Saopštenje sa 15. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 08.02.2024. 15:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je na danas održanoj 15. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla. Lisabonski sporazum je ugovor kojim administrira Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), a koji omogućava zaštitu imena porijekla i njihovu međunarodnu registraciju. Imena porijekla su vrsta oznaka geografskog porijekla za proizvode koji imaju posebno jaku vezu sa svojim mjestom porijekla, koje ukazuju na porijeklo proizvoda kao na njegova karakteristična i poznata svojstva povezana sa lokacijom. Ženevski akt Lisabonskog sporazuma proširuje tu zaštitu i pruža mogućnost zaštite i geografskim oznakama koje identifikuju određenu robu kao robu porijeklom sa teritorije određene države, regiona ili lokaliteta sa te teritorije gdje se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe suštinski mogu pripisati njenom geografskom porijeklu. Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma pristupilo je 14 članica, uključujući i Evropsku uniju kao cjelinu.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme. Razlozi za donošenje Nacionalne kontrolne liste sadržani su u potrebi njenog usaglašavanja sa Zajedničkom vojnom listom EU koju je Vijeće usvojilo 20. februara 2023. Godine. Odluka predstavlja kodifikovano rješenje, koje obuhvata jasno definisanu podjelu roba na 22 kategorije, podijeljene na područja namjene robe koja su označena sa međunarodno poznatom oznakom ML (Military List). Dakle, implementacijom ovog akta Crna Gora kontroliše izvoz, uvoz, tranzit, brokering i tehničku pomoć naoružanja i vojne opreme, čime doprinosi međunarodnom miru i bezbednosti, kao i sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2024. godini. Riječ je o naknadi iz koje se, u skladu sa Zakonom o komunalnim  djelatnostima, finansira rad Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. U diskusiji je naglašeno da svi vršioci u Crnoj Gori plaćaju istu naknadu po jedinici mjere (jedinična naknada), odnosno po korisniku kojem pružaju uslugu javnog vodosnabdijevanja, odnosno upravljanja komunalnim otpadnim vodama i koja iznosi 0,0396366 eura na mjesečnom nivou po korisniku svake pojedinačne usluge. Prilikom utvrđivanja iznosa naknade koju vršilac plaća Agenciji, utvrđen je metodološki pristup da iznos naknada bude povezan sa visinom jedinične naknade i brojem korisnika svake pojedinačne usluge koju vršilac pruža obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti, na mjesečnom nivou.

Data je saglasnost za Davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 30 godina, radi izgradnje vjetroelektrane, i to katastarskih parcela br. 2128/4 i 2565/4 KO Boan, katastarskih parcela br. 1834/2 i 1834/3 KO Tušinja, katastarske parcele broj 550/2, KO Krnja Jela i katastarskih parcela br. 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 71/4, 74/2, 75/1, 61, 68, 70, 72 i 2134 KO Timar, sve opština Šavnik, u cilju izgradnje vjetroelektrane. Tim povodom, zadužuje se ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da formira Komisiju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini. Naime, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je pripremilo nacrt aukcijske dokumentacije, odnosno: javni poziv, izjavu o povjerljivosti, informativni memorandum, nacrt ugovora o davanju u dugoročni zakup i prijavu za učešće na aukciji. Javnim pozivom se predviđa izdavanje u zakup predmetnog zemljišta, površine 2.033.897 , na period od 30 godina radi projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja vjetroelektrane, instalisane snage 6,6 KW po jednom vjetrogeneratoru, po početnoj cijeni zakupa na godišnjem nivou u iznosu od 569.500 eura.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička domaća i strana lica, kao i konzorcijumi, ako su:

