prof. dr Zdravko Krivokapić

Predsjednik Vlade Crne Gore

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijeraPublikacije

Prof. dr Zdravko Krivokapić rođen je 2. septembra 1958. godine, u Nikšiću. Oženjen je Jasminkom Krivokapić i otac je petoro djece.

Obrazovanje

Diplomirao je 1981. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Proizvodno mašinstvo, kao prvi diplomac generacije.

Za školsku 1980/81. godinu, kao najbolji student Mašinskog fakulteta, dobitnik je studentske nagrade „19. decembar“.

Na postdiplomske studije upisao se 1983. godine na smjer Proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu. Magistarski rad pod nazivom „Planiranje i upravljanje zalihama rezervnih dijelova“ javno je odbranio 1989. godine.

Doktorirao je 1993. godine na Mašinskom fakultetu u Podgorici. Tema disertacije je „Prilog automatskog projektovanja tehnološkog postupka obrade rezanjem posredstvom ekspert-sistema“. U periodu izrade diseratcije boravio je kao gost istraživač na Institut fuer Recneranwendung in Planung und Konstruktion Universitaet Fridricana (TH) Karlsruhe, kao Stipendista DAAD fondacije kod prof. dr. inž. H. Grabovskog (Grabowski).

Karijera

 • Redovni je profesor Mašinskog fakulteta u Podgorici.
 • Pripravnički staž odrađuje u Željezari „Boris Kidrič“ u Nikšiću tokom 1982. godine.
 • Za asistenta pripravnika na Katedri za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Podgorici izabran je 1983. godine.
 • U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu izabran je 1994. godine.
 • Za vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore u Podgorici izabran je 1999. godine. Redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici postao je 2004. godine, kada je izabran na predmetima Informatika i Sistem menadžmenta kvalitetom.
 • Predsjednik je organizacionog i član programskog odbora savjetovanja SQM i međunarodne konferencije ICQME. Editor je internacionalnog časopisa International Journal for Quality Reserch, indeksiranog u SCOPUS bazi, koji izlazi od 2007. godine. Član je programskog odbora četiri časopisa i 13 međunarodnih konferencija.
 • Od 1996. godine je rukovodilac Centra za kvalitet, koji je ujedno i prva sertifikovana organizaciona cjelina u okviru Univerziteta Crne Gore (ISO 9001).
 • Od 26.06.2003. do 21.05.2006. godine bio je član kolegijalnog organa Akreditacionog tijela Srbije i Crne Gore.
 • Od avgusta 2007. do 2016. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore.
 • U periodu od 2015. do 2017. bio je rukovodilac Centra za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore.
 • Na sjednici Skupštine Crne Gore, 4. decembra 2020. godine izabran je za predsjednika Vlade Crne Gore.

Publikacije

U okviru naučno-istraživačke djelatnosti objavio je više od 250 radova u međunarodnim časopisima, domaćim časopisima, međunarodnim konferencijama i domaćim konferencijama.

Autor je 16 knjiga i 13 skripti. Realizovao je 14 naučno-istraživačkih projekata i 22 stručna projekta.

Kao rukovodilac je realizovao 8 naučno-istraživačkih projekata i 17 stručnih projekata.