Nacrt Prostornog plana Crne Gore i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu


Javna rasprava o Nacrtu PPCG01 - Topografska podloga

02 - Administrativna podjela i položaj u okruženju

03 - 01 - Hipsometrijska karta

03 - 02 - Nagib terena

03 - 03a - Ekspozicije terena

03 - 03b - Ekspozicije terena

03 - 05 - Mineralne sirovine

03 - 06a - Hidrogeološke karakteristike

03 - 06b - Hidrogeološke karakteristike

03 - 07 - Pedološke karakteristike

03 - 08a - Seizmološke karakteristike

03 - 08b - Seizmološke karakteristike

03 - 09a - Klimatske karakteristike Snijeg

03 - 09b - Klimatske karakteristike Tmax

03 - 09c - Klimatske karakteristikeTmin

03 - 09d - Klimati

03 - 10 - Šume

03 - 11 - Regionalizacija predjela

04 - Postojeća mreža naselja

05 - Postojeća namjena i korišćenje prostora

06 - Namjena mora

07 - 01 - Infrastruktura - Saobraćaj

07 - 02a - Infrastruktura - Elektroenergetike

07 - 02b - Infrastruktura - Elektroenergetika 35KV

07 - 03 - Infrastruktura - Elektrokomunikaciona

07 - 04 - Infrastruktura - Hidrotehnika

08 - Zaštita prirodne kultrune baštine

09 - Zaštita kultrune baštine

10 - Plan namjene površina kopna

11 - Plan namjene mora

12 - Mreža naselja i razvoj funkcija

13 - Planske zona i razvojni koridori

14 - Ograničenja i potencijalni konflikti

15 - Stanoviništvo i mreža naselja

16 - Urbanizacija

17 - Upravljanje otpadom

SK1 - Mreža naselja, saobraćajnih tokova i infrastrukturnih sistema

SK2 - Planirana namjena površina i zaštita prostora

SK3 - Struktura prostornog razvoja Crne Gore

Tekst - Analiza postojećeg stanja

Tekst - Planski dio

SPU Nacrt PPCG

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?