Trinaesti UNESCO poziv za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Objavljeno: 26.05.2022. 10:31 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu IFCD). Među potencijalnim korisnicima sredstava fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije. Projekti podržani od IFCD imaju širok spektar aktivnosti - od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrške preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Na konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije.i međunarodne nevladine organizacije (MNVO) koje su registrovane u zemljama potpisnicama Konvencije iz 2005. godine.

Vrste prihvatljivih projekata

1. Projekti koje podnose organi javne uprave i institucije koji:

• Razvijaju alate koji doprinose donošenju odluka i planiranju (mapiranje, održivi sistemi statističkog prikupljanja i obrade, sektorske strategije itd.)

• Stvaraju/jačaju javne kulturne agencije i institucije od suštinskog značaja za razvoj kulturnih industrija, uključujući razvijanje stručnosti državnih službenika

• Uspostavljaju/jačaju mehanizme finansiranja i razvoja tržišta za kulturna dobra i usluge

• Implementiraju sporazume o međunarodnoj saradnji i ugovore koji imaju za cilj  balansiranje razmjene kulturnih dobara i usluga

• Stvaraju/jačaju pedagoške i organizacione kapacitete obrazovnih, stručnih i tehničkih ustanova u kulturnom i kreativnom sektoru

• Promovišu razvoj kulturnih industrija u digitalnom okruženju, u skladu sa Otvorenom mapom puta za implementaciju smjernica za promovisanje raznolikosti kulturnih izraza u digitalnom okruženju

• Jačaju učešće u kulturnom životu, posebno mjere za promovisanje angažovanja ugroženih grupa (uključujući pripadnike manjina i autohtonih naroda) u stvaranju, proizvodnji, distribuciji i pristupu različitim kulturnim izrazima

• Kreiraju i sprovode mjere ili politike za promovisanje rodne ravnopravnosti u kulturnom i kreativnom sektoru

2. Projekti koje podnose nevladine organizacije (NVO) koje:

• Jačaju kapacitete civilnog društva fokusirajući se na učešće u politici, komunikaciji i umrežavanju

• Doprinose informisanju o politikama koje se kreiraju, uključujući aktivnosti na praćenju i evaluaciji uticaja kulturnih politika i mjera za unaprjeđenje kulturnih industrija

• Razvijaju strategije i aktivnosti koje podižu svijest o Konvenciji iz 2005. godine između organizacija civilnog društva, uključujući i one izvan kulturnih i kreativnih sektora

• Jačaju pedagoške i organizacione kapacitete obrazovnih, stručnih i ustanova u kulturnom i kreativnom sektoru

• Stvaraju nove mogućnosti finansiranja i pristupa nacionalnim i međunarodnim tržištima kulturnih dobara i usluga

• Promovišu razvoj kulturnih industrija u digitalnom okruženju u skladu sa otvorenom mapom puta za implementaciju smjernica za promociju različitosti kulturnih izraza u digitalnom okruženju

•Jačaju učešće u kulturnom životu, uključujući mjere za promovisanje angažovanja ugroženih grupa (uključujući pripadnike manjina i autohtonih naroda) u stvaranju, proizvodnji, distribuciji i pristupu različitim kulturnim izrazima

• Podržavaju aktivnosti koje promovišu rodnu ravnopravnost u kulturnim i kreativnim industrijama

Nepodobne aplikacije 

Produkcija kulturno-umjetničkih djela i manifestacija; 

Očuvanje nematerijalne kulturne baštine (zahtjeve u vezi sa tom oblašću treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine);

Očuvanje materijalne kulturne baštine (zahtjeve uputiti Fondu za svjetsku baštinu);

Projekti koji imaju za cilj poravnavanje ili otplatu duga ili plaćanje kamate;

Projekti održavanja tekućih aktivnosti sa pratećim troškovima;

Finansiranje trajnih radnih prostorija i opreme, fizička konstrukcija ili isključivo obnova objekata;

Projekti koji se fokusiraju na umjetničko obrazovanje, uključujući jačanje umjetničkih vještina u osnovnim i srednjim školama;

Projekti koji se fokusiraju na kulturni turizam;

Stipendije ili dotacije za lične potrebe.

Kako se prijaviti?

Aplikacije se ispunjavaju isključivo na online aplikacionoj platformi, https://en.unesco.org/creativity/calls/2022-call-applications-unescos-international-fund-cultural    na engleskom ili francuskom jeziku.

Aplikacije u štampanom primjerku ili putem e-maila se ne prihvataju.

Rokovi

Krajnji rok za online podnošenje aplikacija/projekata je 15. jun 2022. godine, u podne (po srednjoevropskom vremenu), a podnose se isključivo elektronskim putem preko online platforme. Nakon toga uslijediće proces nacionalne predselekcije projekata koju sprovodi Nacionalna komisija za UNESCO. 

Rok za predselektovanje projekata od strane Nacionalne komisije i dostavljanje prijedloga UNESCO organizaciji je 27. jul 2022. godine.

Nacionalna komisija za UNESCO ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije u Parizu podnese četiri najbolja projekta (najviše dva predložena od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva predložena od NVO), a Sekretarijat Konvencije može odabrati jedan projekat po korisniku sredstava.

Period realizacije predloženih projekata mora biti od 12 do 24 mjeseca.

Aplikante čiji će projekti biti predstavljeni Međunarodnom komitetu, Sekretarijat će obavijestiti tokom februara 2023. godine.

Maksimalan iznos sredstava koji se može potraživati predloženim projektom je 100.000,00 USD.

Kontakt osoba za Konvenciju 

Ivana Janković

e-mail: ivana.jankovic@mku.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?