Saopštenje sa 8. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 17.06.2022. 18:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj osmoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila i usvojila Usmenu informaciju ministra finansija Aleksandra Damjanovića o statusu Zaključaka Vlade oko isplata novčane pomoći novorođenoj djeci, koja je planirana budžetom za 2022. godinu. Tim povodom, Vlada je bezrezervno potvrdila prethodno iznešeni stav da će sve preuzete obaveze biti realizovane, u skladu sa zakonom.

Utvrđeni su predlozi zakonā o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o parničnom postupku i Zakona o vanparničnom postupku. Izmjenama i dopunama ovih zakonā propisuju se ista prava i obaveze za životne parnere lica istog pola, kao što je predviđeno za bračne supružnike, čime će se usaglasiti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola i stvoriti svi neophodni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu, što je posebno važno s obzirom na to da se radi o povezanim zakonskim propisima za koje je nužno obezbijediti njihovu međusobnu konzistentnost.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore. Izmjeni Uredbe se pristupilo zbog toga što je, shodno novoj organizaciji državne uprave, Ministarstvo za evropske poslove preuzelo djelokrug i državne službenike i namještenike iz Generalnog sekretarijata Vlade i Kancelarije za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade.

Donijeta je  Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat. Odlukom je propisano da državljani Egipta mogu, od 19. jula do 20. septembra 2022. godine, ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez vize, kao organizovana turistička grupa. Ocijenjeno je da privremeno uvođenje vizne liberalizacije tokom ljetnje turističke sezone može značajno doprinijeti jačanju saradnje dviju zemalja, naročito na polju turizma, imajući u vidu da postoji interesovanje za uspostavljanje čarter letova na relaciji Kairo – Podgorica.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika. Predsjednik Komisije je Marko Kovač, ministar pravde, a novi rok za  izvršenje zadataka je 31. decembar 2022. godine, jer se radi o veoma značajnom projektu od državnog interesa, koji zbog složenosti i obimnosti iziskuje duže vrijeme za rad.

Usvojena je Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2021/2022. godine. Ocijenjeno je da su zimski turistički centri u toku trajanja sezone zabilježili veoma dobru posjećenost. Pored ograničenja izazvanih COVID-19 virusom, koja su bila na snazi tokom trajanja zimske turističke sezone, bilježi se rekordna posjećenost skijalištima. Pored ostalog, evidentiran je i porast prihoda na skijalištima u Kolašinu za 70%, dok je na Savinom kuku zabilježen porast od 48%. Kada je riječ o broju turista i ostvarenim noćenjima u Centralnom i Primorskom regionu, takođe su zabilježeni pozitivni rezultati u oba segmenta. Shodno tome, Južni region bilježi porast broja turista čak za 194%, dok je ostvareno 216,6% više noćenja. Pored toga, Centralni region bilježi rast broja turista za 100%, a noćenja za 90,99%.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu). U Izvještaju je dat detaljan statistički pregled stepena realizacije planiranih aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima, sa preporukama za naredne faze sprovođenja strateškog dokumenta. Konstatovano je da stepen realizacije planiranih aktivnosti nije na zadovoljavajućem nivou. Od ukupno 21 dospjele aktivnosti u izvještajnom periodu, realizovano je 12 (57 %), djelimično su realizovane 2 aktivnosti (10%), dok 7 aktivnosti nije realizovano (33%).  Implementacijom Strategije kroz Akcioni plan nastaviće se sprovođenje najznačajnijih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23, a sve u cilju efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana. U budućem periodu posebna pažnja će se posvetiti svim do sada nerealizovanim aktivnostima, uz puno sagledavanje okolnosti vezanih za razloge izostanka planiranih ciljeva, kako bi se postigli što bolji rezultati u daljem sprovođenju Strategije.

