Predlaganje predstavnika NVO u Radnom tijelu

Objavljeno: 30.11.2021. 09:45 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, 41/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV 

za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u

Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija

   Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti visokog obrazovanja.

Broj predstavnika NVO u Radnom tijelu: 1

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnom tijelu.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog kandidata.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Radnom tijelu:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo;

da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u oblasti;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnom tijelu:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava Radno tijelo;

da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
  • fotokopija statuta nevladine organizacije;
  • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezan za unaprjeđenje stanja u oblasti otvaranja podataka, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
  • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
  • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
  • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;
  • biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;
  • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti obrazovanja (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
  • izjava predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
  • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga:

- putem pošte, Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ul. Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica

Sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija ili elektronski na e-mail adresu: kabinet@mpnks.gov.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za visoko obrazovanje - Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Predlog kandidata za člana Radnog tijela biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove.


Uz tu listu, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove ili su predložile predstavnika nevladine organizacije koji ne ispunjava kriterijume propisane ovim pozivom.

Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta aktom o obrazovanju Radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnom tijelu vrši ministarka.  

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 30.11.2021.
Rok za prijavu: 15.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?