  1. kupili aukcijsku dokumentaciju;
  2. uplatili depozit u iznosu od 5 % od iznosa početne cijene zakupnine, i to 28.475 eura;
  3. potpisali nacrt ugovora i
  4. registrovani kao učesnici na aukciji.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. juna do 30. novembra 2023. godine. Šestim po redu Izvještajem obuhvaćeni su sljedeći izvještaji i dopune izvještaja: izvještaj povodom slučaja napada na glavnog urednika ND Vijesti Mihaila Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića 2009. godine, dopuna izvještaja povodom ubistva Duška Jovanovića -   glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, izvještaj o napadu na novinarku Vijesti Jadranku Ćetković 19. 4. 2022. god, izvještaj o napadu na Jadranku Ćetković 17. 6. 2022. god, dopuna izvještaja povodom prijetnji izvršnoj direktorici TV Vijesti Marijani Kadić Bojanić 2015. godine, izvještaj o slučaju napada na novinare Jelenu Jovanović i Vuka Lajovića – prijetnje iz 2015. godine, dopuna izvještaja o slučaju novinara Pavlović Obrada iz 2016. godine i dopuna izvještaja o slučaju napada na imovinu novinarke Zorice Bulatović iz 2015. godine. Takođe, date su i opšte preporuke nadležnim organima u cilju poboljšanja djelotvornosti istraga i izbjegavanja nekažnjivosti za napade na novinare, kao i u cilju vrednovanja učinka tužilaca i policajaca u istragama napada na novinare prilikom napredovanja u službi. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da predmetni Izvještaj dostavi Vrhovnom državnom tužilaštvu i Upravi policije na upoznavanje.

Usvojena je Informacija o predlogu određivanja Nacionalne službenice za ovjeravanje nadležne za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola u Crnoj Gori. Crna Gora, kao država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, koristi Instrument pretpristupne podrške EU (IPA) od 2007. godine, a u ovom trenutku aktuelna su dva finansijska (programska) razdoblja 2014 – 2020 (IPA II) i 2021 – 2027 (IPA III). Kako je cilj Evropske komisije postepeno prenošenje odgovornosti za upravljanje sredstvima na državu korisnicu, paralelno sa jačanjem institucija, u cilju pripreme za sticanje statusa države članice EU, od posebne je važnosti određivanje Nacionalnog službenika za ovjeravanje (NAO), koji je u okviru modela samostalnog (indirektnog) upravljanja nadležan za efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola i finansijsko upravljanje IPA programima. U diskusiji je pojašnjeno da NAO snosi odgovornost za djelotvorno funkcionisanje sistema interne kontrole za sprovađenje pomoći IPA u skladu sa Okvirnim sporazumom i upravljanje računima IPA finansijskih sredstava. Za NAO je određena Milica Adžić, državna sekretarka u Ministarstvu finansija.

Vlada je usvojila Informaciju o izmirenju obaveza Vlade Crne Gore prema Exim Kina banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina bankeImajući u vidu da Crnogorska plovidba, iako je za 9 mjeseci poslovala pozitivno, ipak nije u mogućnosti da, pored tekućih obaveza, obezbijedi učešće za otplatu januarske rate kredita,  Vlada je prihvatila Zahtjev Exim Kina banke za izmirenje dozpijelih obaveza po osnovu izdate garancije, u iznosu od 2.478.810 američkih dolara, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospijeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti na dan plaćanja. U diskusiji je naglašeno da se, i po ovom pitanju, Vlada našla u poziciji da rješava jedan od naslijeđenih problema koji je nastao kao posljedica loših odluka u prošlosti. Vlada je dužna da, kao garant po predmetnom kreditnom aranžmanu, izmiri obavezu prema Zajmoprimcu, imajući u vidu da je obaveza zasnovana Ugovorom o garanciji i da, u cilju održavanja reputacije i povjerenja koju Crna Gora ima u odnosu sa međunarodnim povjeriocima, obaveza mora biti izvršena bez odlaganja. Važno je napomenuti da će, prema dosadašnjoj praksi, Ministarstvo finansija zahtijevati od Kompanije da nadoknadi troškove koje je Država imala po osnovu izmirenja obaveza u vezi sa garancijom. Takođe, Ministarstvo finansija će obavijestiti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i dostaviti potrebnu dokumentaciju, kako bi bile preduzete sve potrebne radnje, radi zaštite imovinsko pravnih interesa Države.

