Program rada Vlade Crne Gore

Objavljeno: 12.05.2021. 13:34
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada donosi srednjoročni i godišnji program rada. Srednjoročni program rada Vlade donosi se za period do četiri godine. Polazne osnove za pripremu srednjoročnog programa rada Vlade su program predsjednika Vlade koji je prihvatila Skupština, mjere ekonomske politike za srednjoročni period i obaveze koje proizilaze iz zakona, strateških dokumenata i procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Godišnji program rada Vlade donosi se do kraja tekuće godine za narednu godinu. Polazne osnove za pripremu godišnjeg programa rada Vlade su srednjoročni program rada Vlade i mjere ekonomske politike za tekuću godinu.

Godišnjim programom rada Vlade utvrđuju se osnovni zadaci, nosioci tih zadataka i rokovi za njihovo izvršenje. Godišnji program rada Vlade sastoji se od tematskog i normativnog dijela.

Nacrt srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade priprema Generalni sekretarijat Vlade, na osnovu predloga ministarstava. Nacrt srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade dostavlja se komisijama radi razmatranja u okviru njihovog djelokruga. Na osnovu predloga i sugestija komisija, Generalni sekretarijat Vlade priprema predlog srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade. Srednjoročni i godišnji program rada Vlade dostavlja se Skupštini i objavljuje na web portalu Vlade.

Realizaciju srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade prati Generalni sekretarijat Vlade i priprema izvještaje o njihovoj realizaciji koje dostavlja Vladi. Vlada razmatra izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada Vlade kvartalno, na prvoj sjednici nakon isteka kvartala. Ako ministarstvo nije u mogućnosti da u utvrđenom roku izvrši obaveze iz godišnjeg ili srednjoročnog programa rada Vlade, dužno je da blagovremeno obavijesti Vladu o razlozima zbog kojih te obaveze ne može izvršiti i predloži novi rok za realizaciju obaveze. Vlada će razmotriti obavještenje i zauzeti stav o njemu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?