Saopštenje sa 1. sjednice 44. Vlade Crne Gore

Objavljeno: 31.10.2023. 16:41 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Novoizabrana 44. Vlada Crne Gore održala je danas konstitutivnu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik mr Milojko Spajić. Na sjednici su formirana stalna radna tijela, dogovoren metod rada i precizirani koraci za ispunjavanje normativnih i administrativno-tehničkih uslova kako bi Vlada od naredne sjednice mogla funkcionisati u punom kapacitetu. Takođe, izvršena su i neophodna imenovanja u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade.

Za generalnog sekretara Vlade imenovan je mr Dragoljub Nikolić, za šefa Kabineta predsjednika Vlade Branko Krvavac, a za zamjenicu šefa Kabineta Tanja Musterović.

Imenovana je savjetnica predsjednika Vlade za ekonomsku politiku Milena Milović, dok je za savjetnicu potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove imenovana Sandra Radević.

Formirane su:

  • Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, kojom će rukovoditi mr Momo Koprivica, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, dok će njegov zamjenik biti Andrej Milović, ministar pravde,
  • Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem, kojom će rukovoditi Nik Gjeloshaj, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, dok će njegov zamjenik biti Novica Vuković, ministar finansija,
  • Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, na čelu sa dr Srđanom Pavićevićem, potpredsjednikom Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu i zamjenikom mr Marashem Dukajem, ministrom javne uprave,
  • Komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, na čelu sa Novicom Vukovićem, ministrom finansija i zamjenicom Naidom Nišić, ministarkom rada i socijalnog staranja.

Predsjednik Vlade je zadužio potpredsjednika za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove mr Aleksu Bečića da koordinira sprovođenje politike u oblasti bezbjednosti, a potpredsjednika dr Srđana Pavićevića da koordinira aktivnosti na unapređenju saradnje sa Republikom Italijom, a koja se odnosi na oblast rada, obrazovanja, zdravstva i socijale.

Na sjednici je za predsjednika Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovan Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Takođe, donijeto je Rješenje o imenovanju mr Milojka Spajića za predsjednika Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koje će brojiti još osam članova.

Vlada je na današnjoj sjednici konstatovala i prestanak mandata generalnom sekretaru 43. Vlade i njegovom zamjeniku, kao i šefu Kabineta predsjednika Vlade, njegovom zamjeniku i savjetnicima, te savjetnicima potpredsjednika 43. Vlade. Takođe, konstatovan je prestanak mandata pomoćniku sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo mr DragoljubNikoliću, na lični zahtjev.

Donijeta je Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave. Nakon uspostavljanja 44. Vlade, stvorila se potreba za novom organizacijom državne uprave. Tako se ovom uredbom utvrđuje organizacija sa 19 ministarstava i 25 organa uprave.

Vlada je donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare. U skladu sa Zakonom o državnoj upravi koji propisuje da ministarstva mogu imati najviše tri državna sekretara, ovom Odlukom se otvara mogućnost da pet ministarstva mogu imati po jednog državnog sekretara, osam ministarstava mogu imati po dva državna sekretara, a šest ministarstava može imati po tri državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra.

Donijeta je Uredba o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore. Uredbom je definisano da Kabinet predsjednika Vlade vrši savjetodavne, analitičke, stručne i druge poslove za potrebe predsjednika Vlade. Poslovi iz nadležnosti Kabineta se obavljaju u okviru unutrašnjih organizacionih cjelina – kancelarija, službi i drugih jedinica. Radi vršenja poslova u vezi sa komunikacijom sa građanima, postupanjem po njihovim predstavkama i pritužbama, kao i postupanjem po zahtjevima i molbama građana za pomoć, u Kabinetu predsjednika Vlade obrazuje se Kancelarija za komunikaciju sa građanima.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa. Izmjenom Uredbe je propisano da će se popis sprovesti od 30. novembra do 15. decembra 2023. godine. Razlog za donošenje ove Uredbe je odlaganje sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova kako bi se stvorili uslovi da ova značajna društvena aktivnost dobije apsolutni legitimitet kroz dodatno unapređenje transparentnosti i inkluzivnosti, a naročito u dijelu uspostavljanja specijalnog softvera koji bi omogućio da svaki građanin izvrši kontrolu svojih podataka, čime bi se onemogućile eventualne zloupotrebe i navodna neobjektivnost popisivača prilikom sprovođenja popisa. Krajnji cilj ove izmjene je dobijanje blagovremenih i potpunih statističkih podataka.

Utvrđen je i Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na Ministarskoj konferenciji, Berlin, SR Njemačka, 2. novembar 2023. godine.

1. sjednica Vlade Crne Gore

-
1.Usmeno obraćanje predsjednika Vlade Zaključci
2.Predlozi za imenovanja i razrješenja Materijal Zaključci
3.Predlog uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare Materijal Zaključci
5.Predlog uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
6.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa Materijal Zaključci
7.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na Ministarskoj konferenciji, Berlin, SR Njemačka, 2. novembar 2023. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?