Пажња: Садржај ове странице је дио архивског садржаја и односи се на претходне сазиве Владе Црне Горе. Могуће је да су информације застарјеле или нерелевантне.
Архива

Надлежности и организационе јединице Министарства просвјете, науке, културе и спорта

Министарство просвјете, науке, културе и спорта врши послове управе који се, у области просвјете, односе на: креирање, успостављање и развој образовно-васпитног система; услове за оснивање, рад и лиценцирање установа у области образовања; организацију рада образовно-васпитних установа; нормативе и стандарде за финансирање установа образовања и васпитања; допунску наставу дјеци црногорских држављана који се налазе на привременом раду у иностранству; мобилност студената и академског особља и међународну сарадњу у области образовања; признавање иностраних образовних исправа о завршеном основном, средњем и високом образовању; доношење, односно одобравање образовних програма за предшколско васпитање и образовање, основно образовање и васпитање, средње опште образовање, стручно образовање, васпитање и образовање дјеце са посебним образовним потребама и образовање одраслих; уписну политику на јавним установама високог образовања; образовање комисије за праћење матурског, односно стручног испита; избор директора у јавним установама предшколског, основног и средњег образовања; именовање чланова школских и управних одбора у јавним установама образовања и васпитања; доношење норматива о профилу и образовању наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у основној и средњој школи; утврђивање листе наставника који немају норму часова за школску годину; распоред наставника који немају норму часова за школску годину; доношење програма приватно-јавног партнерства за област образовања; опрему, смјештај и исхрану ученика и студената; нормативе трошкова рада образовно-васпитних установа; давање сагласности на висину партиципације за покриће трошкова образовања у јавним установама; утврђивање висине накнаде за ванредне ученике; нормативе ваннаставног особља у образовно-васпитним установама; давање сагласности на општа акта јавних установа из области образовања; припрему предлога прописа из области просвјете; издавање уџбеника и уџбеничке литературе; надзор над законитошћу рада установа у области образовања; остваривање просвјетно- културне дјелатности припадника мањинских народа и других мањинских националних заједница који живе у Црној Гори; развој и имплементацију Националног оквира квалификација и усклађеност са Европским квалификационим оквиром; планирање и програмирање, остваривање и усклађивање међународне просвјетне сарадње Црне Горе са другим државама, регионалним заједницама и међународним организацијама; едукацију и стручно усавршавање странаца у Црној Гори и црногорских држављана у иностранству, посебно младих и талентованих ученика и студената; прикупљање, обраду и дистрибуцију предлога и одговарајућих података, информација и програма у областима међународне просвјетне сарадње; додјељивање награде "Октоих", награда ученицима и наставницима из Фонда за квалитет и таленте.

Министарство просвјете, науке, културе и спорта врши послове управе који се, у области науке, односе на: Реализацију програма од општег интереса којима се научноистраживачке установе и истраживачи укључују у Европски истраживачки простор и међународне научне и иновативне програме; усавршавање и мобилност црногорских истраживача са циљем омогућавања њиховог рада и стицања 2 нових знања у истраживачким центрима, научним институтима у Црној Гори и иностранству; повезивање научних установа са привредним субјектима; повезивање са крупним истраживачким инфраструктурама и умрежавање са међународним истраживачким тимовима (програм интернационализације); регионалну сарадњу и инфраструктурно повезивање у истраживањима; реализацију научноистраживачких и иновативних националних и међународних пројеката; центре изврсности; унапређење инфраструктуре неопходне за реализацију истраживања; стимулисање младих истраживача за обављање научноистраживачке дјелатности; подстицање развоја е-инфраструктуре неопходне за науку и истраживање; подстицање научне продуктивности; укључивање дијаспоре у научноистраживачку дјелатност у Црној Гори; укључивање међународно признатих научника из других земаља у научноистраживачке програме и пројекте у Црној Гори; промоцију науке и истраживања у друштву; програме од националног значаја који имају интердисциплинарни карактер, а реализују се уз учешће више министарстава; израду планова и програма научноистраживачке дјелатности; израду научноистраживачке политике и стратегија; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области науке и истраживања;усклађивање домаћих прописа са правном тековином Европске уније у области науке и истраживања; израду аката о научној и технолошкој сарадњи Црне Горе са другим земљама (меморандуми, споразуми, уговори, протоколи, програми); учешће Црне Горе у билатералним и мултилатералним програмима и пројектима који се односе на науку и истраживање; спровођење пројеката у области науке који се финансирају из претприступних фондова Европске уније - IPA  пројекти; научну и технолошку сарадњу Црне Горе са другим државама; организацију и координацију мреже националних контакт особа (NCP) за Оквирни програм за истраживање и иновације Европске уније; праћење имплементације стратегије научноистраживачке дјелатности у Црној Гори; утврђивање програмских и финансијских критеријума и дефинисање приоритета у научноистраживачкој дјелатности за финансирање програма од општег интереса из буџетских средстава; анализирање потребних средстава за реализацију научноистраживачке дјелатности; лиценцирање научноистраживачких установа; планирање и програмирање, остваривање и усклађивање међународне научне сарадње Црне Горе са другим државама, регионалним заједницама и међународним организацијама; старање о реализацији програма из надлежности овог органа који се финансирају из буџета Црне Горе; прикупљање података везаних занаучнике иистраживаче из Црне Горе и дијаспоре; усаглашавање статистике у области истраживања и развоја са методологијом Европске уније; прикупљање, обраду и дистрибуцију предлога и одговарајућих података, информација и програма у областима међународне научне сарадње.

