Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Nadležnosti i organizacione jedinice Ministarstva prosvjete

Objavljeno: 02.01.2021. 09:00 Autor: Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo prosvjete vrši poslove uprave koji se, u oblasti prosvjete, odnose na: kreiranje, uspostavljanje i razvoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje, rad i licenciranje ustanova u oblasti obrazovanja; organizaciju rada obrazovno-vaspitnih ustanova; normative i standarde za finansiranje ustanova obrazovanja i vaspitanja; dopunsku nastavu djeci crnogorskih državljana koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu; mobilnost studenata i akademskog osoblja i međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja; priznavanje inostranih obrazovnih isprava o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju; donošenje, odnosno odobravanje obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte obrazovanje, stručno obrazovanje, vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i obrazovanje odraslih; upisnu politiku na javnim ustanovama visokog obrazovanja; obrazovanje komisije za praćenje maturskog, odnosno stručnog ispita; izbor direktora u javnim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; imenovanje članova školskih i upravnih odbora u javnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja; donošenje normativa o profilu i obrazovanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi; utvrđivanje liste nastavnika koji nemaju normu časova za školsku godinu; raspored nastavnika koji nemaju normu časova za školsku godinu; donošenje programa privatno-javnog partnerstva za oblast obrazovanja; opremu, smještaj i ishranu učenika i studenata; normative troškova rada obrazovno-vaspitnih ustanova; davanje saglasnosti na visinu participacije za pokriće troškova obrazovanja u javnim ustanovama; utvrđivanje visine naknade za vanredne učenike; normative vannastavnog osoblja u obrazovno-vaspitnim ustanovama; davanje saglasnosti na opšta akta javnih ustanova iz oblasti obrazovanja; pripremu predloga propisa iz oblasti prosvjete; izdavanje udžbenika i udžbeničke literature; nadzor nad zakonitošću rada ustanova u oblasti obrazovanja; ostvarivanje prosvjetno- kulturne djelatnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji žive u Crnoj Gori; razvoj i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija i usklađenost sa Evropskim kvalifikacionim okvirom; planiranje i programiranje, ostvarivanje i usklađivanje međunarodne prosvjetne saradnje Crne Gore sa drugim državama, regionalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama; edukaciju i stručno usavršavanje stranaca u Crnoj Gori i crnogorskih državljana u inostranstvu, posebno mladih i talentovanih učenika i studenata; prikupljanje, obradu i distribuciju predloga i odgovarajućih podataka, informacija i programa u oblastima međunarodne prosvjetne saradnje; dodjeljivanje nagrade "Oktoih", nagrada učenicima i nastavnicima iz Fonda za kvalitet i talente.


ORGANIZACIONE JEDINICE 

I. Direktorat za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje

U Direktoratu za predškolsko vaspitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje vrše se poslovi: analiziranja, praćenja i planiranja stanja u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog vaspitanja i obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; kreiranje politike u oblasti predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblastima predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; praćenja međunarodnog kretanja i inicijativa u ovoj oblasti i predlaganja mjera koje omogućavaju usklađivanje sa ovim kretanjima; pripreme strategije iz oblasti predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; praćenje propisa iz ove oblasti i njihovo sprovođenje; učestvovanje u planiranju potrebnih sredstava u budžetu po pojedinim aktivnostima; učešća u radu Komisije za dodjelu zvanja nastavnicima i stručnim saradnicima; licenciranja ustanova predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja; staranja o postupku izbora i razrješenja direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora u javnim ustanovama predškolskog, osnovnog i vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim obrazovnim potrebama; staranja o izboru i radu predstavnika Ministarstva u upravnim, odnosno školskim odborima javnih ustanova; saradnje sa Zavodom za školstvo i Nacionalnim savjetom za obrazovanje. Direktorat obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada.

