Saopštenje sa 10. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 29.12.2023. 17:52 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 10. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju sa Izvještajem s javne rasprave. Predlogom se uvode novi subjekti nadzora, čime se stvaraju uslovi za obavljanje djelatnosti osiguranja od strane postojećih pravnih lica, kao i uvođenje nove kategorije subjekata nadzora – preduzetnika-posrednika u osiguranju, po uglegu na postojeće zakonsko rješenje koje se odnosi na preduzetnika-zastupnika u osiguranju. Na ovaj način omogućavaju se uslovi za dalji razvoj djelatnosti osiguranja kroz uvođenje novih kanala prodaje, čime se postiže veća dostupnost proizvoda osiguranja, edukacija i zapošljavanje većeg broja lica na tržištu osiguranja. U raspravi je naglašeno da će primjena predloženih izmjena pozitivno uticati na osiguravače, osiguranike i treća lica, te da će omogućiti adekvatnije interno funkcionisanje i unutrašnju organizaciju koje treba da budu osnov za zakonito obavljanje djelatnosti. Nove odredbe će, pored ostalog, omogućiti i dodatne vidove poslova za zastupnike i posrednike, što će umanjiti barijere u njihovom poslovanju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih dionica. Sporazumom, koji je potpisan u Kranju 5. jula 2021. godine, su definisani osnovni principi saradnje strana potpisnica u vezi sa zajedničkim nastupom prema potencijalnim zainteresovanim partnerima (finansijerima), u cilju uspješne realizacije datog projekta i u što kraćem roku, kako bi se doprinijelo unapređenju saobraćajne povezanosti između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, i iskoristile mogućnosti koje pruža Ekonomski i investicioni plan Evropske komisije za Zapadni Balkan. Za finansiranje ovog projekta, prema preliminarnim procjenama potrebno je oko 2,5 miliona eura, od kojih svaka strana snosi po 50% ukupnih troškova, s tendencijom da se odgovarajuća bespovratna sredstva obezbijede iz dostupnih EU fondova.

Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune. Radi se o Sporazumu koji je potpisan u Podgorici 27. februara 2023. godine na zajedničkoj sjednici vlada dviju država. U diskusiji je istaknuto da je cilj ovog projekta unapređenje saobraćajne veze između Crne Gore i Albanije stvaranjem uslova za maksimalno korišćenje prirodnih i kulturnih potencijala, kao i jačanje ekonomskog i društvenog razvoja regiona.

Vlada je donijela Odluku o godišnjem planu zvanične statistike za 2024. godinu. Godišnjim planom je planirana realizacija 200 statističkih istraživanja. Od tog broja 172 (ili 86 %) će se realizovati od strane Uprave za statistiku, kao glavnog nosioca i diseminatora statističkih podataka, 26 (13 %) istraživanja, realizovati drugi proizvođači zvanične statistike, dok će se dva istraživanja realizovati kroz saradnju Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore i Uprave za statistiku. Oblast zvanične statistike, shodno Godišnjem planu, podijeljena je u četiri statistička domena: Demografija i socijalne statistike (51); Ekonomske statistike (76); Sektorske statistike (60) i Životna sredina i višedomenske statistike (13). Za realizaciju Godišnjeg plana zvanične statistike u Budžetu za 2024. godinu planirano je 11.071.534 eura.

Usvojena je Informacija o presjeku stanja u željezničkom sektoru. U Informaciji se naglašava da, kada je u pitanju finansijsko poslovanje, željezničke kompanije koje su u većinskom državnom vlasništvu ne ostvaruju dovoljno prihoda kojima bi pokrile troškove poslovanja i većinom imaju negativne finansijske bilanse. Sa aspekta resursa, ključni problemi koji opterećuju željeznička pivredna društva su: neadekvatna kadrovska struktura, nedostatak stručnog kadra i kvalifikovane radne snage usko specijalizovane za željeznicu itd. S druge strane, sve četiri kompanije imaju prekomjeran broj zaposlenih u administraciji. Kada je riječ o kvalitetu usluge koja utiče na efikasnost i efektivnost željezničkog saobraćaja, opredijeljena budžetska sredstva su često nedovoljna za tekuće i investiciono održavanje, zato što se budžetska sredstva uglavnom koriste za finansiranje poslovnih troškova, u kojima se na zarade zaposlenih izdvaja i do 70 %. U prethodnom periodu sproveden je niz aktivnosti na unapređenju stanja u željezničkom sektoru, kroz uvećanje budžetskih izdvajanja za održavanje javne infrastrukture, javni prevoz putnika, zatim za remont voznih sredstava, ali je evidentno da se infrastrukturni projekti realizuju sa kašnjenjima, što zahtijeva hitnu reakciju, posebno imajući u vidu da je Crna Gora nedavno dobila najveći grant u iznosu od 112 miliona. U tekućoj godini odobren je kredit od dva miliona eura za hitan remont voznih sredstava, a u toku su procedure za izdavanje državnih garancija za kupovinu tri nove garniture vozova.