Министарство просвјете, науке, културе и спорта врши послове управе који се, у области културе, односе на: Развој културног и умјетничког стваралаштва; заштиту, очување, валоризацију и презентацију културне баштине; развој креативних индустрија; остваривање јавног интереса у култури; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области културе, давање мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања у вези са културом; израду и спровођење стратегија и програма развоја културе; истраживања у култури; обезбјеђивање материјалне основе, услова и подстицајних мјера за развој културе и креативних индустрија; изградњу, одржавање, техничкотехнолошко опремање и коришћење објеката културе; оснивање и рад установа културе (библиотека, музеја, кинотека и других установа културе); утврђивање испуњености услова за обављање дјелатности културе; књижевно, преводилачко, сценско, музичко-сценско и филмско стваралаштво; умјетничко стваралаштво у другим аудио-визуелним медијима; издавачку, позоришну и кинематографску дјелатност; јавно приказивање кинематографских дјела; статусна питања самосталних умјетника и самосталних стручњака у култури и истакнутих културних стваралаца; подстицање рада струковних удружења из области културе; конзерваторску, музејску, библиотечку, архивску и кинотечку дјелатност; стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за обављање дјелатности културе; државна одликовања; државне симболе; државне награде; државне празнике; спомен- обиљежја; припрему предлога прописа из области културне баштине, другостепени поступак и надзор у области културне баштине; стварање услова за презентовање црногорског културног и умјетничког стваралаштва у иностранству и стваралаштва других држава и народа код нас; обезбјеђивање и реализацију страних донација за културу и медије; приступање и коришћење међународних фондова за развој; усклађивање домаћих прописа из оквира своје надлежности са правном тековином Европске уније; планирање и програмирање, остваривање и усклађивање међународне културне сарадње Црне Горе са другим државама, регионалним заједницама и међународним организацијама; старање о реализацији програма из надлежности овог 3 органа који се финансирају из буџета Црне Горе; предлагање и обезбјеђивање реализације активности у сарадњи са дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе у иностранству, као и дипломатско-конзуларним представништвима и културно-информативним центрима других држава у Црној Гори у циљу промовисања креативних потенцијала; прикупљање, обраду и дистрибуцију предлога и одговарајућих података, информација и програма у областима међународне културне сарадње.

Министарство просвјете, науке, културе и спорта врши послове управе који се, у области спорта и младих, односе на: Припрему предлога закона,других прописа и општих аката из области спорта и младих; праћење и утврђивање стања у области спорта; припрему стратегија развоја и других мјера којима се креирају политике у области врхунског, рекреативног, дјечјег, школског и универзитетског спорта; управни надзор у областима за које је министарство основано; као и друге послове који су му одређени у надлежност.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

I. Директорат за предшколско вастпитање, основну школу и инклузивно образовање

У Директорату за предшколско васпитање, основну школу и инклузивно образовање врше се послови: анализирања, праћења и планирања стања у области предшколског васпитања и образовања, основног васпитања и образовања и васпитања и образовања лица са посебним образовним потребама; креирање политике у области предшколског, основног и васпитања и образовања лица са посебним образовним потребама; предлагање мјера за унапређење стања у областима предшколског, основног и васпитања и образовања лица са посебним образовним потребама; праћења међународног кретања и иницијатива у овој области и предлагања мјера које омогућавају усклађивање са овим кретањима; припреме стратегије из области предшколског, основног и васпитања и образовања лица са посебним образовним потребама; праћење прописа из ове области и њихово спровођење; учествовање у планирању потребних средстава у буџету по појединим активностима; учешћа у раду Комисије за додјелу звања наставницима и стручним сарадницима; лиценцирања установа предшколског и основног васпитања и образовања; старања о поступку избора и разрјешења директора и именовању вршиоца дужности директора у јавним установама предшколског, основног и васпитања и образовања лица са посебним образовним потребама; старања о избору и раду представника Министарства у управним, односно школским одборима јавних установа; сарадње са Заводом за школство и Националним савјетом за образовање. Директорат обавља и друге послове из дјелокруга свог рада.

