Primjedbe na dodatak zapisniku o izvšenom vanrednom inspekcijskom pregledu za v.d. direktora dr Marka Begovića

Uvaženi g. Radovanoviću,

U skladu sa članom 65 stav 3 Zakona o upravnom postupku  ("Službeni list Crne Gore" br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17) i članom 22 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 039/03 i Sl. List CG", br. 076/09, 057/11, 018/14, 011/15 i 052/16), dostavljamo primjedbe na Dodatak Zapisniku o izvšenom vanrednom inspekcijskom pregledu br. UPIN09-700/21-464/7 od 11.01.2022. godine u pogledu tačnosti utvrđenog činjeničnog stanja.

Naime, Zapisnikom o izvšenom vanrednom inspekcijskom pregledu br. UPIN09-700/21-464/4 od 12.11.2021. godine, upravni inspektor je, pozivajući se na Potvrdu br. 51/17 od 14.02.2017. god. ustvrdio da dr Marko Begović ima potrebno radno iskustvo za starješinu organa uprave, te da nema nepravilnosti u postupku određivanja dr Marka Begovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade. Dalje, u Dodatku zapisniku br. UPIN09-700/21-464/7 od 11.01.2022. god. konstatovano je da je na dan izdavanja Potvrde br. 51/17 od 14.02.2017. god. imenovani imao manje od 5 godina radnog iskustva sa VII/1 nivoom kvalifikacije obrazovanja.

Primjedba: Obzirom da je dr Marko Begović stekao VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja dana 09.07.2012.godine, te da mu je Diploma br. 13/171 izdata na dan 11.11.2013. godine, što je i konstatovano u Dodatku Zapisniku, te da je dr Begović, za vrijeme angažovanja u Upravi za sport i mlade, odnosno Ministarstvu sporta, raspolagao potrebnim nivoom kvalifikacije obrazovanja VII/1, to ostaje nejasno kako je upravni inpsektor ustvrdio da imenovani ima manje od 5 godina radnog iskustva sa VII/1 nivoom kvalifikacije obrazovanja. 

Dalje, upravni inspektor je konstatovao da se potvrda o radnom angažmanu na Teniskoj akademiji „Hellas“, Kraljevina Švedska, ne može uvažiti kao dokaz jer ne sadrži bitne elemente na osnovu kojih bi se na pouzdan način utvrdilo da je dr Marko Begović sticao neophodno radno iskustvo.

Primjedba: U vezi sa navedenim, u prilogu ovog akta dostavljamo dokaze kojim se potvrđuje da je Marko Begović obavljao poslove rukovođenja (sportski direktor) na Teniskoj akademiji „Hellas“, Kraljevina Švedska, u trajanju od najmanje tri godine (potvrda u prilogu). Takođe, dostavljamo i  potvrdu da je g. Begović 2012. godine izabran za člana Upravnog odbora EPAS-a (Prošireni parcijalni sporazum o sportu, Savjet Evrope) sa kojim je imao dugogodišnju saradnju. Iz navedenog, zaključuje se da imenovani ima više od tri godine na poslovima rukovođenja i više od pet godina radnog iskustva na drugim poslovima.

Dodatno, kako ste konstatovali, imenovani je bio zaposlen u privrednom društvu „Pro Log CG „ d.o.o. ali ustupljen na određeno vrijeme Upravi za mlade i sport, pri čemu ste doveli u pitanje zakonitost zasnivanja radnog odnosa dr Begovića u organu državne uprave, u smislu Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Primjedba: Podsjećamo da, shodno članu 52 Zakona o radu “ustupanje zaposlenih za privremeno obavljanje poslova kod drugog poslodavca može da vrši agencija za privremeno ustupanje zaposlenih”.  Agencija je poslodavac koji zaključuje ugovor o radu sa zaposlenim, da bi ga ustupila korisniku za rad na određeno vrijeme. Ustupljeni zaposleni, prema Zakonu o radu, je zaposleni koji je potpisao ugovor o radu sa Agencijom radi ustupanja korisniku. Članom 52  Zakona o radu propisano je da akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije ne sadrži radna mjesta za ustupljene zaposlene. Članom 55 Zakona o radu propisano je da prava iz rada i po osnovu rada zaposleni ostvaruje kod Agencije. Shodno navedenom, a imajući u vidu da je zaposleni radni odnos kod Agencije zasnovao shodno odredbama Zakona o radu, nema mjesta primjeni odredbi članova 38-52 Zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se propisuje način popunjavanja radnih mjesta ukoliko je, između ostalog,  radno mjesto utvrđeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji što nije slučaj kada je u pitanju angažovanje Marka Begovića kao zaposlenog kod Agencije, a ustupljenog Upravi za mlade i sport, odnosno Ministarstvu sporta.

Upravni inspektor je, između ostalog, ukazao i na činjenicu da dr Begović, istovremeno sa vršenjem funkcije v.d. direktora Uprave za sport i mlade, ima još dva radna odnosa, i to na Fakultetu za sport u Beogradu i na Američkom univerzitetu u Emiratima (AUE).

Primjedba: Činjenica da je dr Begović angažovan na Fakultetu za sport u Beogradu i na Američkom univerzitetu u Emiratima (AUE) govori u prilog stručnosti, nezavisnosti i profesionalnosti u radu imenovanog, te uopšte nije relevantno za predmet inspekcijskog nadzora koji je završen prije dva mjeseca, a gdje je konstatovano da nema nepravilnosti u postupku određivanja Marka Begovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade.

Takođe, ostaje nejasno na koji način je upravni inspektor naknadno ustvrdio nove činjenice iz dostavljene dokumentacije i izvršio dopunu činjeničnog stanja, i to u vremenskoj diskrapanci od dva mjeseca nakon donošenja Zapisnika br. UPIN09-700/21-464/4 od 12.11.2021. godine u kojem je konstatovano da nema nepravilnosti u postupku određivanja Marka Begovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade.

                                                                  

                              v.d. D I R E K T O R A

                                  dr Marko Begović

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?