Zdravstvena zaštita posebno osjetljivih i ugroženih grupa stanovništva

Različite populacione grupe i kategorije stanovništva imaju svoje specifične zdravstvene potrebe koje se ostvaruju na poseban način. Populacione grupe sa specifičnim zdravstvenim potrebama u odnosu na životnu dob, pol, radni status, invalidnost i socijalni status su: odojčad, predškolska i školska djeca, mladi, stari, žene reproduktivne dobi, radno aktivno stanovništvo, osobe sa invaliditetom i socijalno ugrožene i marginalizovane grupe.

Osnovni ciljevi zdravstvene zaštite posebno osjetljivih i ugroženih grupa stanovništva su:

  • unapređenje zdravlja žena reproduktivne dobi,
  • unapređenje zdravlja odojčadi, predškolske, školske djece i omladine,
  • unapređenje i očuvanje zdravlja starih,
  • unapređenje i očuvanje zdravlja osoba sa invaliditetom,
  • unapređenje i očuvanje zdravlja socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa stanovništva,
  • unapređenje i očuvanje zdravlja zaposlenih.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?