                I.I   Дирекција за предшколско васпитање

                I.II  Дирекција за основну школу 

                 I.III Дирекција за инклузивно образовање  

II. Директорат за опште средње образовање, стручно образовање и цјеложивотно образовање

У Директорату за опште средње образовање, стручно образовање и цјеложивотно образовање  врше се послови: планирања, праћења и анализирања стања у области општег средњег образовања, стручног образовања (нижег стручног образовања, средњег стручног образовања у трајању од три и четири године, вишег стручног образовања, образовања ради полагања мајсторског испита), образовања одраслих и цјеложивотног учења; учешћа у предлагању мјера унапређења и развоја стања у областима општег средњег образовања, стручног образовања и цјеложивотног образовања; праћење прописа из ове области и њихово спровођење; подзаконских аката и методолошких докумената из области општег средњег, стручног образовања и цјеложивотног образовања; припреме и израде извјештаја, истраживања, елабората, аналитичких и стручних приједлога за израду закона и других прописа из ових области; припреме и давања мишљења у вези са обраћањима странака, органа и тијела, везаним за питања из дјелокруга рада Директората; израде приједлога норматива и стандарда; учешћа у планирању потребних средстава у буџету по појединим активностима. Директорат обавља и друге послове из области општег средњег, стручног и цјеложивотног образовања. Директорат обавља и друге послове из свог дјелокруга.

                  II.I  Дирекција за опште средње и стручно образовање

                 II.II Дирекција за цјеложивотно образовање

III. Директорат за васпитање и образовање припадника мањинских народа и националних заједница

У Директорату за васпитање и образовање припадника мањинских народа и националних заједница врше се послови: планирања, праћења, пружања подршке и предлагања мјера за унапређивање васпитања и образовања мањинских народа и националних заједница (РАЕ); учешћа у изради образовних програма, припреме анализа, информација и других материјала у вези са образовањем мањинских народа и националних заједница (РАЕ); праћења међународних стандарда и конвенција у вези са образовањем мањинских народа и националних заједница (РАЕ); праћења реализације програма у вези са образовањем мањинских народа и националних заједница (РАЕ); анализе образовних програма везаних за образовање мањинских народа и националних заједница (РАЕ), са посебним нагласком на изучавање предметних програма црногорског језика и књижевности, умјетности и историје; прибављања мишљења савјета за мањине на предметне програме који изражавају посебност мањинских народа и националних заједница (РАЕ); прибављања мишљења савјета за мањине за избор директора образовно-васпитних установа у којима се настава изводи на језику мањинских народа; припремања анализа, информација и др. питања за васпитања и образовања мањинских народа; вођења евиденција о стању и развоју образовања мањинских народа и националних заједница (РАЕ); осигуравање координације активности са осталим огранима управе на плану образовања припадника мањинских народа и националних заједница (РАЕ); вођења евиденција о васпитно-образовним установама у којима се настава одвија на језику мањина; предлагања мјера за побољшање услова и квалитета образовања мањинских народа и националних заједница (РАЕ); праћење и примјењивање свих међународних конвенција и препорука из ове области, праћења међународних стандарда и конвенција везаних за образовање националних и етничких група; праћења укључености и заинтересованости страних партнера за инклузију РАЕ. Директорат обавља и друге послове из свог дјелокруга.
 

IV. Директорат за терцијално образовање

У Директорату за терцијално образовање врше се послови: планирања, праћења и анализирања стања у области терцијалног образовања; учешћа у предлагању мјера унапређења и развоја стања у области терцијалног образовања; вођења регистра лиценцираних установа терцијалног образовања; подношења иницијатива за иновирање студијских програма за образовање наставника; давања мишљења о броју студената који се уписују у И годину студија за финансирање из Буџета Црне Горе; праћење прописа из ове области и њихово спровођење; припреме критеријума за упис студената на студијске програме; израде, координације и подршке у обликовању политике терцијалног образовања; праћења примјене Болоњског процеса; лиценцирања установа терцијалног образовања и студијских програма; праћења система обезбјеђивања квалитета у високом образовању; поступка признавања иностраних образовних исправа о стеченом високом образовању ради запошљавања и давања мишљења у поступку признавања иностраних образовних исправа ради наставка образовања; врједновања образовних исправа у овој области; припреме и давања мишљења у вези са обраћањима везаним за питања из области високог образовања; покретања, у сарадњи са надлежним организационим јединицама Министарства, иницијатива за закључење билатералних и мултилатералних међународних уговора у овој области (декларација, конвенција, споразума, протокола и др.); праћења примјене закључених билатералних и мултилатералних међународних уговора у овој области; реализације програма стручног усавршавања у земљи; међународне размјене студената и наставника; праћења и анализирања иностране, посебно европске политике у области високог образовања; организовања научних и стручних скупова о високом образовању и подстицања сарадње међу установама високог образовања; припремања извјештаја о вредновању установа високог образовања и студијских програма; вођења базе података о уписаним студентима, дипломираним студентима, наставницима и осталим запосленима на установама високог образовања; пружања подршке раду Савјета за високо образовање. Директорат обавља и друге послове из свог дјелокруга.

