Poziv na javnu raspravu o nacrtu koncesionog akta „Ristova Ponta“, Opština Ulcinj

Objavljeno: 19.11.2021. 09:43 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sledeći nacrt koncesionog akta:

  • Koncesioni akt o mineralnoj sirovini tehničko – građevinskog kamena ležišta „Ristova Ponta“, Opština Ulcinj.

Ovim putem Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrte predmetnih koncesionih akata dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46 ili e-mail: primjedbe.koncesije@mki.gov.me

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti kako bi se nacrt predmetnog koncesionog akta unaprijedio prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore.

Usled aktuelne epidemiološke situacije u zemlji, cijenimo opravdanim da javna rasprava nema organizovan okrugli sto.

Javna rasprava će trajati u periodu od 19.11.2021. godine do 06.12.2021. godine.

Nacrt koncesionog akta, kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?