Organizacija zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita građanima u Crnoj Gori pruža se na tri nivoa i to:  

  • primarnom (domovi zdravlja),
  • sekundarnom (opšte i specijalne bolnice) i
  • tercijarnom (Klinički centar Crne Gore).

Nivo primarne zdravstvene zaštite, koji bi trebalo da obezbijedi 80-85% potreba za zdravstvenom zaštitom. Nosilac primarne zdravstvene zaštite je izabrani doktor u ambulanti, odnosno timovi izabranih doktora.

Organizaciono, Dom zdravlja ima tri osnovne cjeline: 

- Ambulantu izabranog doktora, odnosno timove izabranih doktora (izabranog doktora pedijatra, izabranog doktora za odrasle i izabranog doktora ginekologa); 

- Centre za podršku izabranim doktorima koji su organizovani na lokalnom i regionalnom nivou za: plućne bolesti i TBC, dijagnostiku, mentalno zdravlje, djecu sa posebnim potrebama, prevenciju i sl.; 

- Jedinice za: patronažu, fizikalnu terapiju primarnog nivoa i sanitetski prevoz.

Nivo sekundarne zdravstvene zaštite obezbjeđuje se preko specijalističkih ambulanti i bolničkih odjeljenja, kao i tercijarni nivo zdravstvene zaštite uz razvijanje  subspecijalističkih ambulanti. 

Primarna zdravstvena zaštita je prioritet u razvoju zdravstvenog sistema, a u okviru nje promocija zdravih stilova života i preventivna zdravstvena zaštita. Organizaciono, Dom zdravlja je ustanova koja je preko ambulanti izabranog doktora, odnosno timova izabranih doktora medicine i centara i jedinica za podršku izabranim doktorima nosilac primarne zdravstvene zaštite.  

Zdravstvena zaštita na sekundarnom i tercijarnom nivou se ostvaruje u opštim i specijalnim bilnicama i KCCG, kroz ambulantnu specijalističko-konsultativnu i konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i kroz bolničko liječenje na odjeljenjima i kroz dnevni tretman pacijenata (dnevna bolnica).  

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?