             IV.I Дирекција за обезбјеђење и унапређење квалитета                                          образовања

             IV.II Дирекција за терцијално образовање и ЕНИЦ/НАРИЦ центар

              IV.III Дирекција за ученички и студентски стандард

V. Одјељење за Национални оквир квалификација

У Одјељењу за Национални оквир квалификација врше се послови: учешћа у развоју и имплементацији Националног оквира квалификација; учешћа у обезбјеђивању усклађености Националног оквира квалификација са Европским квалификационим оквиром (ЕQФ); вођења базе података о квалификацијама из своје надлежности; обављања послова контакт органа за Европски квалификациони оквир и праћења међународних препорука из области развоја оквира квалификација; сарадње на интернационалном нивоу у области квалификација и квалификационог оквира; обезбјеђивања доступности информација из области Националног оквира квалификација; предлагања и уређивања процедура за развој квалификација; обезбјеђивања примјене мјера, донијетих или усвојених од стране Савјета за квалификације; стручне послове за потребе Савјета за квалификације и секторских комисија; обављање других послова од значаја за унапрјеђивање система квалификација и имплементацију Националног оквира квалификација. Одјељење обавља и друге послове из свог дјелокруга.

  VI. Директорат за националне и ЕУ научне програме

У Директорату за националне и ЕУ научне фондове врше се стручни и други послови који се односе на: успостављање, реализацију и унапређење међународне сарадње у области научноистраживачке дјелатности између Црне Горе и Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и других институционалних и суверених међународних субјеката, као и стручни и други послови који се односе на унапређење научноистраживачке дјелатности на националном нивоу, и то: послови који се односе на интеграцију у ЕУ и међународну сарадњу од значаја за научноистраживачку дјелатност, њено унапређење и мобилност истраживача, а тичу се: Реализације Програма приступања Црне Горе ЕУ у области науке, реализације пројеката који се финансирају из претприступних фондова ЕУ (IPA, Instrument for Pre-Accession Assistance), учешће у међународним и одређеним ЕУ програмима и платформама од значаја за научноистраживачку дјелатност, сарадње са међународним и европским научноистраживачким институцијама, институтима, агенцијама, организацијама и другим тијелима, сарадње са другим земљама на билатералном, мултилатералном и/или регионалном нивоу и сарадње са другим релевантим међународним субјектима; послови који се односе на финансирање и реализацију националних програма, пројеката и активности од значаја за унапређење ; научноистраживачке дјелатности, научноистраживачке инфраструктуре, истраживачких капацитета и продуктивности, стратешког и правног оквира за науку и истраживање, популаризације науке и истраживања и других активности значајних за науку; послови који се односе на унапређење научноистраживачке дјелатности путем учешћа у ЕУ програмима за науку и истраживање и европским истраживачким инфраструктурама. Директорат врши и друге послове из свог дјелокруга.

VI.I Дирекција за националне програме

VI.II Дирекција за ЕУ програме за науку и истраживање

VII. Директорат за европске интеграције, програмирање и имплентацију ЕУ фондова и међународну сарадњу

У Директорату за европске интеграције, програмирање и  имплементацију ЕУ фондова и међународну сарадњу врше се послови који се односе на координацију активности из дјелокруга рада Министарства као и на сарадњу, припрему и приступне преговоре за чланство Црне Горе у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ); сарадњу са надлежним органима и инситуцијама у вези са процесом приступања ЕУ и праћења активности ових органа у процесу придруживања ЕУ; учешће у праћењу и усклађивању прописа из надлежности Министарства са одговарајућим прописима ЕУ; припремање програма, информација и извјештаја из област интеграција; израду Програма приступања Црне Горе ЕУ (ППЦГ) и праћење спровођења активности из надлежности Министарства; остваривање сарадње са представницима Министарства у: Комисији за европске интеграције, Савјету за стабилизацију и придруживање, Одбору за стабилизацију и придруживање, пододборима и преговарачким групама из надлежности Министарства;координација рада над спровођењем одлука које доноси Министарство које се односе на активности потребне за ЕУ интеграције; усклађивање правног система и праћења развоја европске регулативе у циљу хармонизације законодавства из надлежности Министарства; припрему информација, анализа, извјештаја и стратешких докумената неопходних за процес ЕУ интеграција; успостављање, реализацију и унапређење међународне сарадње из дјелатности Министарства између Црне Горе и ЕУ и других међународних субјеката, предлагања и обезбјеђивања реализације активности у сарадњи са дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе у иностранству, као и дипломатско-конзуларним представништвима и културно-информативним центрима других држава у Црној Гори по основу аутентичних и препознатљивих садржаја, програма и пројеката у циљу промовисања креативних потенцијала; послови који се односе на финансирање и реализацију програма, пројеката и активности од значаја за унапређење научноистраживачке дјелатности, истраживачких капацитета и продуктивности научноистраживачког рада, стратешког и правног оквира за науку и истраживање, популаризације науке и истраживања; координацију припреме и реализације Таиеx програма ЕУ подршке на нивоу Министарства; остваривање сарадње са другим органима државне управе, институцијама ЕУ и осталим међународним тијелима, у области европских интеграција; припрема документације за коришћење IPA средстава унутар Министарства и институција у његовој надлежности; координација процеса програмирања и припреме програмских докумената, као и припреме документације на ниводу сектора/акција и подношење предлога канцеларији надлежној за координацију програма за измјене поменутих докумената и управљање истим процесом; обезбјеђивање инпута за одређивање акција/активности програма у сарадњи са имплементацијом агенцијама у планирању ЕУ средстава и националног кофинансирања; пружање неопходних информација у вези са техничким напретком спровођења акција на нивоу уговора; учешће у раду секторских мониторинг одбора, прирпремање извјештаја и праћење реализације програма и пројеката финансираних из средстава IPA, учешће у изради пројектне документације у сарадњи са имплементационим агенцијама и корисничким институцијама; припрему информација о спровођењу програма и пројеката. Директорат обавља и друге послове из свог дјелокруга. 