Vlada se upoznala sa Informacijom o postojanju pravnog osnova i drugih spornih pitanja u vezi isplate troškova prevoza na rad i sa rada za period 2008. - 2015. godine. Informacija, pored ostalog, sadrži i Mišljenje Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u kojem se ocjenjuje neosnovanim potraživanje državnih službenika i namještenika za naknadu troškova prevoza na rad i sa rada za traženi period. Ova ocjena se, prije svega, temelji na činjenici da je stupanjem na snagu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika iz 2004, 2007, i 2008. godine prestao da važi Zakon o platama u oblasti vanprivrede u dijelu koji se odnosi na zarade i druga primanja državnih službenika, ali i drugi propisi kojima su uređena pitanja plata, naknada i drugih primanja državnih službenika, te da pravo na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada ne propisuje niti jedan propis nakon stupanja na snagu ovog Zakona, pa ni Opšti kolektivni ugovor, niti Granski ugovor za oblast uprave i pravosuđa. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da sačini analizu o potencijalnim finansijskim efektima u vezi sa ovim pitanjem i da predloži formiranje međuresorne radne grupe za utvrđivanje konačnog rješenja.

Usvojena je Informacija o Finansijskom sporazumu za program saradnje Interreg VI-C URBACT IV 2021-2027 i prihvaćen tekst Finansijskog sporazuma. Riječ je o jednom od jedanaest programa prekogranične i teritorijalne saradnje u kojima Crna Gora učestvuje u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA III). Glavni cilj programa URBACT IV je unapređenje integrisanog održivog razvoja u gradovima, poboljšanje politika na lokalnom nivou i učinkovitosti fondova EU u gradovima. Gradovi će biti podržani u procesu zelene, pravedne i digitalne tranzicije kroz umrežavanje i aktivnosti izgradnje kapaciteta i znanja. Ukupan budžet Programa iznosi 85 miliona eura od čega je 80 miliona ERDF sredstava i 5 miliona za IPA zemlje. Takođe, za zemlje korisnice Ipe biće izdvojeno 750.000 eura za tehničku podršku, od čega će za Crnu Goru biti na raspolaganju 150.000 eura za sedam godina (100 % EU sredstva).

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore za donaciju opreme za Centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) i prihvatila tekst Memoranduma o saradnji. Riječ je o donaciji hardverske i softverske informatičke, multimedijalne i druge opreme i usluga čija procijenjena vrijednost iznosi 100.000 eura.

Usvojena je Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore i prihvaćen tekst Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. U diskusiji je naglašeno da je shodno Granskom kolektivnom ugovoru za ustanove učeničkog i studentskog standarda predviđeno da poslodavac u cilju rješavanja stambenih potreba zaposlenih u domovima, na žiro račun posebnog fonda Sindikata uplaćuje iznos koji će ugovorne strane odrediti posebnim Sporazumom. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da za 2024, 2025. i 2026. godinu, za potrebe realizacije Sporazuma, Samostalnom sindikatu učeničkih i studentskih domova obezbijedi iznos od po 70.000 eura na godišnjem nivou.

