Vuković: Prioritet MF u narednom periodu biće fiskalna konsolidacija, kroz smanjenje javnog duga, širenje poreskog obuhvata, jačanje poreske discipline

Objavljeno: 09.02.2024. 14:01 Autor: Ministarstvo finansija

Prioritet Ministarstva finansija u narednom periodu biće fiskalna konsolidacija, kroz smanjenje javnog duga, širenje poreskog obuhvata, jačanje poreske discipline, a sve u skladu sa praksama država članica Evropske Unije, ocijenjeno je na sastanku ministra finansija Novice Vukovića i Uwea Stamma, šefa sektora u Generalnom direktoratu Evropske komisije za ekonomska i finansijska pitanja.

Sa sastanka

Osvrćući se na prvih  sto dana na čelu Ministarstva finansija, ministar Vuković  istakao je da je jedan od prvih i važnijih koraka, bilo usvajanje budžeta za 2024. godinu, koji je kreiran na održiv i najodgovorniji način, u odnosu na aktuelne i zatečene okolnosti i koji, uz optimizaciju troškova ima i razvojni karakter.

Ministar Vuković saopštio je da Crna Gora, kao prva pretpristupna članica Evropske Unije, ima namjeru da jača sopstvenu ekonomsko-političku strategiju, oslanjajući se na savremene alate, svojstvene državama članicama. U tom kontekstu, naglasio je da se strateški sagledava prostor za dodatno osnaživanje prihoda, prevashodno suzbijanjem sive ekonomije, novim akcizama uvedenim krajem prethodne godine, jačanjem prihoda od igara na sreću, kao i realnijim sagledavanjem potreba u dijelu socijalnih davanja.

Gospodin Stamm je izrazio zadovoljstvo povodom dostavljanja Plana ekonomskih reformi (PER) i zajedničkog razumijevanja prioriteta u pogledu ekonomskog dijaloga sa Crnom Gorom. Pozdravio je reformske napore Vlade, uz ocjenu da se ide u pravom smjeru, naglašavajući potrebu za daljom konsolidacijom javnih finansija i smanjenjem nivoa javnog duga, sa naglaskom na ostvarenje pozitivnog primarnog bilansa tokom perioda koji pokriva PER.

Govoreći o makroekonomskom i finansijskom aspektu, gospodin Stamm je pohvalio nastojanje Vlade da usvoji sveobuhvatnu fiskalnu strategiju, koja predviđa konkretne fiskalne reforme u cilju podrške procesu konsolidacije.  

Razgovarajući o aktuelnim izazovima, ministar Vuković istakao je jačanje kapaciteta Poreske uprave (PU), koja je bila suočena sa više promjena menadžmenta u kratkom periodu, dodavši da će, sa trenutne pozicije koordinatora i tog organa, doprinijeti urgentnom rješavanju sistemskih poteškoća, kao i bržem i efikasnijem sprovođenju Programa reforme poreske administracije (RARP), što će rezultirati značajnim unaprjeđenjem sistema PU.

Takođe je ukazao na odlučnost Vlade da odgovorno upravlja valutnim rizikom, što se pokazalo i kroz obnavljanje hedžing aranžmana i podsjetio na vraćanje povjerenja domaćeg bankarskog sektora, iskazano velikim interesovanjem poslovnih banaka prilikom sklapanja ugovora o zaduženju krajem godine, kao i kroz najavu dijela bankarskog sektora da će, prema matičnim bankama, inicirati podizanje limita zaduženja za Crnu Goru.

Zajednički je ocijenjeno da je izuzetno važno da se u, planiranom roku,  finalizuje strateški važan dokument, srednjoročna fiskalna strategija, sa konkretnim mjerama o fiskalnim efektima i uticaju, na čijoj se izradi, kako je istakao ministar Vuković, radi sa punom posvećenošću. Najavljeno je i da će, do kraja godine, biti formiran Fiskalni savjet, kao važan instrument, ne samo za nadzor javnih finansija i javnog duga, već i povećanje transparentnosti fiskalne politike.

Tokom konstruktivnog sastanka iskazana je i spremnost EK da pruži ekspertsku podršku u izradi najavljenih izmjena zakona kojim će se definisati naknade zaposlenih u javnom sektoru, a na čijoj se izradi, kako je ministar Vuković informisao, već radi.  

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?