Usvojena je Informacija o statusu realizacije projekta „Implementacija sistema za centralizovani obračun zarada“. U Informaciji se navodi da projekat podrazumijeva razvoj i implementaciju jedinstvenog softverskog rješenja za obračun zarada svih zaposlenih u javnom sektoru, za razliku od dosadašnjeg modela po kojem je Ministarstvo finansija vršilo obračun za ograničen broj korisnika (oko 1/4 ukupnog broja zaposlenih) dok samostalni obračun zarada vrše sektori koji i zapošljavaju najveći broj zaposlenih. Sistem za centralizovani obračun zarada (COZ) uspostavljen je i otpočeo je sa operativnom upotrebom u februaru 2022. godine. Trenutan broj subjekata koji stvarni obračun zarada vrše kroz sistem COZ iznosi 138 institucija kao krajnjih korisnika i to za oko 10.000 zaposlenih. U toku juna i jula mjeseca planira se obračun zarada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Zavodu za zapošljavanje i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime bi ukupan broj zaposlenih čije se zarade obračunavaju kroz COZ dostigao 16.000. Imajući u vidu da se projekat završava u decembru 2022. godine, konstatovano je da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi ostali sektori bili uključeni u sistem COZ.

Vlada je usvojila Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj: 04-3020/2 od 26. maja 2022. godine sa sjednice od 20. maja 2022. godine, čime će se stvoriti administrativno-pravni preduslovi za otplatu dva polugodišnja anuiteta po osnovu Ugovora o zajmu za realizaciju projekta ADMAS, u ukupnom iznosu od 2.853.875,93 USD i izbjeći realni rizik da davalac zajma - Abu Dabi fond zatraži plaćanje ukupnog duga jednokratno, što u ovom trenutku iznosi do 24,0 miliona USD. Ministarstvo finansija je, između ostalog, zaduženo da otvori poseban devizni račun kod Prve Banke Crne Gore, na koji će se prenijeti sredstva sa privremenog računa i nakon toga dospjeli anuiteti preusmjeriti Abu Dabi fondu.

Usvojena je Informacija o sprovođenju Standardnog sporazuma o osnovnoj pomoći između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i isplati redovnog iznosa troškova lokalne Kancelarije UNDP-a. U Informaciji se navodi da je Sporazumom iz 2006. godine definisana pravno-finansijska obaveza Vlade da jednogodišnje uplaćuje sredstva UNDP-ovoj kancelariji u Crnoj Gori za lokalne troškove. U skladu sa tim, zaduženo je Ministarstvo finansija da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve isplati iznos od 410.000 USD.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi izmjena i dopuna Cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra i dala saglasnost na Izmjene i dopune Cjenovnika. U Informaciji se navodi da je Cjenovnikom iz 2019. godine predviđeno zoniranje morskog dobra u svim primorskim opštinama i to prema stepenu uređenosti, atraktivnosti i infrastrukturnoj opremljenosti. U međuvremenu došlo je do izgradnje novih turističkih kompleksa i kupališta, dok su neke već postojeće lokacije postale izuzetno atraktivne, kako turistima, tako i crnogorskim građanima. U tom smislu se pristupilo izmjenama i dopunama Cjenovnika kako bi se postigla pravilna i potpuna valorizacija svih lokacija u zoni morskog dobra, na način što će Javno preduzeće ubirati prihode srazmjerno njihovom ekskluzivitetu koji je u međuvremenu porastao, pa su i ekonomski benefiti na njima mnogo veći za zakupce.

Prihvaćen je Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma - Izgradnja hotela Magnum Kolašin, po kondo modelu poslovanja u Kolašinu. Planirano je da hotel „Magnum" ima 4 zvjezdice, posluje po kondo modelu, ima 105 smještajnih jedinica, tačnije 201 ležaj, različitog tipa i površine. Hotel će činiti 25 apartmanskih jedinica i 80 soba. Period povraćaja investicije je u 18. godini projekta, tj 15. godini poslovanja hotela, a predviđeno je otvaranje 64 nova radna mjesta. Ukupna predračunska vrijednost investicije iznosi 13.343.005,00 eura iz sopstvenih sredstava u punom iznosu. Imajući u vidu da je investitor dostavio traženu bankarsku garanciju, na iznos od 2.500.000,00 eura, kao i da je ponuda od strane agencija za provjeru kreditne sposobnosti ocijenjena najboljim ocjenama, što je pokazatelj dobrog poslovanja i u najizazovnijim poslovnim okruženjima, te jasnog kredibiliteta banke, na sjednici je konstatovano da su ispunjeni svi formalni uslovi da se projekat uvrsti na Listu.

