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ustanova; harmonizacije propisa iz djelokruga rada Ministarstva sa propisima EU; pripremanja ugovora i sporazuma koje Ministarstvo zaključuje sa drugim pravnim i fizičkim licima; pružanja pravne pomoći i davanja pravnih mišljenja ministru, sekretaru i rukovodiocima direktorata o određenim pravnim pitanjima i propisima koji ne spadaju u djelokrug poslova ostalih direktorata, kadrovski i organizacioni poslovi u vezi sa: ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva; izradom prijedloga godišnjeg plana rada Ministarstva i usaglašavanjem izvještaja o radu unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva; brigom o upravljanju kadrovima i njihovim razvojem; dostavljanjem obrazaca za obavezno socijalno osiguranje M4, prijavom i odjavom za zdravstveno i penzijsko osiguranje; pripremom prijedloga planova i sprovođenjem postupka prijema u državnu službu usklađujući raspored državnih službenika i namještenika s planovima rada Uprave za kadrove. Vrši poslove: saradnje sa Upravom za kadrove, praćenja i sprovođenja Plana integriteta, i postupaka mobinga, poslove posrednika po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu, poslove rodne ravnopravnosti; učešća u izradi programa i planova obuke za Ministarstvo; vođenja ličnih dosijea službenika i namještenika; vođenja ostale evidencije iz radnih odnosa, vođenja evidencije o stambenoj problematici; brige o urednom i pravilnom korišćenju imovine i sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korišćenju vozila, načinu održavanja sredstava i opreme; vođenja evidencije o imovini koju koristi Ministarstvo; organizovanja pomoćnih i tehničkih poslova, poslova umnožavanja, pisarnice; prijema i dostave pošte, raspoređivanja akata, poslova arhiviranja i čuvanja arhivske građe, održavanja prostora, potrebnih za djelovanje i rad Ministarstva; vrši poslove nadzora rada državnih organa  uprave iz resora prosvjete, nauke, kulture i sporta u 14 organa državne uprave i svih škola na teritoriji Crne Gore. Direktorat vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

XIV.I Direkcija za strategije, normativno-pravne poslove i  harmonizaciju propisa za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

XIV.II Direkcija za kadrovske i opšte poslove i nadzor u oblasti  zasnivanja radnog odnosa u organima državne uprave 

XIV.III Direkcija za nadzor organa državne uprave u oblasti prosvjete,       nauke, kulture i sporta

XIV.IV Direkcija za drugostepeni postupak u oblasti sporta 

XIV.V Direkcija za kadrovske i opšte poslove  na Cetinju

XV. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologiju, statistiku i digitalizaciju

U Odjeljenju za informaciono i komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju vrše se poslovi: planiranja, organizovanja i razvoja informacione infrastrukture; organizovanja i sprovođenja kompjuterizacije vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i informatički poslovi planiranja, organizovanja i sprovođenja kompjuterizacije Ministarstva; praćenja i izvještavanja o realizaciji MEIS projekta na centralnom i lokalnom nivou; administracije centralne baze podataka i aplikacije; administracije sistema za učenje na daljinu; analiziranja i praćenja tehnološkog razvoja u zemlji i svijetu i planiranje i usklađivanja tehnoloških razvojnoistraživačkih projekata i programa; sprovođenja statističke obrada podataka i analiza; planiranja, organizovanja i sprovođenja razvoja ICT infrastrukture u vaspitno-obrazovnim ustanovama; planiranja i propisivanja kriterijuma za razvoj i održavanje korisničkih aplikacija i baza podataka i njihovo dokumentovanje; pružanja podrške u obavljanju elektronskog poslovanja Ministarstva; planiranja, organizacije i realizacije informisanja i komunikacije sa korisnicima u Ministarstvu, sa ustanovama i pojedincima iz oblasti obrazovanja; razvoja i održavanja internet i javnih informacionih servisa; uvtrđivanja kriterijuma za nabavku, raspoređivanje i korišćenje informatičke opreme i licenciranog softvera; učešća u planiranju sredstava u budžetu za sprovođenje određenih akcija; vođenja evidencije raspodjele i korišćenja računarske opreme, licenciranog softvera, potrošnog informatičkog materijala i rezervnih djelova; administriranja korisnika Ministarstva; održavanja sigurnosnih podataka; sistemskog održavanja informatičkih servisa i organizovanja i administriranja helpdesk službe za zaposlene u Ministarstvu; stručnog i informatičkog planiranja i utvrđivanja kriterijuma za razvoj i održavanje centralne baze i drugih baza podataka i dokumentovanje postojećih baza i aplikacija; planiranja razvoja i održavanja internih i drugih oblika komuniciranja i informisanja i javnih informatičkih servisa; vođenja adekvatne evidencije; obezbjeđivanja podataka za potrebe pripreme prijedloga mjera za unaprijeđenje segmenata sistema obrazovanja u Crnoj Gori. Odjeljenje vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

XVI. Odjeljenje za saradnju sa civilnim sektorom i slobodan pristup infromacijama

 U Odjeljenju za saradnju sa civilnim sektorom, slobodan pristup informacijama i međuresornu saradnju vrše se poslovi komunikacije sa civilnim sektorom; promoviše transparentost, partnerstvo, odgovornost, međusobno informisanje; omogućava učešće civilnog sektora u Radnim grupama Ministarstva, posebno radnim grupama za izradu zakona, akcionih planova i strategija; odgovara svim zainteresovanim licima po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, ostvaruje komunikaciju sa svim ostalim službama ministarstva radi dostavljanja traženih informacija; obavlja komunikaciju i saradnju između resora u okviru Ministarstva, obavnja komunikaciju i saradnju između reosra ovog Ministarstva i ostalih Ministarstava u Vladi. Odjeljenje vrši i druge poslove iz svog djelokruga. 

XVII. Kabinet ministra/ke

U Kabinetu ministra/ke vrše se stručni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije ministra; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; poslove u vezi sa primanjem i prosljeđivanjem pošte za ministra; obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti ministra, protokolarni poslovi, protokolarni poslovi u vezi sa dodjelom nagrada, administrativni poslovi u vezi sa predstavkama i pritužbama građana, vođenja evidencije o poklonima u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa; poslovi lekture i prevodilački poslovi za ministra i druge organizacione jedinice, i drugi odgovarajući poslovi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?