Ujedinjene nacije (UN)

Sadržaj:
Prijem u članstvo UNNajvažnije oblasti saradnje Ministarstva odbrane i Ujedinjenih nacijaDemilitarizacija konvencionalne municije i sigurni skladištenje ubojnih sredstavaImplementacija rodne ravnopravnostiUčešće u međunarodnim misijama

Ujedinjene nacije (UN) su osnovane 1945. godine kao međunarodna organizacija koja bi, nakon završetka Drugog svjetskog rata, doprinijela očuvanju svjetskog mira. Sjedište Ujedinjenih nacija je u Njujorku.

Prijem u članstvo UN

 Rezoluciju kojom se Generalnoj skupštini preporučuje prijem Crne Gore u UN, Savjet bezbjednosti je donio na sjednici od 22. juna 2006. godine. Rezoluciju o prijemu Crne Gore u UN, Generalna skupština je usvojila 28. juna 2006. godine. Time je Crna Gora postala 192. članica OUN.   Nakon prijema u UN, Crna Gora je otvorila svoje misije i imenovala stalne predstavnike pri UN u Njujorku, Beču i Ženevi

UN se sastoje od pet organizacionih jedinica: Generalne skupštine, Savjeta bezbjednosti, Ekonomskog i socijalnog savjeta, Sekretarijata UN i Međunarodnog suda pravde. Savjet bezbjednosti ima pet članica po principu stalnog članstva (SAD, Rusija, Velika Britanija, Kina, Francuska), i svaka od njih ima pravo veta u procesu glasanja.

Najvažnije oblasti saradnje Ministarstva odbrane i Ujedinjenih nacija

  • Demilitarizacija konvencionalne municije i sigurni skladištenje ubojnih sredstava

Projekat MONDEM je pokrenut u skladu sa Memorandumom o saradnji u oblasti tehničkih aspekata demilitarizacije konvencionalne municije u okviru programa razvoja kapaciteta za demilitarizaciju i sigurno skladištenje (SALW) za Crnu Goru, koji je potpisan između UNDP-a, OEBS-a i Ministarstva odbrane Crne Gore, 18.05.2009. godine, obuhvatajući sljedeće oblasti:

- Uništenje hemijski opasnih materija;

- Rješavanje viškova oružja;

- Uništenje viškova UbS;

- Rekonstrukcija skladišta UbS.

U saradnji sa UNDP-om i OEBS-om u Crnoj Gori tokom decembra 2018. godine uspješno je završen program MONDEM. U okviru navedenog programa UNDP je učestvovao kroz obezbjeđivanje finansijskih sredstava, posredstvom donacija od strane partnerskih država i međunarodnih organizacija.

MONDEM program je prepoznat u međunarodnoj zajednici kao jedan od najuspješnijih projekata u ovoj oblasti. Kao takav je i naveden u publikaciji UNDP-a o uspješnim projektima i OEBS-ovom Priručniku o dobrim praksama međunarodne podrške.  

  • Implementacija rodne ravnopravnosti

Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore su ostvarili veoma uspješnu saradnju sa UNDP SEESAC, kroz učešće u prvom regionalnom projektu ''Jačanje regionalne saradnje na planu integracije rodne perspektive u reformi sektora bezbjednosti u zemljama Zapadnog Balkana''. Ovaj projekat, u kojem su, osim Crne Gore, aktivno učestvovala i ministarstva odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije, pomogao je naporima ovih država da poboljšaju prisustvo žena u vojnoj profesiji i da povećaju, odnosno zadrže postojeće žensko vojno osoblje u odbrambenom sistemu, kao i da na najbolji način implementiraju Rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325

 

Takođe, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore su učestvovali u regionalnom istraživanju koje je rezultiralo usvajanjem prve regionalne Studije o položaju žena u oružanim snagama država Zapadnog Balkana sa preporukama. Kroz realizaciju ovog projekta, Ministarstvo i Vojska ojačali su interne mehanizme za implementaciju politike rodne ravnopravnosti.

 

U cilju nastavka jačanja internih mehanizama za implementaciju politika rodne ravnopravnosti, Ministarstvo odbrane je podržalo i drugu fazu pomenutog projekta, koja je započela 2019. godine, a planirano je da traje do kraja 2021. godine. U okviru druge faze realizovan je niz obuka za pripadnike Ministarstva i Vojske, sa posebnim fokusom na teme rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama. Takođe, u završnoj fazi je izrada druge regionalne Studije o položaju žena u Oružanim snagama država Zapadnog Balkana, kao i izrada Priručnika o sprječavanju i reagovanju na rodno zasnovanu diskriminaciju, seksualno uznemiravanje i zlostavljanje u ministarstvima odbrane i oružanim snagama zemalja Zapadnog Balkana, čije se usvajanje takođe očekuje u narednom periodu.

  • Učešće u međunarodnim misijama

Vojska Crne Gore aktivno doprinosi snagama Ujedinjenih nacija u Zapadnoj Sahari učešćem u misiji MINURSO od 11. novembra 2016. godine, angažujući svoje oficire u svojstvu posmatrača. Do sada je 7 oficira/oficirki učestvovalo u pomenutoj misiji i Vojska Crne Gore će nastaviti sa učešćem u istoj u narednom periodu.

VCG je od 2006. do 2014. godine učestvovala u Multinacionalnoj misiji UN u Liberiji (UNMIL). Naši pripadnici su u ovoj misiji bili angažovani u sastavu timova vojnih posmatrača UN, koji realizuju patrole radi sagledavanja situacije i izvještavanja nadležnih tijela UN. U ovoj misiji je bilo angažovano ukupno 10 pripadnika VCG u gore navedenom periodu.

 

Centar za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC) predstavlja zajedničku inicijativu Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Savjeta za regionalnu saradnju (Regiona Cooperation Council) sa ciljem jačanja nacionalnih i regionalnih kapaciteta za kontrolu i smanjenje širenja i zloupo-trebe malokalibarskog i lakog oružja, čime se ostvaruje doprinos većoj stabilnosti, bezbjednosti i razvoju Jugoistočne i Istočne Evrope.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?