Vlada je dala saglasnost za pretvaranje potraživanja – duga privrednog društva Luštica Development AD Tivat u iznosu od 4.000.000 eura (četiri dospjele dodatne godišnje rate za 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu) prema državi Crnoj Gori u akcije (pojedinačno po nominalnoj vrijednosti od 1,00 eura, odnosno, u 4.000.000 običnih akcija), odnosno akcijski kapital u navedenom društvu. Ugovorom o zakupu i izgradnji, koji su Luštica development AD Tivat, Vlada Crne Gore i Opština Tivat, zaključili 23. oktobra 2009. godine, predviđeno je da će Društvo, između ostalog, za prvih 10 godina perioda zakupa plaćati Vladi, i tzv. dodatnu godišnju zakupninu u iznosu od 1.000.000 eura, pri čemu je predviđeno da navedena dodatna godišnja zakupnina neće predstavljati novčano plaćanje, već će biti plaćena u naturi, u formi izdavanja Državi običnih akcija u društvu. Konstatovano je da je do sada već izvršno plaćanje dodatne godišnje zakupnine u ukupnom iznosu od 5.000.000 eura, po kom osnovu je Država stekla vlasništvo nad dodatnih 5.000.000 običnih akcija u Društvu (ukupni akcijski kapital društva na dan donošenja Odluke Skupštine akcionara društva, iznosi 69.559.781 eura i podijeljen je na 69.559.781 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 euro). Na osnovu emisije akcija koja treba da se sprovede obezbjeđuje se plaćanje godišnje dodatne zakupnine Vladi, za četiri godine, odnosno za 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu, dok će za 2023. godinu, nakon donošenja odgovarajuće Odluke Skupštine akcionara biti izvršeno i plaćanje posljednjeg iznosa po osnovu dodatne godišnje zakupnine za 2023. godinu.

Usvojena je Informacija o potrebi formiranja Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore sa Odlukom o obrazovanju Radnog tima. U diskusiji je istaknuto da je jedan od prioriteta Vlade razvoj sjevera Crne Gore koji ima izuzetan potencijal za zeleni i održivi razvoj, kao i da se uspostavi uravnotežen regionalni razvoj i razvoj sjevera Crne Gore. Radni tim, koji se formira radi podsticanja održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života na sjeveru Crne Gore, biće posvećen osnaživanju lokalnih zajednica, promovisanju ekonomskog rasta, očuvanju kulturnog nasljeđa i obezbjeđivanju održivosti životne sredine.

Vlada je usvojila Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica i prihvatila tekst Aneksa III Ugovora o kreditu i tekst Aneksa 3 Garancije, na 80 % stanja duga, odnosno 0,95 miliona eura. Aneksom III Ugovora o kreditu produžen je rok otplate kredita na period do 30.04.2024. godine, odnosno za četiri mjeseca, i promijenjen je ugovoreni iznos kredita, odnosno Aneks se potpisuje na stanje duga u visini od 1.185.071 eura.

Usvojen je Predlog za finansiranje početka rada Komore poreskih savjetnika Crne Gore, iz Tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 50.000 eura. Zakonom o poreskim savjetnicima propisano je da Komora stiče sredstva za rad od članarina, naknada za izdavanje licence, za davanja podataka iz registra koje vodi, donacija, sponzorstva, poklona i drugih izvora. Takođe, Zakonom je predviđeno da se sredstva za početak rada Komore mogu obezbijediti iz budžeta Crne Gore.

Vlada je donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2024. godinu. U diskusiji je istaknuto da je Ministarstvo finanija obavilo pregovore sa ovlašćenim predstavnicima reprezentativnih sindikata Crne Gore (Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore), nakon kojih je predloženo da se za fiskalnu 2024. godinu bruto obračunska vrijednost koeficijenta utvrdi u iznosu od 90 eura.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika. Uredbom se uređuju grupe poslova i koeficijenti za zarade policijskih službenika zavisno od kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla. Koeficijenti se uvećavaju 10 %, čime će se omogućiti  primjena odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i poboljšati materijalni status polciijskih službenika, što će dovesti do veće profesionalnosti i posvećenosti u vršenju policijskih poslova i poboljšanja rezultata rada Uprave policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada je usvojila Informacija o potrebi zaključivanja Programa o kulturnoj saradnji između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture i inovacija Mađarske za period 2024-2027 i prihvatila tekst Programa. Program predviđa realizaciju projekata i programa iz oblasti muzičko-scenske djelatnosti, pozorišta, kinematografije, vizuelne umjetnosti, književnosti i prevodilaštva, s posebnim akcentom na direktnu saradnju između relevantnih institucija dviju zemalja. Osim toga, predviđeno je zajedničko učešće kulturnih djelatnika iz Mađarske i Crne Gore na značajnim festivalima i manifestacijama, ekspertskim događajima i međunarodnim konkursima.