VII.I   Дирекција за европске интеграције

VII.II  Дирекција за планирање и имплементацију ЕУ фондова

VII.III Дирекција за међународну сарадњу

VIII. Директорат за подстицање и развој културно-умјетничког стваралаштва

У Директорату за подстицање и развој кутлтурно-умјетничког стваралаштва врше се послови који се односе на: развој културног и умјетничког стваралаштва; остваривање јавног интереса у културно-умјетничком стваралаштву, израду и спровођење стратегија, анализа, информација, извјештаја, програма развоја културе и других материјала потребних за планирање и утврђивање политике развоја, истраживања у култури; обезбјеђивање материјалне основе, услова и подстицајних мјера за развој културно – умјетничког стваралаштва (ликовног, књижевног, преводилачког, музичког, музичко- сценског, сценског, филмског и аудиовизуелног стваралаштва) испуњеност услова за обављање дјелатности културе; достављање обавезног примјерка публикација; статусна питања самосталних умјетника и самосталних стручњака у култури и истакнутих културних стваралаца; подстицање рада струковних удружења из области културе; издавање одобрења за јавно приказивање кинематографских дјела у биоскопима; државна одликовања; државне симболе; државне награде; државне празнике; предлагање мјера за унапређење и развој регионалне и међународне културне сарадње; предлагање иницијатива за презентовање црногорског културног и умјетничког стваралаштва у иностранству и стваралаштва других држава и народа код нас;; старање о реализацији програма из надлежности овог органа који се финансирају из буџета Црне Горе; спровођење закона и других прописа из ове области; праћење прописа и процјењивање њиховог утицаја на стање и развој културно-умјетничког стваралаштва; припрему мишљења на законе и друге прописе који утичу на развој културно – умјетничког стваралаштва; врши надзор над радом државних установа из области културно-умјетничког стваралаштва и у том смислу контролише њихова општа акта и припрема сагласности и мишљења  о  њиховој усаглашености са законима и другим прописима; издаје дозволе за извоз умјетничких предмета; припрема мишљења на појединачне захтјеве и пројекте из области културно-умјетничког стваралаштва; издаје дозволе иностраном продуценту за снимање филмова у Црној Гори и одобрења за приказивање филмова и других кинематографских дјела; врши послове који  се односе на: израду нацрта и предлога закона и подзаконских аката из надлежности Директората; прати прописе и процјењује њихов утицај на стање и развој културно-умјетничког стваралаштва; припрему мишљења на законе и друге прописе који утичу на развој културно – умјетничког стваралаштва; припрему стручних мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа у погледу њихове усаглашености са међународним стандардима и правилима; припрему закона за ратификацију односно потврђивање међународних конвенција и уговора; праћење и спровођење прописа из области статусних питања самосталних умјетника и самосталних стручњака у култури и истакнутих културних стваралаца, државних одликовања, државних симбола, државних награда и државних празника; надзор над радом државних установа из области културно-умјетничког стваралаштва  и  у  том  смислу  контролисање  њихових  општих  аката  и  припрему  сагласности  и мишљења о њиховој усаглашености са законима и другим прописима; припрему документације за слободан приступ информација, контролу испуњености законских услова за рад установа из области културно умјетничког стваралаштва; израду анализа, информација и извјештаја из своје надлежности; издавање дозвола за извоз умјетничких предмета и дозвола за инострана снимања филмова у Црној Гори, одобрења за јавно приказивање кинематографских дјела у биоскопима; сарадњу се осталим дирекцијама Директората и пружање неопходне помоћи и података у извршавању задатака. Директорат врши и друге послове из свог дјелокруга.

