Zašto je važan slobodan pristup informacijama?

Sadržaj:
Zašto je važan slobodan pristup informacijama?Kako se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama?Kako se može podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama?Šta treba da sadrži zahtjev za slobodan pristup informacijama?

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja.

Pored toga što je pravo na pristup informacijama temeljno ljudsko pravo i sredstvo za ostvarivanje drugih ljudskih prava, ono treba da služi građanima, institucijama, civilnom sektoru i da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije.

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, imate pravo da, u skladu sa zakonom, pitate i da tražite informacije o tome na koji način se sprovode javne politike i kako se troši novac poreskih obveznika, jer uprava postoji zbog Vas.

Na ovaj način se ostvaruje osnovna kontrolna funkcija rada javne uprave, ali i neophodna interakcija između građana i uprave.

Zašto je važan slobodan pristup informacijama?

Svi procesi koji se dešavaju unutar javne uprave treba da budu transparentni, bliski i vidljivi građanima.

Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od javne uprave zahtijevate informacije od javnog značaja, bez obaveze da navodite razloge i obrazlažete razloge traženja informacija.

Ovo pravo Vam otvara put da bez posrednika, stvarno i odgovorno učestvujete u vršenju javnih poslova i u procesu donošenja odluka.

U tom lancu komunikacije i interakcije, slobodan pristup informacijama ne treba da bude institut zloupotrebe, već alat koji ćemo svi koristiti na primjeren i odgovoran način.

Kako se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija u posjedu organa javne uprave ostvaruje se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Kako se može podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama?

Zahtjev za slobodan pristup informacijama može se pokrenuti usmenim ili pismenim zahtjevom:

  • neposredno, u pisarnici (kancelarija broj 7, prizemlje),
  • putem pošte, na adresu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, ul. Karađorđeva bb, Podgorica,
  • elektronskim putem, na e-mail: spi@gsv.gov.me
  • na faks broj +382 20 482 915.

Šta treba da sadrži zahtjev za slobodan pristup informacijama?

U zahtjevu je neophodno navesti:

  • osnovne podatke o traženom dokumentu (naziv dokumenta, orjentaciono vrijeme u kojem je dokument nastao, organ ili tijelo koje je stvaralac dokumenta, itd), 
  • način na koji se želi ostvariti pristup informaciji,
  • podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv organizacije i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika,
  • podnosilac zahtjeva može navesti i druge podatke koji mogu biti od značaja za pristup traženoj informaciji.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?