                I.I   Direkcija za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

                I.II  Direkcija za osnovno obrazovanje i vaspitanje

                 I.III   Direkcija za inkluzivno obrazovanje i vaspitanje

II. Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje

U Direktoratu za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje  vrše se poslovi: planiranja, praćenja i analiziranja stanja u oblasti opšteg srednjeg obrazovanja, stručnog obrazovanja (nižeg stručnog obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja u trajanju od tri i četiri godine, višeg stručnog obrazovanja, obrazovanja radi polaganja majstorskog ispita), obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja; učešća u predlaganju mjera unapređenja i razvoja stanja u oblastima opšteg srednjeg obrazovanja, stručnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja; praćenje propisa iz ove oblasti i njihovo sprovođenje; podzakonskih akata i metodoloških dokumenata iz oblasti opšteg srednjeg, stručnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja; pripreme i izrade izvještaja, istraživanja, elaborata, analitičkih i stručnih prijedloga za izradu zakona i drugih propisa iz ovih oblasti; pripreme i davanja mišljenja u vezi sa obraćanjima stranaka, organa i tijela, vezanim za pitanja iz djelokruga rada Direktorata; izrade prijedloga normativa i standarda; učešća u planiranju potrebnih sredstava u budžetu po pojedinim aktivnostima. Direktorat obavlja i druge poslove iz oblasti opšteg srednjeg, stručnog i cjeloživotnog obrazovanja. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

                  II.I  Direkcija za opšte srednje i stručno obrazovanje

                 II.II Direkcija za cjeloživotno obrazovanje

                 II.III      Direkcija za Nacionalni okvir kvalifikacija


III. Direktorat za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

U Direktoratu za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih  nacionalnih zajednica vrše se poslovi: planiranja, praćenja, pružanja podrške i predlaganja mjera za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); učešća u izradi obrazovnih programa, pripreme analiza, informacija i drugih materijala u vezi sa obrazovanjem manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); praćenja međunarodnih standarda i konvencija u vezi sa obrazovanjem manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); praćenja realizacije programa u vezi sa obrazovanjem manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); analize obrazovnih programa vezanih za obrazovanje manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE), sa posebnim naglaskom na izučavanje predmetnih programa crnogorskog jezika i književnosti, umjetnosti i istorije; pribavljanja mišljenja savjeta za manjine na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); pribavljanja mišljenja savjeta za manjine za izbor direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u kojima se nastava izvodi na jeziku manjinskih naroda; pripremanja analiza, informacija i dr. pitanja za vaspitanja i obrazovanja manjinskih naroda; vođenja evidencija o stanju i razvoju obrazovanja manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); osiguravanje koordinacije aktivnosti sa ostalim ogranima uprave na planu obrazovanja pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); vođenja evidencija o vaspitno-obrazovnim ustanovama u kojima se nastava odvija na jeziku manjina; predlaganja mjera za poboljšanje uslova i kvaliteta obrazovanja manjinskih naroda i nacionalnih zajednica (RAE); praćenje i primjenjivanje svih međunarodnih konvencija i preporuka iz ove oblasti, praćenja međunarodnih standarda i konvencija vezanih za obrazovanje nacionalnih i etničkih grupa; praćenja uključenosti i zainteresovanosti stranih partnera za inkluziju RAE. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 