                 VIII.I.  Дирекција за развој дјелатности у области културно-умјетничког стваралаштва

                 VIII.II. Дирекција за статусна питања умјетника и стручњака и државне награде

IX. Директорат за културну баштину и развој у области културне баштине

У Директорату за културну баштину и развој у области културне баштине врше се послови који се односе на: заштиту културне баштине, конзерваторску, музејску, архивску, кинотечку и библиотечку дјелатност, државне симболе и спомен-обиљежја, и то: припрема стратегије, програме, елаборате и пројекте развоја дјелатности заштите културне баштине и планове управљања културном баштином; припрема анализе, извјештаје, информације и друге материјале потребне за утврђивање и спровођење политике; предлаже мјере за реализацију утврђене политике; прати стање заштите, истраживања, презентације и валоризације културних добара и предлаже мјере за њихово унапрјеђивање; учествује у изради и реализацији међународних програма истраживања, заштите и ревитализације културне баштине; прати прописе и процењује њихов утицај на културну баштину; остварује сарадњу са НВО које се баве заштитом културне баштине, прати њихове иницијативе и подстиче рад; израђује текстове нацрта и предлога закона и других прописа из ове области и стара се о њиховом спровођењу; припрема мишљења на законе и друге прописе који утичу на културну баштину; врши надзор над радом Државног архива, Управе за заштиту културних добара и јавних установа из области културне баштине чији је оснивач држава и у том смислу: контролише њихова општа акта и припрема сагласности и мишљења о њиховој усаглашености са законима и другим прописима, контролише обављање послова од јавног интереса и предлаже мјере за обезбјеђивање ниховог вршења, контролише обављање послова у складу са њиховим дјелокругом рада и законским обавезама и предлаже мјере за њихово цјеловито вршење; утврђује испуњеност услова за оснивање и рад јавних установа културе из области културне баштине; врши послове у вези са полагањем стручних испита и стицањем стручних звања из области конзерваторске, музејске, библиотечке и архивске дјелатности; припрема дозволе за изношење културних добара и антиквитета и умјетнина; припрема мишљења и увјерења ради ослобађања од пореза и царине; доноси рјешења по жалбама;; хармонизује законодавство са прописима Европске Уније и UNESCO; припрему стручна мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа у погледу њихове усаглашености са међународним стандардима и правилима; припрема законе за ратификацију односно потврђивање међународних конвенција и уговора; прати процесе прикључивања европским интеграцијама; врши развојна истраживања у области културне баштине; организује донаторске конференције; остварује сарадњу са донаторима; прати и обезбјеђује услове за реализацију донација и других послова и активности у функцији имплементације међународних стандарда и правила; доноси одговарајућа акта по захтјевима за слободан приступ информацијама. Директорат врши и друге послове из свог дјелокруга.

                 IX.I. Дирекција за развој дјелатности у области културне баштине

                 IX.II. Дирекција за другостепени поступак

X. Директорат за капиталне инвестиције у култури и креативне индустрије

У Директорату за капиталне инвестиције у култури и креативне индустрије се врше послови који се односе на: реализацију капиталних инвестиција у области културе, пројеката из области валоризације културне баштине и подршке креативним индустријама; припрема неопходне документације и реализација капиталних инвестиција из области изградње, инвестиционог одржавања, техничко-технолошког опремање и коришћење објеката културе; припрема, подршка и праћење приоритетних пројеката који се односе на капиталне пројекте валоризаије локалитета културне баштине; Припрема и пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања, усмјеравање и подстицање реализације пројеката у циљу валоризације културне баштине. стварање услова за презентовање инвестиционих потенцијала у области културне баштине у иностранству; обезбјеђивање и реализацију страних донација за капиталне пројекте, приступање и коришћење међународних фондова за валоризацију културне баштине; старање о реализацији програма из надлежности овог органа који се финансирају из буџета Црне Горе; предлагање и обезбјеђивање реализације активности у сарадњи са дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе у иностранству, као и дипломатско- конзуларним представништвима других држава у Црној Гори; обезбјеђивање материјалне основе,  услова  и  подстицајних  мјера  за  развој  креативних  индустрија;  предлагање  мјера  и реализацију пројеката у правцу развоја креативних индустрија; предлагање мјера у правцу стварања услова за развој креативних индустрија; предлагање мјера за повезивање сектора туризма и културног стваралаштва; предлагање мјера за подстицање развоја малог и средњег предузетништва у области културног стваралаштва; праћење најбоље међународне праксе из области рада директората и у складу са тим иницирање развојних пројеката из области унапређења и/или промовисања туристичког и инвестиционог потенцијала културне баштине; праћење политике, програма, услова, поступака и процедура финансирања из извора ЕУ и других међународних извора финансирања капиталних пројеката. Директорат врши и друге послове из свог дјелокруга.

            X.I.  Дирекција за пројекте од капиталног значаја за културу

            X.II Дирекција за промоцију и развој креативних индустрија

XI. Канцеларија за UNESCO

Канцеларија за UNESCO посредује у имплементацији политика, програма и препорука Црногорске националне комисије за UNESCO преко Директората за културну баштину и развој у области културне баштине, припрема састанке, предлаже Комисији план активности.  Канцеларија посредује и  обезбјеђује  интензивну  комуникацију  и  размјену  информација између Комисије, сталног представништва Црне Горе при UNESCO и Директората за културну баштину и развој у области културне баштине, ресорних министарстава, других органа и организација; прати рад владиних и невладиних тијела у подручју UNESCO дјеловања и предлаже Комисији начин укључивања црногорских представника и пројеката у радна тијела односно програме UNESCO уз сарадњу са ресорним Минстарством; стара се о сарадњи са Секретаријатом UNESCO и о редовној размјени информација. Канцеларија врши и друге пслове из свог дјелокруга.

