Plan integriteta Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore

Objavljeno: 01.03.2021. 12:11 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima.

Priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine organa vlasti da odredi menadžera integriteta i članove radne grupe.

Plan integriteta se može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, a organ svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Organi vlasti su u obavezi da Agenciji za sprječavanje korupcije do 15. aprila tekuće godine dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu.

Na osnovu planova integriteta i izvještaja, Agencija sačinjava izvještaj o donošenju i sprovođenju planova integriteta u organima vlasti, koji je sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije.

Izvor: https://www.antikorupcija.me/me/integritet/integritetu/

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?