Donijeta je Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim je propisano da se tokom fiskalne godine za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva tekuće rezerve, te da se za hitne i nepredviđene izdatke koriste sredatva stalne rezerve, Odlukom se propisuju bliži definisanja kriterijumi, procedure i hijararhija nadležnosti u vezi korišćenja sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. Odlukom se takođe uspostavljaju pravila i ograničenja za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za finansiranje redovne djelatnosti potrošačkih jedinica  i za pomoć pravnim i fizičkim licima, kao i bliže definisanje uloge Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve u skladu sa Zakonom.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupu za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnose na 23 pregovaračka poglavlja i to: 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 32 – Finansijski nadzor, 33 – Finansijske i budžetske odredbe, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 9 – Finansijske usluge, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 14 - Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 21 – Trans-evropske mreže, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 5 – Javne nabavke, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 – Ribarstvo.

Usvojena je Informacija o potrebi sufinansiranja rada Komisije za antidoping. Tim povodom, zadužuje se Ministarstvo sporta i mladih da Komisiji za doping uplate 210.000 eura radi izvršavanje redovnih obaveza u oblasti borbe protiv dopinga, od čega će 100.000 erua biti uplaćeno do 10. marta ove godine, a preostali iznos od 110.000 eura do 10. avgusta tekuće godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

15. sjednica Vlade Crne Gore (08.02.2024.)

15. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme⃰ Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2024. godini Materijal Zaključci
5.INTERNO
6.INTERNO
7.Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 30 godina, sve opština Šavnik u cilju izgradnje vjetroelektrane Materijal Zaključci
8.INTERNO
9.Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. juna do 30. novembra 2023. godine Materijal Zaključci
10.Informacija o sprovedenoj analizi zadovoljstva zaposlenih u državnoj upravi u Crnoj Gori Materijal Zaključci
11.Kadrovska pitanja Zaključci
11.1Predlog za imenovanje zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Bijelom Polju Materijal
11.2Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo Materijal
11.3Predlog za razrješenje i imenovanje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ – Podgorica Materijal
11.4Predlog za izbor članova Odbora direktora „Montenegroberza“ AD Podgorica Materijal
11.5Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na Skupštini akcionara „Montenegroberza“ AD Podgorica Materijal
11.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane Materijal
11.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Materijal
11.8Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.9Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.10Predlog za prestanak mandata generalnom direktoru Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.11Predlog za prestanak mandata generalnom direktoru Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.12Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.13Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.14Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.15Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za održivi razvoj i razvoj sjevera u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.16Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.17Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu finansija Materijal
11.18Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
11.19Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
11.20Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.21Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za farmakologiju, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.22Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.23Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
11.24Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za trgovinske olakšice (bez rasprave) Materijal Zaključci
13.Informacija o izmjeni članova Jedinice za implementaciju projekta za praćenje kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (Program rehabilitacije magistralnih puteva) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (Rekonstrukcija magistralnih puteva) Materijal Zaključci
14.Informacija o potrebi potpisivanja Ljubljansko - haške konvencije o međunarodnoj saradnji u istrazi i gonjenju krivičnog djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih zločina (bez rasprave) Materijal Zaključci
15.Izvještaj o realizaciji Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Izvještaj o rezultatima pregovora radi zaključivanja Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Andore o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja (bez rasprave) Materijal Zaključci
17.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u području Nacionalnog parka „Biogradska gora“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u području Nacionalnog parka „Biogradska gora“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Predlog platforme za učešće ministarke kulture i medija dr Tamare Vujović i ministarke prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđele Jakšić - Stojanović na UNESCO Svjetskoj konferenciji o kulturi i umjetničkom obrazovanju, Abu Dabi (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, koju predvodi prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, na Ministarskoj konferenciji „Multilateralni dijalog o principima i vrijednostima međunarodne saradnje u oblasti istraživanja i inovacija“, koja će se održati 15-16. februara 2024. godine, u Briselu, Kraljevina Belgija (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Finskoj, 12. februar 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za radnu posjetu ministra pravde Andreja Milovića Kraljevini Nizozemskoj, Hag, 13 – 16. februar 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
24.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore, odnosno Univerzitetskom sportskom-kulturnom centru D.O.O. Podgorica, za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, opština Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
25.Predlog za davanje saglasnosti JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“, Kotor za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 154 KO Kotor II, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore za isplatu naknada članovima žirija i izvjestiocima, zaposlenim u javnom sektoru, za obavljene poslove na analizi i vrjednovanju konkursnih radova u okviru Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Pitanja i predlozi
27.1Informacija o predlogu određivanja Nacionalne službenice za ovjeravanje nadležne za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola u Crnoj Gori Materijal Zaključci
27.2Predlog platforme za učešće ministra finansija Novice Vukovića na Trećoj sjednici strana potpisnica Protokola za eliminisanje nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, u periodu od 12. do 15. februara 2024. godine, u Panami Materijal Zaključci
27.3Informacija o izmirenju obaveza Vlade prema Exim Kina banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina banke Materijal Zaključci
27.4Predlog odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve Materijal Zaključci
27.5Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo Materijal Zaključci
27.6Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine Materijal Zaključci
27.7Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija Materijal Zaključci
27.8Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika Materijal Zaključci
27.9Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata Materijal Zaključci
27.10Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor Materijal Zaključci
27.11Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe Materijal Zaključci
27.12Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga Materijal Zaključci
27.13Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala Materijal Zaključci
27.14Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje Materijal Zaključci
27.15Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura Materijal Zaključci
27.16Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge Materijal Zaključci
27.17Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 16 - Porezi Materijal Zaključci
27.18Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija Materijal Zaključci
27.19Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 18 - Statistika Materijal Zaključci
27.20Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika Materijal Zaključci
27.21Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika Materijal Zaključci
27.22Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže Materijal Zaključci
27.23Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja Materijal Zaključci
27.24Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija Materijal Zaključci
27.25Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke Materijal Zaključci
27.26Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj Materijal Zaključci
27.27Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo Materijal Zaključci
27.28Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva evropskih poslova, koju predvodi Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova, na sastanku ministara evropskih integracija „Plan rasta: Zapadni Balkan u susretu sa EU“, u Tirani, Republika Albanija, 12. februar 2024. godine Materijal Zaključci
27.29Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva evropskih poslova Materijal Zaključci
27.30Usmena informacija u vezi realizacije zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-077/24-168/2, od 16. januara 2024. godine Zaključci
27.31Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematiziciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - ODGOĐENO Zaključci
27.32Informacija o potrebi sufinansiranja rada Komisije za antidoping Materijal Zaključci
27.33Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića na plenarnoj sjednici Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora, 15. februar 2024. godine, Brisel Materijal Zaključci
28.Na uvid
28.1Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Milojka Spajića na konferenciji „Plan rasta: Zapadni Balkan i EU“, Skoplje, Sjeverna Makedonija, 22. januara 2024. godine Materijal
28.2Izvještaj o posjeti ministra saobraćaja i pomorstva, Filipa Radulovića, Briselu, u periodu 21.01.2024-24.01.2024. godine Materijal
28.3Izvještaj o učešću dr Tamare Vujović, ministarke kulture i medija, na ceremoniji potpisivanja Sporazuma o finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne postavke u Bloku 17 Državnog muzeja Aušvic - Birkenau u Parizu, Francuska Republika, 24 - 26. januara 2024. godine Materijal
Napomena:Materijal za tačke 11.23 i 11.24 će biti objavljen nakon verifikacije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?