XII. Директорат за унутрашњу ревизију и надзор рада органа државне управе

У Директорату за унутрашњу ревизију и надзор рада органа државне управе се врше послови анализирања и оцјењивања свих пословних функција из надлежности Министарства; процјењивања система процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима. Израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије. Обавља посебну ревизију на захтјев Сената или према потреби. Прати спровођење препорука које су дате у извјештајима из претходно обављених ревизија. Даје савјете и стручна мишљења када се уводе нови системи и процедуре. Припрема годишњи извјештај унутрашње ревизије; врши надзор рада органа државне управе који су у належности Министарства из области надзора и финансијских и унутрашњих контрола. Директорат врши и друге послове из свог дјелокруга.

XIII. Директорат за инвестиције, јавне набавке, финансије и рачуноводство и надзор инвестиција и јавних набавки у органима државне управе

 Директорату за инвестиције, јавне набавке, финансије и рачуноводство и надзор инвестиција и јавних набавки у орагнима државне управе врше се послови пројектовања инвестиција и план јавних набавки за текућу и наредну годину, давање сагласности на предлог будућег инвестиционог одржавања објеката установа чији је оснивач држава (адаптација, реконструкција и доградња), припремање годишњег плана активности на унапређењу на унапређењу инфраструктуре (објеката, намјештаја и опреме) и пратећег приједлога буџетских средстава потребних за реализацију планираних активности, праћења међународних стандарда на плану изградње и опремања објеката инфраструктуре; прикупљања и обједињавања документације која се односи на имовинско-правне односе, припремање плана годишњих набавки са Дирекцијом за јавне набавке, давање сагласности на извјештај о реализацији програма изградње, реконструкције, адаптацијеи опремања објекат и о планираним, спроведеним и поступцима јавне набавке који су у току; врши надзор финансирања инвестиција и спровођења поступка јавних набавки у органима државне управе; надзор реализације инвестиција и јавних набавки спроведених у органима државне управе, а исто се односи на контролу 13 органа државне управе у два града Подгорица и Цетиње и свих школа на територији Црне Горе. Директорат обавља и друге послове из свог дјелокруга.

       XIII.I Дирекција за инвестиције и надзор у органима државне управе

      XIII.II Дирекција за јавне набавке и надзор у органима државне управе

      XIII.III Дирекција за финасије и рачуноводство и надзор органа државне  управе

       XIII.IV Дирекција за финанансије и рачуноводство са мјестом рада на Цетињу

XIV. Директорат за нормативно-правне послове, кадровске и опште послове, другостепени поступак и надзор органа државне управе просвјете, науке, културе и спорта

У Директорату за нормативно-правне послове, кадровске и опште послове, другостепени поступак и надзор органа државне управе просвјете, науке, културе и спорта врши се припреме и израде нацрта и приједлога закона, уредаба, правилника, упутстава, одлука и рјешења у области из дјелокруга рада Министарства; давања мишљења на нацрте и приједлоге закона и других прописа из дјелокруга других органа државне управе, праћења промјена у законодавству Црне Горе и усклађивања прописа из дјелокруга рада Министарства с прописима из дјелокруга других органа државне управе; давања мишљења на нацрте уговора и споразума из дјелокруга рада Министарства другим организационим јединицама Министарства; припремања одговора и мишљења на обраћања и представке грађана у вези примјене прописа из дјелокруга рада Министарства; обавља послове признавања иностраних образовних исправа и изједначавања квалификација у основном, средњем општем и стручном образовању; вођења првостепеног и другостепеног управног поступка и доношења рјешења у складу са законом из надлежности Министарства, који нијесу у надлежности других организационих јединица, припремања изјашњења за заштитника имовинско-правних интереса у споровима пред надлежним судовима и органима и припреме иницијативе за покретање поступака код надлежних судова и органа ради заштите интереса Министарства; припремања одговора на тужбе у управним споровима; управног надзора над законитошћу рада васпитно-образовних установа и других органа државне управе из ове области, као и јавних установа које обављају јавна овлашћења из области просвјете; учествовања у поступку спровођења лиценцирања; пружања стручне помоћи у поступку израде општих аката и припремању рјешења о давању сагласности на статут и акт о унутрашњој организацији и систематизацији установа; хармонизације прописа из дјелокруга рада Министарства са прописима ЕУ; припремања уговора и споразума које Министарство закључује са другим правним и физичким лицима; пружања правне помоћи и давања правних мишљења министру, секретару и руководиоцима директората о одређеним правним питањима и прописима који не спадају у дјелокруг послова осталих директората, кадровски и организациони послови у вези са: остваривањем плана и програма рада Министарства; израдом приједлога годишњег плана рада Министарства и усаглашавањем извјештаја о раду унутрашњих организационих јединица Министарства; бригом о управљању кадровима и њиховим развојем; достављањем образаца за обавезно социјално осигурање М4, пријавом и одјавом за здравствено и пензијско осигурање; припремом приједлога планова и спровођењем поступка пријема у државну службу усклађујући распоред државних службеника и намјештеника с плановима рада Управе за кадрове. Врши послове: сарадње са Управом за кадрове, праћења и спровођења Плана интегритета, и поступака мобинга, послове посредника по Закону о забрани злостављања на раду, послове родне равноправности; учешћа у изради програма и планова обуке за Министарство; вођења личних досијеа службеника и намјештеника; вођења остале евиденције из радних односа, вођења евиденције о стамбеној проблематици; бриге о уредном и правилном коришћењу имовине и средстава за рад, опремању простора Министарства, возном парку и коришћењу возила, начину одржавања средстава и опреме; вођења евиденције о имовини коју користи Министарство; организовања помоћних и техничких послова, послова умножавања, писарнице; пријема и доставе поште, распоређивања аката, послова архивирања и чувања архивске грађе, одржавања простора, потребних за дјеловање и рад Министарства; врши послове надзора рада државних органа  управе из ресора просвјете, науке, културе и спорта у 14 органа државне управе и свих школа на територији Црне Горе. Директорат врши и друге послове из свог дјелокруга.