IV. Direktorat za visoko obrazovanje

U Direktoratu za visoko obrazovanje vrše se poslovi: planiranja, praćenja i analiziranja stanja u oblasti tercijalnog obrazovanja; učešća u predlaganju mjera unapređenja i razvoja stanja u oblasti tercijalnog obrazovanja; vođenja registra licenciranih ustanova tercijalnog obrazovanja; podnošenja inicijativa za inoviranje studijskih programa za obrazovanje nastavnika; davanja mišljenja o broju studenata koji se upisuju u I godinu studija za finansiranje iz Budžeta Crne Gore; praćenje propisa iz ove oblasti i njihovo sprovođenje; pripreme kriterijuma za upis studenata na studijske programe; izrade, koordinacije i podrške u oblikovanju politike tercijalnog obrazovanja; praćenja primjene Bolonjskog procesa; licenciranja ustanova tercijalnog obrazovanja i studijskih programa; praćenja sistema obezbjeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju; postupka priznavanja inostranih obrazovnih isprava o stečenom visokom obrazovanju radi zapošljavanja i davanja mišljenja u postupku priznavanja inostranih obrazovnih isprava radi nastavka obrazovanja; vrjednovanja obrazovnih isprava u ovoj oblasti; pripreme i davanja mišljenja u vezi sa obraćanjima vezanim za pitanja iz oblasti visokog obrazovanja; pokretanja, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva, inicijativa za zaključenje bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u ovoj oblasti (deklaracija, konvencija, sporazuma, protokola i dr.); praćenja primjene zaključenih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u ovoj oblasti; realizacije programa stručnog usavršavanja u zemlji; međunarodne razmjene studenata i nastavnika; praćenja i analiziranja inostrane, posebno evropske politike u oblasti visokog obrazovanja; organizovanja naučnih i stručnih skupova o visokom obrazovanju i podsticanja saradnje među ustanovama visokog obrazovanja; pripremanja izvještaja o vrednovanju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa; vođenja baze podataka o upisanim studentima, diplomiranim studentima, nastavnicima i ostalim zaposlenima na ustanovama visokog obrazovanja; pružanja podrške radu Savjeta za visoko obrazovanje. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

             IV.I Direkcija za unapređenje kvaliteta visokog               

             IV.II Direkcija za visoko obrazovanje i ENIC/NARIC centar

              IV.III Direkcija za učenički i studentski standard


VII. Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove

U Direktoratu za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove vrše se poslovi koji se odnose na koordinaciju aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva kao i na saradnju, pripremu i pristupne pregovore za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU); saradnju sa nadležnim organima i insitucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i praćenja aktivnosti ovih organa u procesu pridruživanja EU; učešće u praćenju i usklađivanju propisa iz nadležnosti Ministarstva sa odgovarajućim propisima EU; pripremanje programa, informacija i izvještaja iz oblast integracija; izradu Programa pristupanja Crne Gore EU (PPCG) i praćenje sprovođenja aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva; ostvarivanje saradnje sa predstavnicima Ministarstva u: Komisiji za evropske integracije, Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje, Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, pododborima i pregovaračkim grupama iz nadležnosti Ministarstva;koordinacija rada nad sprovođenjem odluka koje donosi Ministarstvo koje se odnose na aktivnosti potrebne za EU integracije; usklađivanje pravnog sistema i praćenja razvoja evropske regulative u cilju harmonizacije zakonodavstva iz nadležnosti Ministarstva; pripremu informacija, analiza, izvještaja i strateških dokumenata neophodnih za proces EU integracija; uspostavljanje, realizaciju i unapređenje međunarodne saradnje iz djelatnosti Ministarstva između Crne Gore i EU i drugih međunarodnih subjekata, predlaganja i obezbjeđivanja realizacije aktivnosti u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, kao i diplomatsko-konzularnim predstavništvima i kulturno-informativnim centrima drugih država u Crnoj Gori po osnovu autentičnih i prepoznatljivih sadržaja, programa i projekata u cilju promovisanja kreativnih potencijala; poslovi koji se odnose na finansiranje i realizaciju programa, projekata i aktivnosti od značaja za unapređenje naučnoistraživačke djelatnosti, istraživačkih kapaciteta i produktivnosti naučnoistraživačkog rada, strateškog i pravnog okvira za nauku i istraživanje, popularizacije nauke i istraživanja; koordinaciju pripreme i realizacije Taiex programa EU podrške na nivou Ministarstva; ostvarivanje saradnje sa drugim organima državne uprave, institucijama EU i ostalim međunarodnim tijelima, u oblasti evropskih integracija; priprema dokumentacije za korišćenje IPA sredstava unutar Ministarstva i institucija u njegovoj nadležnosti; koordinacija procesa programiranja i pripreme programskih dokumenata, kao i pripreme dokumentacije na nivodu sektora/akcija i podnošenje predloga kancelariji nadležnoj za koordinaciju programa za izmjene pomenutih dokumenata i upravljanje istim procesom; obezbjeđivanje inputa za određivanje akcija/aktivnosti programa u saradnji sa implementacijom agencijama u planiranju EU sredstava i nacionalnog kofinansiranja; pružanje neophodnih informacija u vezi sa tehničkim napretkom sprovođenja akcija na nivou ugovora; učešće u radu sektorskih monitoring odbora, prirpremanje izvještaja i praćenje realizacije programa i projekata finansiranih iz sredstava IPA, učešće u izradi projektne dokumentacije u saradnji sa implementacionim agencijama i korisničkim institucijama; pripremu informacija o sprovođenju programa i projekata. Direktorat obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 

