8. сједница Владе Црне Горе - 17.06.2022.

Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Влада Црне Горе је, на данас одржаној осмој сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, размотрила и усвојила Усмену информацију министра финансија Александра Дамјановића о статусу Закључака Владе око исплата новчане помоћи новорођеној дјеци, која је планирана буџетом за 2022. годину. Тим поводом, Влада је безрезервно потврдила претходно изнешени став да ће све преузете обавезе бити реализоване, у складу са законом.

Утврђени су предлози законā о измјенама и допуни Закона о облигационим односима, Закона о парничном поступку и Закона о ванпарничном поступку. Измјенама и допунама ових законā прописују се иста права и обавезе за животне парнере лица истог пола, као што је предвиђено за брачне супружнике, чиме ће се усагласити са Законом о животном партнерству лица истог пола и створити сви неопходни услови за њихову несметану примјену, што је посебно важно с обзиром на то да се ради о повезаним законским прописима за које је нужно обезбиједити њихову међусобну конзистентност.

Влада је донијела Уредбу о измјени и допуни Уредбе о Генералном секретаријату Владе Црне Горе. Измјени Уредбе се приступило због тога што је, сходно новој организацији државне управе, Министарство за европске послове преузело дјелокруг и државне службенике и намјештенике из Генералног секретаријата Владе и Канцеларије за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе.

Донијета је  Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Арапске Републике Египат. Одлуком је прописано да држављани Египта могу, од 19. јула до 20. септембра 2022. године, улазити, прелазити преко територије и боравити у Црној Гори до 30 дана, са важећом путном исправом, без визе, као организована туристичка група. Оцијењено је да привремено увођење визне либерализације током љетње туристичке сезоне може значајно допринијети јачању сарадње двију земаља, нарочито на пољу туризма, имајући у виду да постоји интересовање за успостављање чартер летова на релацији Каиро – Подгорица.

Влада је донијела Одлуку о измјенама Одлуке о образовању Комисије за израду Грађанског законика. Предсједник Комисије је Марко Ковач, министар правде, а нови рок за  извршење задатака је 31. децембар 2022. године, јер се ради о веома значајном пројекту од државног интереса, који због сложености и обимности изискује дуже вријеме за рад.

Усвојена је Информација о резултатима зимске туристичке сезоне 2021/2022. године. Оцијењено је да су зимски туристички центри у току трајања сезоне забиљежили веома добру посјећеност. Поред ограничења изазваних COVID-19 вирусом, која су била на снази током трајања зимске туристичке сезоне, биљежи се рекордна посјећеност скијалиштима. Поред осталог, евидентиран је и пораст прихода на скијалиштима у Колашину за 70%, док је на Савином куку забиљежен пораст од 48%. Када је ријеч о броју туриста и оствареним ноћењима у Централном и Приморском региону, такође су забиљежени позитивни резултати у оба сегмента. Сходно томе, Јужни регион биљежи пораст броја туриста чак за 194%, док је остварено 216,6% више ноћења. Поред тога, Централни регион биљежи раст броја туриста за 100%, а ноћења за 90,99%.

Влада је усвојила Годишњи извјештај о спровођењу Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за 2021. годину). У Извјештају је дат детаљан статистички преглед степена реализације планираних активности по стратешким и оперативним циљевима, са препорукама за наредне фазе спровођења стратешког документа. Констатовано је да степен реализације планираних активности није на задовољавајућем нивоу. Од укупно 21 доспјеле активности у извјештајном периоду, реализовано је 12 (57 %), дјелимично су реализоване 2 активности (10%), док 7 активности није реализовано (33%).  Имплементацијом Стратегије кроз Акциони план наставиће се спровођење најзначајнијих реформских приоритета утврђених у преговарачком процесу за поглавље 23, а све у циљу ефикаснијег остваривања и заштите права и слобода грађана. У будућем периоду посебна пажња ће се посветити свим до сада нереализованим активностима, уз пуно сагледавање околности везаних за разлоге изостанка планираних циљева, како би се постигли што бољи резултати у даљем спровођењу Стратегије.