XIV.I Дирекција за стратегије, нормативно-правне послове и  хармонизацију прописа за просвјету, науку, културу и спорт

XIV.II Дирекција за кадровске и опште послове и надзор у области  заснивања радног односа у органима државне управе 

XIV.III Дирекција за надзор органа државне управе у области просвјете,       науке, културе и спорта

XIV.IV Дирекција за другостепени поступак у области спорта 

XIV.V Дирекција за кадровске и опште послове  на Цетињу

XV. Одјељење за информационо-комуникационе технологију, статистику и дигитализацију

У Одјељењу за информационо и комуникационе технологије, статистику и дигитализацију врше се послови: планирања, организовања и развоја информационе инфраструктуре; организовања и спровођења компјутеризације васпитно-образовних установа, као и информатички послови планирања, организовања и спровођења компјутеризације Министарства; праћења и извјештавања о реализацији MEIS пројекта на централном и локалном нивоу; администрације централне базе података и апликације; администрације система за учење на даљину; анализирања и праћења технолошког развоја у земљи и свијету и планирање и усклађивања технолошких развојноистраживачких пројеката и програма; спровођења статистичке обрада података и анализа; планирања, организовања и спровођења развоја ICT инфраструктуре у васпитно-образовним установама; планирања и прописивања критеријума за развој и одржавање корисничких апликација и база података и њихово документовање; пружања подршке у обављању електронског пословања Министарства; планирања, организације и реализације информисања и комуникације са корисницима у Министарству, са установама и појединцима из области образовања; развоја и одржавања интернет и јавних информационих сервиса; увтрђивања критеријума за набавку, распоређивање и коришћење информатичке опреме и лиценцираног софтвера; учешћа у планирању средстава у буџету за спровођење одређених акција; вођења евиденције расподјеле и коришћења рачунарске опреме, лиценцираног софтвера, потрошног информатичког материјала и резервних дјелова; администрирања корисника Министарства; одржавања сигурносних података; системског одржавања информатичких сервиса и организовања и администрирања хелпдеск службе за запослене у Министарству; стручног и информатичког планирања и утврђивања критеријума за развој и одржавање централне базе и других база података и документовање постојећих база и апликација; планирања развоја и одржавања интерних и других облика комуницирања и информисања и јавних информатичких сервиса; вођења адекватне евиденције; обезбјеђивања података за потребе припреме приједлога мјера за унапријеђење сегмената система образовања у Црној Гори. Одјељење врши и друге послове из свог дјелокруга.

XVI. Одјељење за сарадњу са цивилним сектором и слободан приступ инфромацијама

 У Одјељењу за сарадњу са цивилним сектором, слободан приступ информацијама и међуресорну сарадњу врше се послови комуникације са цивилним сектором; промовише транспарентост, партнерство, одговорност, међусобно информисање; омогућава учешће цивилног сектора у Радним групама Министарства, посебно радним групама за израду закона, акционих планова и стратегија; одговара свим заинтересованим лицима по захтјеву за слободан приступ информацијама, остварује комуникацију са свим осталим службама министарства ради достављања тражених информација; обавља комуникацију и сарадњу између ресора у оквиру Министарства, обавња комуникацију и сарадњу између реосра овог Министарства и осталих Министарстава у Влади. Одјељење врши и друге послове из свог дјелокруга. 

XVII. Кабинет министра/ке

У Кабинету министра/ке врше се стручни, организациони и административно-технички послови потребни за остваривање функције министра; давање података за вођење и ажурирање сајта; послове у вези са примањем и просљеђивањем поште за министра; обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности министра, протоколарни послови, протоколарни послови у вези са додјелом награда, административни послови у вези са представкама и притужбама грађана, вођења евиденције о поклонима у складу са Законом о спрјечавању сукоба интереса; послови лектуре и преводилачки послови за министра и друге организационе јединице, и други одговарајући послови.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?