VII.I   Direkcija za evropske integracije

VII.III Direkcija za međunarodnu saradnju


VIII. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

.U Odjeljenju za unutrašnju reviziju vrše se poslovi: planiranja, organizovanja i vršenja unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjene sistema finansijskog upravljanja i kontrole na osnovu upravljanja rizicima; izrade izvještaja unutrašnje revizije; revizije na zahtjev ministra i revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenja sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;, a u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu unutrašnje revizije; pripreme, godišnjih planova i planova pojedinačnih revizija koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenja izvršenja istih; izrade kvartalnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i druge izvještaje u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru; saradnje sa nadležnim Direktoratom Ministarstva finansija; saradnje sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; praćenja i predlaganja edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu unutrašnje revizije; praćenja sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije. Odjeljenje obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

IX. Služba za investicije i javne nabavke 

 U Službi za investicije i javne nabavke vrše se poslovi: planiranja i izrade programa za finansiranje i kofinansiranje izdataka i posebnih programa; projektovanja za tekuće investiciono održavanje objekata ustanova obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač država (adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja); planiranja, praćenja i izvještavanja o izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju ustanova iz djelokruga rada Ministarstva i prikupljanja i čuvanja projektne dokumentacije koja se odnosi na ove aktivnosti; pripremanja godišnjeg plana aktivnosti na unapređenju školske infrastrukture (objekata, namještaja i opreme) i pratećeg prijedloga budžetskih sredstava potrebnih za realizaciju planiranih aktivnosti u saradnji sa nadležnim direktoratima Ministarstva; predlaganja programskih rješenja; izrađivanja i praćenja normativa za građenje objekata i daju mišljenja da li je projektno-tehnička dokumentacija za vaspitno- obrazovne ustanove pripremljena u skladu sa normativima za ovu oblast; praćenja standarda na planu izgradnje i opremanja objekata školske infrastrukture; predlaganja normativa i standarda u skladu sa propisima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, gimnazijama i stručnim školama, autoškolama, ustanovama za obrazovanje odraslih, ustanovama za obrazovanje i vaspitanje lica sa posebnim obrazovnim potrebama i domovima učenika i studenata; učestvovanja u izradi normativa i standarda za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje izvode javno važeće obrazovne programe; prikupljanja i objedinjavanja dokumentacije koja se odnosi na imovinsko-pravne odnose vezane za zemljište i objekte školske infrastrukture; pripremanja plana godišnjih javnih nabavki; sprovođenja postupaka javne nabavke u skladu sa zakonom; vođenja odgovarajuće evidencije; pripremanja izvještaja o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja objekata školske infrastrukture i o planiranim, sprovedenim i postupcima javne nabavke koji su u toku; učestvovanja u izradi prijedloga Kapitalnog budžeta; izrade projekata i studija za razvoj vaspitno-obrazovne infrastrukture; vršenja neposrednog uvida u stanje objekata, prostora i opreme u ustanovama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Služba obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Kancelariji za javne nabavke, vrše se poslovi: pripremanja plana godišnjih javnih nabavki; sprovođenja postupaka javne nabavke u skladu sa zakonom; vođenja odgovarajuće evidencije; pripremanja izvještaja o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja objekata školske infrastrukture i o planiranim, sprovedenim i postupcima javne nabavke koji su u toku. Kancelarija obavlja i druge odgovarajuće poslove.