Vlada je usvojila Informaciju o izboru Nezavisnog inženjera za projekat izgradnje žičare Kotor - Lovćen. U Informaciji se navodi da je Ugovorom o koncesiji za realizaciju projekta izgradnje žičare Kotor – Lovćen između Vlade (Koncedent) i Konzorcijuma „Leitner – žičara Kotor 1350“, koji čine privreddna društva Novi Volvox doo Podgorica i Leitner AD/SPA (Koncesionar) propisano da je obaveza Koncesionara da pripremi Listu predloga za izbor Nezavisnog inženjera sa potrebnim referencama. Nakon sagledavanja kompletne dostavljene dokumentacije, Koncedent i Koncesionar su se saglasili da kompanija „IPSA INSTITUT“ doo Sarajevo ima najbolje reference i traženo iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tim povodom, Vlada je zadužila Koncesionara da sa firmom „IPSA INSTITUT’’ DOO Sarajevo pripremi Predlog ugovora kojim će se urediti prava, obaveze i odgovornosti Nezavisnog inžinjera. Takođe, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma zaduženo je da se nakon usaglašavanja Predloga ugovora sa Nezavisnim inžinjerom, isti dostavi Vladi na razmatranje.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Operativnog protokola za borbu protiv droge između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Odjeljenja javne bezbjednosti unutrašnjih poslova Republike Italije - Odjeljenje javne bezbednosti i prihvaćen tekst Protokola. U Informaciji se navodi da je svrha Protokola jačanje saradnje, koordinacije i pružanje podrške istražnim aktivnostima koje se zajednički sprovode u borbi protiv trgovine opojnim drogama i hemijskim prekursorima.

Vlada usvojila Informaciju o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo pravde da sačini proširenu Informaciju i da je do utorka dostavi u redovnu Vladinu proceduru radi razmatranja.

Donijeta je Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Nacionalni savjet za obrazovanje, saglasno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, bira se na period od četiri godine. Imajući u vidu da je Nacionalnom savjetu za obrazovanje koji je osnovan Odlukom Vlade 7. septembra 2017. godine istekao mandat prije deset mjeseci pristupilo se formiranju novog. Nacionalni savjet je osnovan radi odlučivanja o stručnim pitanjima i za stručnu pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, kao i vaspitanja i obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika. Savjet ima 21 člana, na čelu sa predsjednikom prof. dr Sašom Raičevićem.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-8-sjednice-vlade.

8. sjednica Vlade Crne Gore (17.06.2022.)

8. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
1.1Usmena informacija o statusu Zaključaka Vlade oko isplata novčane pomoći novorođenoj djeci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima Materijal
3.Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku Materijal
4.Predlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku Materijal
5.Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore Materijal
6.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat Materijal
7.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika Materijal
8.Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2021/2022. godine Materijal
9.Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu) Materijal
10.Informacija o statusu realizacije projekta „Implementacija sistema za centralizovani obračun zarada“ Materijal
11.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj: 04-3020/2 od 26. maja 2022. godine sa sjednice od 20. maja 2022.godine Materijal
12.Informacija o prostornim kapacitetima Ministarstva pravde sa osvrtom na Zaključke Vlade Crne Gore, broj 07- 657 od 7. marta 2019. godine Materijal
13.Informacija o sprovođenju Standardnog sporazuma o osnovnoj pomoći između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i isplati redovnog iznosa troškova lokalne Kancelarije UNDP-a Materijal
14.Informacija u vezi izmjena i dopuna Cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra, sa izmjenama i dopunama Cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra Materijal
15.Predlog Rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Zorana Braunovića, zaposlenog u Upravi policije, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu broj 01-DP-123/20-109, podnijetom dana 26.07.2021. godine, kao neosnovan Materijal
16.Predlog Rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Sretena Jabučanina, zaposlenog u Komunalnoj policiji Prijestonice Cetinje na radno mjesto samostalni referent – komunalni policajac, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu Materijal
17.Predlog za kandidovanje projekta ,,Izgradnja hotela Magnum Kolašin, po kondo modelu poslovanja” na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma Materijal
18.Informacija o izboru nezavisnog Inženjera za projekat izgradnje žičare Kotor-Lovćen Materijal
19.Kadrovska pitanja
19.1Predlog za razrješenje dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
19.2Predlog za imenovanje dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
19.3Predlog za opozov izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Rumuniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu Materijal
19.4Predlog za opozov izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu Materijal
19.5Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
19.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
19.7Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
19.8Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave Materijal
19.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave Materijal
19.10Predlog za razrješenje i imenovanje članova Socijalnog savjeta Crne Gore Materijal
19.11Predlog za imenovanje zamjenika predsjednika i članova Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve Materijal
19.12Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore Materijal
19.13Predlog za izbor članova Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
21.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
22.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
23.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi realizacije projekta izgradnje rasklopnog postrojenja 10 KV RMU “Savatrans - Zagrablje” sa 10 KV napajanjem i uklapanjem u 10 KV mrežu, Prijestonica Cetinje ( bez rasprave) Materijal
24.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe sanacije klizišta na magistralnom putu M-3 Nikšić-Plužine (bez rasprave) Materijal
25.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane (bez rasprave) Materijal
26.Predlog pravilnika o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Kotoru posl.br. I-8-Su. 35/2021 od 19. novembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal
27.Informacija o statusu očuvanosti i aktivnostima u posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“, decembar 2021. godine (bez rasprave) Materijal
28.Informacija o prodaji tri motorna i jednog priključnog vozila s Predlogom ugovora(bez rasprave) Materijal
29.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Unije “CUSTOMS” (2021-2027) sa Prijedlogom sporazuma (bez rasprave) Materijal
30.Predlog osnove za zaključivanje Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu unije „Fiscalis 2021-2027“ sa Prijedlogom sporazuma (bez rasprave) Materijal
31.Predlog za izmjene i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 04-2181/2 od 20. aprila 2022. godine, sa sjednice od 14. aprila 2022. godine (bez rasprave) Materijal
32.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj 04-1556/2 od 8.aprila 2022.godine sa sjednice od 31. marta 2022. godine (bez rasprave) Materijal
33.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj:07-2777 od 21. septembra 2017.godine , sa sjednice od 14. septembra 2017. godine (bez rasprave) Materijal
34.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj: 07-1213 od 27. aprila 2017. godine, sa sjednice od 20. aprila 2017. godine (bez rasprave) Materijal
35.Predlog za davanje saglasnosti na Odluku za prodaju službenog motornog vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koju je donio Savjet Agencije, broj: 0903- 5718/1 od 07.10.2021. godine (bez rasprave) Materijal
36.Predlog za davanje saglasnosti JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić”, Bar, za pokretanje postupka za davanje u zakup nepokretnosti u okviru objekta i to dva poslovna prostora, površina 4m² i 7m² u cilju obavljanja trgovinske djelatnosti (bez rasprave) Materijal
37.Predlog platforme za zvaničnu posjetu potpredsjednika Vlade i ministra odbrane, mr Raška Konjevića Republici Italiji, 21 - 23. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
38.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvode Ana Novaković – Đurović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma, u II Prespa forumu za dijalog 2022(bez rasprave) Materijal
39.Predlog platforme za učešće ministarke nauke, prof. dr Biljane Šćepanović na 28. EUREKA Ministarskoj konferenciji, Estoril, Portugal, 21-22. juni 2022. godine (bez rasprave) Materijal
40.Pitanja i predlozi
40.1Informaciju o zaključivanju Operativnog protokola za borbu protiv droge između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Odjeljenja javne bezbjednosti unutrašnjih poslova Republike Italije - Odjeljenje javne bezbednosti Materijal
40.2Informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore Materijal
40.3Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?