Усвојена је Информација о статусу реализације пројекта „Имплементација система за централизовани обрачун зарада“. У Информацији се наводи да пројекат подразумијева развој и имплементацију јединственог софтверског рјешења за обрачун зарада свих запослених у јавном сектору, за разлику од досадашњег модела по којем је Министарство финансија вршило обрачун за ограничен број корисника (око 1/4 укупног броја запослених) док самостални обрачун зарада врше сектори који и запошљавају највећи број запослених. Систем за централизовани обрачун зарада (ЦОЗ) успостављен је и отпочео је са оперативном употребом у фебруару 2022. године. Тренутан број субјеката који стварни обрачун зарада врше кроз систем ЦОЗ износи 138 институција као крајњих корисника и то за око 10.000 запослених. У току јуна и јула мјесеца планира се обрачун зарада запослених у Министарству унутрашњих послова, Управи за извршење кривичних санкција, Заводу за запошљавање и Фонду за пензијско и инвалидско осигурање, чиме би укупан број запослених чије се зараде обрачунавају кроз ЦОЗ достигао 16.000. Имајући у виду да се пројекат завршава у децембру 2022. године, констатовано је да је неопходно интензивирати активности како би остали сектори били укључени у систем ЦОЗ.

Влада је усвојила Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број: 04-3020/2 од 26. маја 2022. године са сједнице од 20. маја 2022. године, чиме ће се створити административно-правни предуслови за отплату два полугодишња ануитета по основу Уговора о зајму за реализацију пројекта ADMAS, у укупном износу од 2.853.875,93 USD и избјећи реални ризик да давалац зајма - Абу Даби фонд затражи плаћање укупног дуга једнократно, што у овом тренутку износи до 24,0 милиона USD. Министарство финансија је, између осталог, задужено да отвори посебан девизни рачун код Прве Банке Црне Горе, на који ће се пренијети средства са привременог рачуна и након тога доспјели ануитети преусмјерити Абу Даби фонду.

Усвојена је Информација о спровођењу Стандардног споразума о основној помоћи између Владе Црне Горе и Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и исплати редовног износа трошкова локалне Канцеларије UNDP. У Информацији се наводи да је Споразумом из 2006. године дефинисана правно-финансијска обавеза Владе да једногодишње уплаћује средства UNDP-овој канцеларији у Црној Гори за локалне трошкове. У складу са тим, задужено је Министарство финансија да из средстава Текуће буџетске резерве исплати износ од 410.000 USD.

Влада је усвојила Информацију у вези измјена и допуна Цјеновника почетних накнада за коришћење/закуп морског добра и дала сагласност на Измјене и допуне Цјеновника. У Информацији се наводи да је Цјеновником из 2019. године предвиђено зонирање морског добра у свим приморским општинама и то према степену уређености, атрактивности и инфраструктурној опремљености. У међувремену дошло је до изградње нових туристичких комплекса и купалишта, док су неке већ постојеће локације постале изузетно атрактивне, како туристима, тако и црногорским грађанима. У том смислу се приступило измјенама и допунама Цјеновника како би се постигла правилна и потпуна валоризација свих локација у зони морског добра, на начин што ће Јавно предузеће убирати приходе сразмјерно њиховом ексклузивитету који је у међувремену порастао, па су и економски бенефити на њима много већи за закупце.

Прихваћен је Предлог за кандидовање пројекта на Листу развојних пројеката у области туризма - Изградња хотела Магнум Колашин, по кондо моделу пословања у Колашину. Планирано је да хотел „Магнум" има 4 звјездице, послује по кондо моделу, има 105 смјештајних јединица, тачније 201 лежај, различитог типа и површине. Хотел ће чинити 25 апартманских јединица и 80 соба. Период повраћаја инвестиције је у 18. години пројекта, тј 15. години пословања хотела, а предвиђено је отварање 64 нова радна мјеста. Укупна предрачунска вриједност инвестиције износи 13.343.005,00 еура из сопствених средстава у пуном износу. Имајући у виду да је инвеститор доставио тражену банкарску гаранцију, на износ од 2.500.000,00 еура, као и да је понуда од стране агенција за провјеру кредитне способности оцијењена најбољим оцјенама, што је показатељ доброг пословања и у најизазовнијим пословним окружењима, те јасног кредибилитета банке, на сједници је констатовано да су испуњени сви формални услови да се пројекат уврсти на Листу.

Влада је усвојила Информацију о избору Независног инжењера за пројекат изградње жичаре Котор - Ловћен. У Информацији се наводи да је Уговором о концесији за реализацију пројекта изградње жичаре Котор – Ловћен између Владе (Концедент) и Конзорцијума „Leitner – жичара Котор 1350“, који чине привреддна друштва Нови Volvox доо Подгорица и Leitner AD/SPA (Концесионар) прописано да је обавеза Концесионара да припреми Листу предлога за избор Независног инжењера са потребним референцама. Након сагледавања комплетне достављене документације, Концедент и Концесионар су се сагласили да компанија „IPSA INSTITUT“ доо Сарајево има најбоље референце и тражено искуство на истим или сличним пословима. Тим поводом, Влада је задужила Концесионара да са фирмом „IPSA INSTITUT’’ ДОО Сарајево припреми Предлог уговора којим ће се уредити права, обавезе и одговорности Независног инжињера. Такође, Министарство економског развоја и туризма задужено је да се након усаглашавања Предлога уговора са Независним инжињером, исти достави Влади на разматрање.