          IX.I. Kancelarija za javne nabavke 


X. Odjeljenje za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa

U Odjeljenju za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa vrše se poslovi: pripreme i izrade nacrta i prijedloga zakona, uredbi, pravilnika, uputstava, odluka i drugih akata u oblasti iz djelokruga rada Ministarstva; davanja mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih organa državne uprave; praćenja promjena u zakonodavstvu Crne Gore i usklađivanja propisa iz djelokruga rada Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih organa državne uprave; davanja mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Ministarstva; pripremanja odgovora i mišljenja u vezi primjene propisa,pružanja stručne pomoći u postupku izrade opštih akata i pripremanju rješenja o davanju saglasnosti na statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ustanova; harmonizacije propisa iz djelokruga rada Ministarstva sa propisima EU; pripremanja ugovora i sporazuma koje Ministarstvo zaključuje sa drugim pravnim i fizičkim licima; davanja mišljenja o određenim pravnim pitanjima i propisima. Odjeljenje obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 XI. Odjeljenje za drugostepeni upravni postupak i nadzor 

U Odjeljenju za drugostepeni upravni postupak i nadzor vrše se poslovi: vođenja drugostepenog upravnog postupka; pripremanja izjašnjenja za Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa u sporovima pred nadležnim sudovima i organima i pripreme inicijative za pokretanje postupaka kod nadležnih sudova i organa radi zaštite interesa Ministarstva; učešća u vršenju upravnog nadzora nad radom ustanova i odgovarajućih organizacija u ovim oblastima; pripremanja odgovora na tužbe u upravnim sporovima; upravnog nadzora nad zakonitošću rada obrazovno-vaspitnih ustanova i drugih organa državne uprave iz ove oblasti, kao i ustanova koje obavljaju javna ovlašćenja iz oblasti prosvjete; rješavanja po žalbama o prestanku statusa, odnosno isključenju učenika iz škole; rješavanja po žalbama i prigovorima iz propisane nadležnosti Ministarstva u skladu sa zakonom; rješavanja kao drugostepenog organa po žalbama i prigovorima iz djelokruga rada Ministarstva. Odjeljenje obavlja i duge poslove iz svog djelokruga.

XII. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije

U Odjeljenju za informaciono i komunikacione tehnologije vrše se poslovi: planiranja, organizovanja i razvoja informacione infrastrukture; organizovanja i sprovođenja kompjuterizacije vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i informatički poslovi planiranja, organizovanja i sprovođenja kompjuterizacije Ministarstva; praćenja i izvještavanja o realizaciji MEIS projekta na centralnom i lokalnom nivou; administracije centralne baze podataka i aplikacije; administracije sistema za učenje na daljinu; analiziranja i praćenja tehnološkog razvoja u zemlji i svijetu i planiranje i usklađivanja tehnoloških razvojnoistraživačkih projekata i programa; sprovođenja statističke obrada podataka i analiza; planiranja, organizovanja i sprovođenja razvoja ICT infrastrukture u vaspitno-obrazovnim ustanovama; planiranja i propisivanja kriterijuma za razvoj i održavanje korisničkih aplikacija i baza podataka i njihovo dokumentovanje; pružanja podrške u obavljanju elektronskog poslovanja Ministarstva; planiranja, organizacije i realizacije informisanja i komunikacije sa korisnicima u Ministarstvu, sa ustanovama i pojedincima iz oblasti obrazovanja; razvoja i održavanja internet i javnih informacionih servisa; uvtrđivanja kriterijuma za nabavku, raspoređivanje i korišćenje informatičke opreme i licenciranog softvera; učešća u planiranju sredstava u budžetu za sprovođenje određenih akcija; vođenja evidencije raspodjele i korišćenja računarske opreme, licenciranog softvera, potrošnog informatičkog materijala i rezervnih djelova; administriranja korisnika Ministarstva; održavanja sigurnosnih podataka; sistemskog održavanja informatičkih servisa i organizovanja i administriranja helpdesk službe za zaposlene u Ministarstvu; stručnog i informatičkog planiranja i utvrđivanja kriterijuma za razvoj i održavanje centralne baze i drugih baza podataka i dokumentovanje postojećih baza i aplikacija; planiranja razvoja i održavanja internih i drugih oblika komuniciranja i informisanja i javnih informatičkih servisa; vođenja adekvatne evidencije; obezbjeđivanja podataka za potrebe pripreme prijedloga mjera za unaprijeđenje segmenata sistema obrazovanja u Crnoj Gori. Odjeljenje vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

