Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izabrani doktor

Izabrani tim doktora (specijalista porodične medicine, doktor medicine, pedijatar, specijalista opšte ili urgentne medicine, internista ili specijalista medicine rada) pružaju građanima zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou i to:

 • Izabrani doktor pedijatar;
 • Izabrani doktor ginekolog;
 • Izabrani doktor stomatolog.

Izabrani tim ili izabrani doktor pruža zdravstvenu zaštitu u ambulanti, u okviru Doma zdravlja.

 • Osigurana lica do 15 godina života vrše izbog izabranog doktora za djecu - pedijatra.
 • Osigurana lica preko 15 godina vrše izbor izabranog doktora za odrasle.
 • Osiguranik ženskog pola, pored izabranog doktora za odrasle, odnosno za djecu, ima pravo i na izbor izabranog doktora za žene - ginekologa.
 • Osiguranik do navršenih 18 godina života i stariji od 65 godina ima pravo na zdravstvenu zaštitu i kod izabranog stomatologa.

Podršku izabranom timu ili izabranom doktoru pružaju centri za podršku (Centar za dijagnostiku, Centar za prevenciju, Jedinica za patronažu i sanitetski prevoz, Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, Centar za mentalno zdravlje, Centar za djecu sa posebnim potrebama, Dnevni centar i Jedinice za fizikalnu terapiju primarnog nivoa).

Ovlašćenja izabranog tima ili izabranog doktora

 • Da utvrdi privremenu spriječenost za rad;
 • Propisuje terapiju;
 • Određuje potrebu za liječenjem na sekundarnom i tercijarnom nivou;
 • Upućuje osiguranike na sekundarni i tercijarni nivo, nakon kompletne obrade osiguranika u okviru obima usluga iz svoje djelatnosti utvrđenih posebnim propisom;
 • Izdaje putni nalog u vezi korišćenja zdravstvene zaštite;
 • Određuje potrebu za kućnim liječenjem, njegom i sanitetskim prevozom;
 • Propisuje medicinska pomagala za kućno liječenje;
 • Upućuje osiguranika na ljekarske i invalidske komisije;
 • Izdaje uput za rehabilitaciju;
 • Prikuplja i čuva medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju, bolestima i liječenju osiguranika, bez obzira gdje se to lice liječilo.

Izabrani doktor, po potrebi upućuje osigurano lice doktoru specijalisti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu na sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou, radi pregleda, liječenja, dijagnostike, davanja odgovarajućeg mišljenja i uputstva za dalje liječenje na primarnom nivou.

Postupak i način ostvarivanja zdravstvene zaštite (izdavanje uputa, potvrde o potrebi putovanja, pratioca za vrijeme putovanja i bolničkog lliječenja, davanje predloga za prevoz sanitetskim vozilom i dr.) propisan je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Sl. list CG br. 012/18) pristup zdravstvenoj zaštiti. Cilj nam je održati i ojačati zdravstveni sustav koji pacijenta stavlja u prvi plan.

Spisak izabranih doktora objavljuje se na vidnom mjestu u zdravstvenom ustanovi i organizacionim jedinicama Fonda. Izbor doktora vrši se popunjavanjem i potpisivanjem Izjave o izboru-promjeni izabranog doktora.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?