Усвојена је Информација о закључивању Оперативног протокола за борбу против дроге између Управе полиције Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Одјељења јавне безбједности унутрашњих послова Републике Италије - Одјељење јавне безбедности и прихваћен текст Протокола. У Информацији се наводи да је сврха Протокола јачање сарадње, координације и пружање подршке истражним активностима које се заједнички спроводе у борби против трговине опојним дрогама и хемијским прекурсорима.

Влада усвојила Информацију о наставку преговора о статусу и уговорним односима између вјерских заједница и државе Црне Горе. Тим поводом, задужено је Министарство правде да сачини проширену Информацију и да је до уторка достави у редовну Владину процедуру ради разматрања.

Донијета је Одлука о оснивању Националног савјета за образовање. Национални савјет за образовање, сагласно Општем закону о образовању и васпитању, бира се на период од четири године. Имајући у виду да је Националном савјету за образовање који је основан Одлуком Владе 7. септембра 2017. године истекао мандат прије десет мјесеци приступило се формирању новог. Национални савјет је основан ради одлучивања о стручним питањима и за стручну помоћ у поступку доношења одлука и припреме прописа у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања, као и васпитања и образовања дјеце и младих са посебним образовним потребама и васпитања у домовима ученика. Савјет има 21 члана, на челу са предсједником проф. др Сашом Раичевићем.

Поред осталог, Влада је одлучила о више кадровских питања доступних на линку: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-8-sjednice-vlade.

8. sjednica Vlade Crne Gore (17.06.2022.)

8. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији
1.1Усмена информација о статусу Закључака Владе око исплата новчане помоћи новорођеној дјеци
2.Предлог закона о измјенама и допуни Закона о облигационим односима Материјал
3.Предлог закона о измјенама Закона о парничном поступку Материјал
4.Предлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку Материјал
5.Предлог уредбе о измјени и допуни Уредбе о Генералном секретаријату Владе Црне Горе Материјал
6.Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Арапске Републике Египат Материјал
7.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Комисије за израду Грађанског законика Материјал
8.Информација о резултатима зимске туристичке сезоне 2021/2022. године Материјал
9.Годишњи извјештај о спровођењу Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за 2021. годину) Материјал
10.Информација о статусу реализације пројекта „Имплементација система за централизовани обрачун зарада“ Материјал
11.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број: 04-3020/2 од 26. маја 2022. године са сједнице од 20. маја 2022.године Материјал
12.Информација о просторним капацитетима Министарства правде са освртом на Закључке Владе Црне Горе, број 07- 657 од 7. марта 2019. године Материјал
13.Информација о спровођењу Стандардног споразума о основној помоћи између Владе Црне Горе и Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и исплати редовног износа трошкова локалне Канцеларије UNDP-а Материјал
14.Информација у вези измјена и допуна Цјеновника почетних накнада за коришћење/закуп морског добра, са измјенама и допунама Цјеновника почетних накнада за коришћење/закуп морског добра Материјал
15.Предлог Рјешења којим се одбија захтјев службеника Зорана Брауновића, запосленог у Управи полиције, за изузеће предсједнице Дисциплинске комисије у дисциплинском предмету број 01-ДП-123/20-109, поднијетом дана 26.07.2021. године, као неоснован Материјал
16.Предлог Рјешења којим се одбија захтјев службеника Сретена Јабучанина, запосленог у Комуналној полицији Пријестонице Цетиње на радно мјесто самостални референт – комунални полицајац, за изузеће предсједнице Дисциплинске комисије у дисциплинском предмету Материјал
17.Предлог за кандидовање пројекта ,,Изградња хотела Магнум Колашин, по кондо моделу пословања” на Листу развојних пројеката у области туризма Материјал
18.Информација о избору независног Инжењера за пројекат изградње жичаре Котор-Ловћен Материјал
19.Кадровска питања
19.1Предлог за разрјешење два члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства Материјал
19.2Предлог за именовање два члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства Материјал
19.3Предлог за опозов изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Румунији, на резидентној основи, са сједиштем у Букурешту Материјал
19.4Предлог за опозов изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Молдавији, на нерезидентној основи, са сједиштем у Букурешту Материјал
19.5Предлог за именовање државне секретарке у Министарству рада и социјалног старања Материјал
19.6Предлог за одређивање вршиоца дужности помоћника директора Управе за извршење кривичних санкција Материјал
19.7Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за ефикасну имплементацију добре јавне управе у Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија Материјал
19.8Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за нормативно уређење система јавне управе и хармонизацију прописа у Министарству јавне управе Материјал
19.9Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за инфраструктуру, информациону безбједност, дигитализацију и е-сервисе у Министарству јавне управе Материјал
19.10Предлог за разрјешење и именовање чланова Социјалног савјета Црне Горе Материјал
19.11Предлог за именовање замјеника предсједника и чланова Комисије за расподјелу дијела средстава буџетске резерве Материјал
19.12Предлог за разрјешење и именовање предсједника и чланова Комисије за стамбена питања Владе Црне Горе Материјал
19.13Предлог за избор чланова Одбора директора "Montecargo" АД Подгорица Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
20.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Даниловград за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
21.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Бар за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
22.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Котор за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
23.Приједлог одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, ради реализације пројекта изградње расклопног постројења 10 КВ РМУ “Саватранс - Заграбље” са 10 КВ напајањем и уклапањем у 10 КВ мрежу, Пријестоница Цетиње ( без расправе) Материјал
24.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за потребе санације клизишта на магистралном путу М-3 Никшић-Плужине (без расправе) Материјал
25.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у ЈУ „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране (без расправе) Материјал
26.Предлог правилника о измјенама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног суда у Котору посл.бр. И-8-Су. 35/2021 од 19. новембра 2021. године (без расправе) Материјал
27.Информација о статусу очуваности и активностима у посебном резервату природе „Тиватска солила“, децембар 2021. године (без расправе) Материјал
28.Информација о продаји три моторна и једног прикључног возила с Предлогом уговора(без расправе) Материјал
29.Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Европске уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у програму Уније “CUSTOMS” (2021-2027) са Приједлогом споразума (без расправе) Материјал
30.Предлог основе за закључивање Споразума између Европске уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у програму уније „Fiscalis 2021-2027“ са Приједлогом споразума (без расправе) Материјал
31.Предлог за измјене и допуну Закључка Владе Црне Горе, број 04-2181/2 од 20. априла 2022. године, са сједнице од 14. априла 2022. године (без расправе) Материјал
32.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број 04-1556/2 од 8.априла 2022.године са сједнице од 31. марта 2022. године (без расправе) Материјал
33.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број:07-2777 од 21. септембра 2017.године , са сједнице од 14. септембра 2017. године (без расправе) Материјал
34.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број: 07-1213 од 27. априла 2017. године, са сједнице од 20. априла 2017. године (без расправе) Материјал
35.Предлог за давање сагласности на Одлуку за продају службеног моторног возила Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност, коју је донио Савјет Агенције, број: 0903- 5718/1 од 07.10.2021. године (без расправе) Материјал
36.Предлог за давање сагласности ЈЗУ Општа болница ”Блажо Орландић”, Бар, за покретање поступка за давање у закуп непокретности у оквиру објекта и то два пословна простора, површина 4м² и 7м² у циљу обављања трговинске дјелатности (без расправе) Материјал
37.Предлог платформе за званичну посјету потпредсједника Владе и министра одбране, мр Рашка Коњевића Републици Италији, 21 - 23. јун 2022. године (без расправе) Материјал
38.Предлог платформе за учешће делегације Владе Црне Горе, коју предводе Ана Новаковић – Ђуровић, министарка екологије, просторног планирања и урбанизма и Горан Ђуровић, министар економског развоја и туризма, у II Преспа форуму за дијалог 2022(без расправе) Материјал
39.Предлог платформе за учешће министарке науке, проф. др Биљане Шћепановић на 28. ЕУРЕКА Министарској конференцији, Есторил, Португал, 21-22. јуни 2022. године (без расправе) Материјал
40.Питања и предлози
40.1Информацију о закључивању Оперативног протокола за борбу против дроге између Управе полиције Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Одјељења јавне безбједности унутрашњих послова Републике Италије - Одјељење јавне безбедности Материјал
40.2Информација о наставку преговора о статусу и уговорним односима између вјерских заједница и државе Црне Горе Материјал
40.3Предлог одлуке о оснивању Националног савјета за образовање Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?