Izabrani doktor

Izabrani tim doktora (specijalista porodične medicine, doktor medicine, pedijatar, specijalista opšte ili urgentne medicine, internista ili specijalista medicine rada) pružaju građanima zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou i to:

 • Izabrani doktor pedijatar;
 • Izabrani doktor ginekolog;
 • Izabrani doktor stomatolog.

Izabrani tim ili izabrani doktor pruža zdravstvenu zaštitu u ambulanti, u okviru Doma zdravlja.

 • Osigurana lica do 15 godina života vrše izbog izabranog doktora za djecu - pedijatra.
 • Osigurana lica preko 15 godina vrše izbor izabranog doktora za odrasle.
 • Osiguranik ženskog pola, pored izabranog doktora za odrasle, odnosno za djecu, ima pravo i na izbor izabranog doktora za žene - ginekologa.
 • Osiguranik do navršenih 18 godina života i stariji od 65 godina ima pravo na zdravstvenu zaštitu i kod izabranog stomatologa.

Podršku izabranom timu ili izabranom doktoru pružaju centri za podršku (Centar za dijagnostiku, Centar za prevenciju, Jedinica za patronažu i sanitetski prevoz, Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, Centar za mentalno zdravlje, Centar za djecu sa posebnim potrebama, Dnevni centar i Jedinice za fizikalnu terapiju primarnog nivoa).

Ovlašćenja izabranog tima ili izabranog doktora

 • Da utvrdi privremenu spriječenost za rad;
 • Propisuje terapiju;
 • Određuje potrebu za liječenjem na sekundarnom i tercijarnom nivou;
 • Upućuje osiguranike na sekundarni i tercijarni nivo, nakon kompletne obrade osiguranika u okviru obima usluga iz svoje djelatnosti utvrđenih posebnim propisom;
 • Izdaje putni nalog u vezi korišćenja zdravstvene zaštite;
 • Određuje potrebu za kućnim liječenjem, njegom i sanitetskim prevozom;
 • Propisuje medicinska pomagala za kućno liječenje;
 • Upućuje osiguranika na ljekarske i invalidske komisije;
 • Izdaje uput za rehabilitaciju;
 • Prikuplja i čuva medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju, bolestima i liječenju osiguranika, bez obzira gdje se to lice liječilo.

Izabrani doktor, po potrebi upućuje osigurano lice doktoru specijalisti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu na sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou, radi pregleda, liječenja, dijagnostike, davanja odgovarajućeg mišljenja i uputstva za dalje liječenje na primarnom nivou.

Postupak i način ostvarivanja zdravstvene zaštite (izdavanje uputa, potvrde o potrebi putovanja, pratioca za vrijeme putovanja i bolničkog lliječenja, davanje predloga za prevoz sanitetskim vozilom i dr.) propisan je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Sl. list CG br. 012/18) pristup zdravstvenoj zaštiti. Cilj nam je održati i ojačati zdravstveni sustav koji pacijenta stavlja u prvi plan.

Spisak izabranih doktora objavljuje se na vidnom mjestu u zdravstvenom ustanovi i organizacionim jedinicama Fonda. Izbor doktora vrši se popunjavanjem i potpisivanjem Izjave o izboru-promjeni izabranog doktora.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?