XIII. Služba za finansije i računovodstvo 

U Službi za finansije i računovodstvo vrše se poslovi: finansijskog poslovanja Ministarstva i načina korišćenja sredstava obezbijeđenih državnim budžetom; izrade prijedloga budžeta za sve nivoe obrazovanja i objedinjavanja završnog prijedloga budžeta Ministarstva i poslovi koordinacije sa Ministarstvom finansija i Vladom Crne Gore do njegovog konačnog usvajanja; praćenja izvršenja budžeta; pripreme prijedloga rebalansa budžeta; pripremanja periodičnih izvještaja o ostvarenju budžeta; pripremanja analitičkih studija sa finansijskim projekcijama u vezi sa prijedlozima zakona, standarda i drugih propisa i akata iz djelokruga rada Ministarstva; pripreme statističkih podataka; pregleda konsolidovanog završnog računa za sve ustanove koje finansira Ministarstvo; planiranja i obezbjeđivanja finansijskih sredstava za izdatke za zaposlene, transfere, kapitalne izdatke i posebne programe; finansija u oblasti obrazovanja i 13 vaspitanja, a naročito:učestvovanja u izradi analitičkih materijala za potrebe Ministarstva; obrade i kontrole potrebne dokumentacije za obračun bruto zarada, otpremnina, pomoći, obračun, i ostalih potraživanja po osnovu obaveza prema ustanovama koje finansira Ministarstvo; neposredne kontrole namjenskog utroška sredstava od strane neposrednih korisnika, obrazovno- vaspitnih ustanova; koordinacije sa Ministarstvom finansija u dijelu davanja svih potrebnih informacija i praćenja zahtjeva krajnjih korisnika; učešća u izradi budžeta u dijelu dostavljanja finansijskih podataka koji se odnose na lična primanja zaposlenih u obrazovanju; provjere tačnosti i punovažnosti prijedloga ili zahtjeva za plaćanje državnim novcem; finansijske i računovodstvene kontrole i praćenja i analiziranja trošenja budžetskih sredstava; podnošenja zahtjeva za isplatu prema Ministarstvu finansija; obračuna plata i naknada za zaposlene u Ministarstvu. Služba obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada

XII.I. Kancelarija za računovodstvo 


XIV. Kabinet ministra

U Kabinetu ministra vrše se stručni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije ministra; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; poslove u vezi sa primanjem i prosljeđivanjem pošte za ministra; obavljanje analiza i istraživanja u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti ministra, protokolarni poslovi, protokolarni poslovi u vezi sa dodjelom nagrada, administrativni poslovi u vezi sa predstavkama i pritužbama građana, vođenja evidencije o poklonima u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa; poslovi lekture i prevodilački poslovi za ministra i druge organizacione jedinice, i drugi odgovarajući poslovi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?