Reforma zdravstvenog sistema

Država vodi računa o kapacitetima kojima se zadovoljavaju potrebe za zdravstvenim uslugama i čine dostupnim usluge građanima, u skladu sa finansijskim mogućnostima. U osnovi svega toga je dobro planiranje. Proces planiranja uključuje udio menadžerskih struktura zdravstvenih ustanova, a savremena organizacija zdravstvenog sistema podrazumijeva njihovu određenu autonomiju.

Reformski proces na svim nivoima zdravstvene zaštite, koji je u toku, zahtijeva jačanje menadžerskih kapaciteta, kao dio punog osposobljavanja upravljačkih struktura zdravstvenih institucija. Sistem autonomije je prepoznao donošenje velikog broja zakonskih i podzakonskih akata, a proces sprovođenja sveobuhvatnih promjena u zdravstvenom sistemu i potreba dobrog planiranja je nametnuo da kroz implementaciju tih zakona, a u skladu sa politikom održivog razvoja, učinimo zdravstveni sistem po mjeri građana, a nas, kao sprovodioce ukupne politike, prepoznamo kao  »dobre domaćine«, što je jedan od zahtjeva reforme.

Reformom na svim nivoima zdravstvene zaštite, koju smo precizno i detaljno osmislili cilj nam je razvoj kvalitetne i dostupne javne zdravstvene zaštite, koja se temelji na univerzalnosti, solidarnosti, jednakosti, pravednom finansiranju i sigurnosti zdravstvene zaštite. Kako bismo poboljšali zdravlje i dobrobit stanovništva i smanjili zdravstvene nejednakosti, donosimo i sprovodimo mjere za jačanje i zaštitu zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje zdravstvene pismenosti građana Crne Gore. Nastojimo da povećamo kapacitete zdravstvenih djelatnosti u skladu s potrebama stanovništva, a time i boljem pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti za sve i boljim uslovima rada zdravstvenih radnika. Takođe, nastojimo da obezbijedimo financijsku održivost zdravstvenog osiguranja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?