Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti

Objavljeno: 02.07.2021. 12:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Učešće svih aktera važan segment u izradi nove Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

Povodom izrade Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027 sa finalnim izvještajem o implementaciji Strategije za 2019-2021., održan je prvi sastanak radnog tijela,  na kojem su učestvovali svi relevantni predstavnici/ce državnih institucija, nevladinih organizacija i međunarodnih aktera. 

Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

Ispred Direktorata za zaštitu i  jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, u uvodnom obraćanju prisustnima se obratila v.d.generalne direktorice, Aleksandra Popović i naglasila važnost donošenja novog strateškog dokumenta, koji će biti usklađen sa Evropskom strategijom za zašitu lica sa invalidietom 2020-2030 i Zakonom o Zabrani diskriminacije.

Ona je navela da je jedan od ciljeva nove Strategije i sprječavanje kršenja zabrane diskriminacije  prema licima sa invaliditetom kroz obezbjeđivanje punog sprovođenja antidiskriminacionog zakonodavstva, praćenje i sprovođenje Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom.

Eksperti su skrenuli pažnju na pravni strateški okvir, između ostalog na Uredbu o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i Metodologiju razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata.  Takođe, objasnili su da je od velike važnosti  partnerstvo i saradnja sa nevladinim organizacijama tokom cijelog procesa izrade dokumenta, jer one  predstavljaju veoma važan segment napretka i razvoja ljudskih prava lica sa invaliditetom.

Na sastanku je konstatovana važnost Konvencije o pravima osoba s invalidietom, koja promoviše, štiti i osigurava puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane osoba sa invaliditetom, kao i poštovanje njihovog urođenog dostojanstva.

Podsjetićemo da je Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, pružila podršku  Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava prilikom izrade nove Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?