Podrška uspostavljanju transparentne i efikasne javne uprave

Projekat je započet u maju 2018. godine i završava se u oktobru 2021. godine.

Cilj projekta je podrška implementaciji  Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. na lokalnom nivou i unapređenje jedinstvenog informacionog sistema za razmjenu podataka između državnih registara.

Projektne aktivnosti su do sada rezultirale:

  • Uspostavljanjem sistema za elektronsko testiranje kandidata na lokalnom nivou;
  • Izradom web aplikacije putem koje se iz Centralnog registra obveznika i osiguranika dobija direktan uvid u broj zaposlenih na lokalnom nivou;
  • Povezivanjem 12 registara (Centralni registar stanovništva, centralni registar privrednih subjekata, Centralni registar poreskih obaveznika, registar zaposlenih/osiguranika, registar obrazovanja, registar kaznene evidencije, registar nepokretnosti, registar fonda zdravstva, registar penzionog osiguranja, registar socijalnog rada i staranja);
  • Povezivanjem preko 20 organa državne uprave koji koriste i pružaju usluge, razvojem novih eUsluge (online upis djece u vrtiće, osnovne i srednje škole i online registracija preduzeća);
  • Poboljšanjem kvaliteta administrativnih podataka u MONSTAT-u skladu sa statističkim standardima EU i najboljom evropskom praksom, analizom pravnog okvira;
  • Identifikovanjem mogućih nedostataka i prepreka za interoperabilnost podataka i povezivanje i korišćenje jedinstvenog informacionog sistema za razvoj podataka;
  • Istraživanjem o potrebama građana i preduzeća za određenim eUslugama.

Planirano je razvijanje još četiri elektronske usluge, kontinuirana podrška organima državne uprave  u uspostavljanju novih registara i njihovom povezivanju, jačanje kapaciteta Ministarstva javne uprave i drugih organa uprave za administraciju i održavanje kapaciteta jedinstvenog informacionog sistema za razmjenu podataka, poboljšanje funkcionalnosti ovog sistema za potrebe efikasnijeg praćenja i administracije procesa razmjene podatka, te razvoj instrumenata za mjerenje nivoa zadovoljstva građana pruženim uslugama i rangiranje institucija koje pružaju usluge građanima putem sa jedinstvenog informacionog sistema za razmjenu podataka.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?