Zbog promjena u organizaciji i načinu rada državne uprave, Vlada je donijela Odluku o Savjetu za prava djeteta kojom je predviđeno da Savjetom predsjedava potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi unapređenja oblasti priređivanja igara na sreću. U dokumentu se navodi da je priređivanje igara na sreću oblast koja zahtijeva sveobuhvatan i međuresorni pristup jer utiče na sve aspekte društva kako socijalne, tako i ekonomske i zdravstvene prirode. Konstatovano je da je utvrđivanjem Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću bolje regulisano priređivanje igara na sreću putem interneta i da je to jedan značajan iskorak u regulisanju ove oblasti. Međutim, ono što je neophodno jeste sagledavanje svih odredbi važećeg Zakona o igrama na sreću, a mjere koje bi se u tom smjeru preduzele moraju biti utemeljene na zaštiti javnog interesa, koji se ogleda u:

  • obezbjeđivanju sredstava za zadovoljavanje potreba u oblasti socijalno-humanitarnih djelatnosti, zaštite mentalnog zdravlja, za programske aktivnosti omladine i za druge namjene određene ovim zakonom,
  • usklađivanju igara na sreću sa socijalno-ekonomskim i drugim prilikama i
  • izbjegavanju rizika od kriminala i zaštiti od obmana i otklanjanju negativnih dejstava koja imaju igre na sreću.

Tim povodom, zadužen je potpredsjednik Vlade za za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju da dostavi Predlog odluke o obrazovanju međuresorske radne grupe za unapređenje oblasti priređivanja igara na sreću.

Donijeta je Odluka o raspodjeli dobiti „Monteput” d.o.o. Podgorica. Odlukom je predviđeno da se nerealizovana sredstva iz dobiti Društva za 2021. i 2022. godinu u ukupnom iznosu od 2.952.059 eura, raspodijele se na sljedeći način:

  • sredstva u iznosu od 2.452.059 eura raspodjeljuju se Društvu za izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput, kao i administrativno-tehničke poslove za auto-puteve i brze saobraćajnice i
  • sredstva u iznosu od 500.000 eura raspodjeljuju se Društvu, koja će uplatiti za doprinos razvoju sporta, kao sponzorstvo Košarkaškom klubu Budućnost iz Podgorice.

Vlada je usvojila Odluku o formiranju Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore. Imajući u vidu da je u mandatu prethodnih Vlada, u posljednjih deset godina, obrazovan ili imenovan veliki broj privremenih radnih tijela (savjeta, komisija, radnih grupa i sl.), ukazala se potreba za preispitivanjem opravdanosti postojanja i funkcionisanja navedenih radnih tijela. U tom kontekstu, obrazovana je Međuresorska radna grupa sa zadatakom pripreme analize o aktima o obrazovanju tijela koje je obrazovala Vlada u periodu od 2013. do 2023. godine a koji su i dalje na snazi, sa aspekta ovlašćenja za obrazovanje navedenih radnih tijela, sastava tih radnih tijela i zadataka, odnosno poslova za koje su obrazovana.

Donijeta je Uredba o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore. Dopunom Uredbe uvodi se obavezna provjera integriteta šefa Kabineta predsjednika Vlade, zamjenika šefa Kabineta predsjednika Vlade, te savjetnika predsjednika i potpredsjednika Vlade, kao dio procedure njihovog zapošljavanja, u cilju izbjegavanja i rješavanja mogućih rizika sukoba interesa, i na taj način poboljšava se efikasnost antikorupcijskog mehanizma u okviru Vlade. Novim članom Uredbe propisuje se postupak provjere navedenih lica kroz evidencije koje vodi Agencija za sprečavanje korupcije, a na prethodni zahtjev generalnog sekretara Vlade.

Vlada je donijela Odluku o dopunama Poslovnika Vlade Crne Gore. Radi smanjenja korupcijskih rizika u sadržaju propisa, predlaže se uvođenje preliminarne kontrole na rizike od korupcije – CPL, kao obavezne u proceduri izrade predloga zakona i drugih propisa koje utvrđuje Vlada, a u skladu s aktom Ministarstva pravde kojim se uređuje sadržaj CPL obrasca. Preliminarna kontrola na rizike od korupcije treba da omogući predlagaču propisa da sagleda potencijalne korupcijske rizike koje propis može sadržati, a Agenciji da brže prepozna norme koje sadrže korupcijske rizike i dā preporuke u cilju njihovog otklanjanja. Dopunama Poslovnika unapređuje se efikasnost pravnog okvira za sprečavanje i borbu protiv korupcije i jača uloga Agencije u dijelu sagledavanja rizika od korupcije u zakonima i drugim propisima koje utvrđuje Vlada.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

10. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama⃰ Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih dionica Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o godišnjem planu zvanične statistike za 2024. godinu Materijal Zaključci
7.INTERNO
8.Informacija o presjeku stanja u željezničkom sektoru Materijal Zaključci
9.Informacija o postojanju pravnog osnova i drugih spornih pitanja u vezi isplate troškova prevoza na rad i sa rada za period 2008-2015. godine Materijal Zaključci
10.Informacija o Finansijskom sporazumu za program saradnje Interreg VI-C URBACT IV 2021-2027 s Predlogom finansijskog sporazuma Materijal Zaključci
11.Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore za donaciju opreme za Centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
12.Informacija o realizaciji Zaključaka br. 07-8464/2 od 12. januara 2023. godine Materijal Zaključci
13.Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore sa Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori Materijal Zaključci
14.Kadrovska pitanja Zaključci
14.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva energetike i rudarstva Materijal
14.2Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.6Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu energetike i rudarstva Materijal
14.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva Materijal
14.8Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva Materijal
14.9Predlog za davanje saglasnosti za prestanak mandata glavne urbanističko-¬ građevinske inspektorke u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.10Predlog za davanje saglasnosti za prestanak mandata glavnog inspektora za državnu imovinu u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
14.11Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.12Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.13Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata državnog trezora u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
14.14Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.15Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.16Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.17Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.18Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.19Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.20Predlog za razrješenje glavne pregovaračice za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
14.21Predlog za imenovanje glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
14.22Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u ranijem Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.23Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.24Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za koordinaciju finansijske podrške EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.25Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropsku teritorijalnu saradnju u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.26Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Materijal
14.27Inovirani predlog za razrješenje tri člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore Materijal
14.28Inovirani predlog za imenovanje tri člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore Materijal
14.29Predlog za određivanje vršioca dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija Materijal
14.30Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija Materijal
14.31Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro" Materijal
14.32Predlog za prestanak mandata sekretarke ranijeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Materijal
14.33Predlog za imenovanje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za digitalne medije Materijal
14.34Predlog za razrješenje predjednice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Materijal
14.35Predlog za imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Materijal
14.36Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za prostorno planiranje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta obrazovanja - Filološkog fakulteta u Nikšiću, na lokaciji koju čine katastarske parcele 2085/1, 2050/1, 2051/3 i 2067/6 KO Nikšić, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 16/15), a po zahtjevu Univerziteta Crne Gore Materijal Zaključci
16.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ u Baru, na lokaciji koju čini katastarska parcela 1687 KO Stari Bar, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bar („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 52/18), a po zahtjevu Ministarstva prosvjete Materijal Zaključci
17.Informacija o zaključivanju aneksa ugovora o osiguranju zaposlenih u državnoj upravi Materijal Zaključci
18.Informacija u vezi uklanjanja objekta koji je u državnoj svojini Materijal Zaključci
19.Informacija o stavljanju van snage Zaključka broj: 04-3550/4 od 22.07.2021. godine Materijal Zaključci
20.Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal Zaključci
21.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva Materijal Zaključci
22.Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-332/23-4789/2, od 25. oktobra 2023. Godine Zaključci
23.Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Saveznoj Republici Njemačkoj, povodom učešća na 16. Globalnom forumu hrane i poljoprivrede (GFFA), koji će se održati u Berlinu, Savezna Republika Njemačka, 18-20. januar 2024. godine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
24.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ivan Vušović“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 103 KO Rastovac, opština Nikšić u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
25.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ilija Kišić“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 226 KO Kuti, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
26.Pitanja i predlozi
26.1Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Ana Novaković Đurović, Dritan Abazović, Filip Adžić i Miloš Konatar) Materijal Zaključci
26.2Predlog mišljenja na amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač poslanica Bojane Pićan) Materijal Zaključci
26.3Predlog mišljenja na amandmane (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici mr Radinka Ćinćur, Jevrosima Pejović i dr Vladimir Dobričanin) Materijal Zaključci
26.4Predlog mišljenja na amnadmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuma Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Amer Smailović, mr Ervin Ibrahimović, Damir Gutić, Kenana Strujić - Harbić, Mirsad Nurković i Admir Adrović) Materijal Zaključci
26.5Predlog za davanje saglasnosti za pretvaranje potraživanja - duga privrednog društva Luštica Development AD Tivat u iznosu od 4.000.000,00 € (četiri dospjele dodatne godišnje rate za 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu) prema Državi Crnoj Gori - Vlada CG Materijal Zaključci
26.6Predlog za davanje saglasnosti JZU Opšta bolnica Bijelo Polje na Odluku o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti Materijal Zaključci
26.7Predlog za davanje saglasnosti ЈZU Dom zdravlja Tivat za pokretanje postupka davanja u zakup tri stomatološke ordinacije Materijal Zaključci
26.8Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva zdravlja na konferenciji visokog nivoa "Povjerenje i transformacija: otporni i održivi zdravstveni sistemi za budućnost", Talin, Estonija, 11-13. decembar 2023. godine Materijal Zaključci
26.9Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 Materijal Zaključci
26.10Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021-2027 Materijal Zaključci
26.11Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal Zaključci
26.12Informacija o potrebi formiranja Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore sa Predlogom Odluke o obrazovanju Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore Materijal Zaključci
26.13Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica s Predlogom aneksa III Ugovora o kreditu i Predlogom aneksa 3 Garancije Materijal Zaključci
26.14Predlog za finansiranje početka rada Komore poreskih savjetnika Crne Gore iz Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
26.15Predlog odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2024. godinu Materijal Zaključci
26.16Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada organa Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima Materijal Zaključci
26.17Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore dr Filipa Ivanovića Mađarskoj, Budimpešta, 11. januar 2024. godine Materijal Zaključci
26.18Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Hrvatskoj, 20-22. decembar 2023. godine Materijal Zaključci
26.19INTERNO
26.20Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja Materijal Zaključci
26.21Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika Materijal Zaključci
26.22Informacija u vezi postupanja po zahtjevima aplikanata i članova njihovih porodica za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa dostavljenih Agenciji za investicije Crne Gore na dan 31.12.2021. godine - odgođeno Zaključci
26.23Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama (predlagači poslanici: Zdenka Popović, Boris Bogdanović, Anđela Vojinović, Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković i Duško Stijepović) Materijal Zaključci
26.24Informacija o potrebi zaključivanja Programa o kulturnoj saradnji između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture i inovacija Mađarske za period 2024-2027 s Predlogom programa Materijal Zaključci
26.25Predlog odluke o Savjetu za prava djeteta Materijal Zaključci
26.26Informacija o potrebi unapređenja oblasti priređivanja igara na sreću Materijal Zaključci
26.27Predlog odluke o raspodjeli dobiti "Monteput" d.o.o. Podgorica Materijal Zaključci
26.28Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal Zaključci
26.29Informacija o Predlogu formiranja Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore s Predlogom odluke Materijal Zaključci
26.30Predlog uredbe o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore Materijal Zaključci
26.31Predlog odluke o dopunama Poslovnika Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
27.Na uvid:
27.1Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore na 66. Plenarnom zasijedanju Komiteta eksperata za procjenu mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) Strazbur, 11-15. decembar 2023. godine Materijal
27.2Izvještaj o učešću ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke sa stručnim timom u posjeti Njujorku, Sjedinjene Američke Države, u periodu 22-29. novembra 2023. godine Materijal
27.3Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka, na Događaju UN na visokom nivou „Ljudska prava 75“, od 10. do 12. decembra 2023. godine, u Ženevi, Švajcarska Materijal
27.4INTERNO
27.5Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore predvođene potpredsjednikom Vlade Crne Gore dr Srđanom Pavićevićem i ministrom saobraćaja i pomorstva Filipom Radulovićem na realizaciji prvog leta na liniji Podgorica-Rim-Podgorica, 15. decembar 2023. godine Materijal
27.6Izvještaj o radnoj posjeti ministarke rada i socijalnog staranja, Naide Nišić, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, Zagreb, Republika Hrvatska, 11 - 12. decembra 2023. godine Materijal
27.7Izvještaj o radnoj posjeti ministarke rada i socijalnog staranja, Naide Nišić, Beč, Federalna Republika Austrija, 14. decembar 2023. godine Materijal
27.8Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića na Konferenciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, 7 - 11. decembra 2023. godine Materijal
27.9Izvještaj o učešću dr Tamare Vujović, ministarke kulture i medija, na završnoj ceremoniji Temišvar - Evropska prijestonica kulture 2023, 8-10. decembar 2023. godine, Temišvar, Rumunija Materijal
27.10Izvještaj o učešću ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na 21. sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice, koji je održan u Beču 14. decembra 2023. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?